Hjem
Strategi 2019–2022
Handlingsplan

Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022

UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet basert på akademisk frihet, kritisk tenkning og nysgjerrighetsdrevet forskning. Samfunnet og vitenskapen skal dra nytte av vår kompetanse. Kunnskapen skal demokratiseres og når beslutninger i samfunnet tas, skal UiBs kompetanse være kjent og bli brukt.

To personer filmer mann som står foran havet med isbreer i bakgrunnen
NY KOMMUNIKASJON: UiB har fått sin første handlingsplan for kommunikasjon, som mellom anna peiker på digitalisering som ei viktig satsing. Biletet er frå innspeling av eit av UiB sine opne nettkurs, som når eit heilt nytt publikum.

Hovedinnhold


Handlingsplanen for kommunikasjon er et middel for å nå UiBs strategiske mål. Kommunikasjonen, både internt og eksternt, skal være tydelig og preget av klare prioriteringer. UiB skal tilpasse form, innhold og bruk av kanaler til aktuelle målgrupper. Strategisk kommunikasjon skal være en naturlig del av enhver prosess og ethvert prosjekt.

Handlingsplanen er forankret i UiBs strategi «Hav, liv, samfunn 2016–2022» og UiBs kommunikasjonsplattform, som angir rammer og retningslinjer for god kommunikasjon. Handlingsplanen har fire innsatsområder med konkrete tiltak for kommunikasjonsarbeidet i strategiperioden.

INNSATSOMRÅDER

A: Forskningskommunikasjon er å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant i dialog og formidling med målgrupper gjennom effektive kommunikasjonskanaler.

B: Internkommunikasjon er et virkemiddel for å skape fellesskap, bygge god organisasjonskultur og omdømme. I kriser og vanskelige situasjoner er pålitelig internkommunikasjon avgjørende. God internkommunikasjon om virksomhetens mål, strategier og prioriteringer er nødvendig for å nå våre mål.

C: Samfunnsdialog- og myndighetskontakt handler om å kommunisere strategisk, bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med målgruppene våre utenfor UiB. Vi skal utvikle kunnskap som former samfunnet, det er derfor avgjørende at UiBs budskap til samfunn og myndigheter er tydelige.

D: Identitet og profil er de kvalitetene og egenskapene målgruppene forbinder med UiB. Dette skal gjøre UiB attraktiv som studiested, arbeidsplass og samarbeidspartner. Vi skal styrke og bygge vår identitet og profil gjennom å kjenne målgruppene våre godt og kommunisere et tydelig og relevant budskap.

Last ned handlingsplanen (PDF)

Innsatsområde A: Forskningskommunikasjon

Delmål 1: UiB skal, gjennom aktiv forskningskommunikasjon, synliggjøre vår profil, strategi og samfunnsoppdrag

 • Bygge forskerprofiler fra UiBs satsingsområder.
  (Ansvarlig: KA, fakultetet. Tidsrom: Hele perioden.)
   

 • Etablere styringsparametre for evaluering av UiBs forskningskommunikasjon.
  (Ansvarlig: U-ledelsen, KA, fakultet. Tidsrom: 2018)
   

 • Kommunikasjonsrådgiver ved hvert fakultet.
  (Ansvarlig: KA, fakultet. Tidsrom: 2017)
   

 • Etablere ukentlig nyhetsbrev fra UiB.
  (Ansvarlig: KA. Tidsrom: 2017)


Delmål 2: UiB skal bruke kommunikasjon strategisk for å få ekstern finansiering

 • Videreutvikle og styrke kommunikasjonsinnsatsen i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).
  (Ansvarlig: KA, fakultet, BOA-teamet. Tidsrom: Hele perioden)


Delmål 3: Alle UiBs forskere skal kommunisere sine faglige kjerneoppgaver

 • Kommunikasjonsmodul i forskerutdanning, på nyansattkurs og som et tilbud til alle forskere.
  (Ansvarlig: KA, FA, fakultet, HR, U-ped. Tidsrom: 2018)
   

 • Utvikle insentiver for kommunikasjon av forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.
  (Ansvarlig: U-ledelsen, fakultet. Tidsrom: 2018)
   

 • Bygge Universitetsmuseet og -aulaen som en viktig arena for forskningskommunikasjon.
  (Ansvarlig: UM, fakultet, KA. Tidsrom: Hele perioden.)


Delmål 4: UiB skal bli ledende på digital kommunikasjon

 • Lærings- og formidlingslab skal skreddersy digitale formidlingsverktøy, og være UiBs sentrale arena for kommunikasjonstrening.
  (Ansvarlig: KA, fakultet. Tidsrom: 2017)
   

 • Utvikle insentiver for kommunikasjon av forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.
  Ansvarlig: UM, UB, KA, IT. Tidsrom: 2018)
   

 • Bygge Universitetsmuseet og -aulaen som en viktig arena for forskningskommunikasjon.
  (Ansvarlig: KA, fakultet. Tidsrom: Hele perioden.)


Delmål 5: UiB skal være mer synlig internasjonalt

 • Kommunikasjonskurs tilbys for å nå ut internasjonalt.
  (Ansvarlig: KA, fakultet. Tidsrom: 2017)
   

 • Arbeide aktivt for å styrke kontakten med internasjonale medier.
  (Ansvarlig: KA, fakultet. Tidsrom: Hele perioden.)
   

 • Videreutvikle den engelskspråklige versjonen av uib.no og sosiale medier.
  (Ansvarlig: KA, fakultet. Tidsrom: Hele perioden.)
   

 • Fremme åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.
  (Ansvarlig: UB, U-ledelsen, fakultet. Tidsrom: Hele perioden.)

  Innsatsområde B: Internkommunikasjon og lederstøtte

  Delmål 1: Internkommunikasjonen på UiB skal bygge UiB-identitet, kultur og skape fellesskap

  • UiB skal utvikle ansattsidene til å bli hovedkanalen for internkommunikasjon på alle nivå i organisasjonen. Legge til rette for lokale meldingstjenester.
   (Ansvarlig: KA, IT, HR, fakultetet. Tidsrom: 2017)
    

  • Læringsplattformen Mitt UiB skal være det viktigste mediet for studentdialog i forbindelse med undervisning og læring.
   (Ansvarlig: SA, DigUiB, KA. Tidsrom: 2017)


  Delmål 2: Alle ledere skal få  kommunikasjonsstøtte

  • UiB skal videreutvikle tilbud og verktøy for lederstøtte – også når det gjelder krise- og beredskapssituasjoner.
   (Ansvarlig: KA, fakultet, U-ledelsen. Tidsrom: 2018)
    

  • Kurs for nye ledere skal ha en kommunikasjonsmodul.
   (Ansvarlig: KA, HR. Tidsrom: 2018)
    

  • Kommunikasjonsavdelingen etablerer en førstelinjetjeneste/issue tracker.
   (Ansvarlig: KA, IT. Tidsrom: 2017)

  Innsatsområde C: Samfunnsdialog- og myndighetskontakt

  Delmål 1: UiB skal synliggjøre sitt brede samfunnsansvar og –engasjement

  • Kartlegge aktiviteter og utvikle en plan for å synliggjøre og skape dialog om UiBs aktiviteter i samfunnet.
   (Ansvarlig: U-ledelsen, KA, fakultet. Tidsrom: 2018)
    

  • Etablere kommunikasjonsstrategier og -prosjekter for kunnskapsklyngene.
   (Ansvarlig: U-ledelsen, fakultet, KA. Tidsrom: 2017)


  Delmål 2: UiB skal drive myndighetskontakt for å styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt

  • Benytte UiBs kontor i Brussel aktivt i relasjonsbygging, rekruttering og for å øke finansieringsmuligheter.
   (Ansvarlig: U-ledelsen, fakultet, FA, KA. Tidsrom: Hele perioden.)
    

  • Drive aktiv dialog med norske og internasjonale beslutningstakere.
   (Ansvarlig: U-ledelsen, KA. Tidsrom: Hele perioden.)
    

  • Utvikle og være tilstede på de viktigste samfunnsarenaene i Norge.
   (Ansvarlig: KA, U-ledelsen, fakultet. Tidsrom: Hele perioden.)
    

  • Bruke alumni til å knytte varige bånd mellom fagmiljøene, studenter, samfunns- og arbeidsliv.
   (Ansvarlig: KA, U-ledelsen, fakultet. Tidsrom: Hele perioden.)

  Innsatsområde D: Identitet og profil

  Delmål 1: UiBs identitet og omdømme skal styrkes gjennom strategisk kommunikasjon

  • Prioritere å videreutvikle UiB-identitet og profil.
   (Ansvarlig: KA, fakultet, U-ledelsen. Tidsrom: 2017)
    

  • Utvikle profileringstekster om UiB.
   (Ansvarlig: KA. Tidsrom: 2017–2019)
    

  • Fast omdømmeevaluering.
   (Ansvarlig: KA. Tidsrom: Hele perioden.)


  Delmål 2: Utvikle UiBs synlighet gjennom innovativ digital markedskommunikasjon i møte med potensielle studenter og ansatte

  • Aktiv bruk av fokusgrupper, spørreundersøkelser og intervju i planarbeid.
   (Ansvarlig: SA. Tidsrom: Hele perioden.)
    

  • Drive målrettet kommunikasjon overfor potensielle studenter og ansatte.
   Ansvarlig: SA, HR og fakultetene. Tidsrom: Hele perioden.)
    

  • Utvikle tiltaksplaner for rekruttering.
   Ansvarlig: SA, HR og fakultetene. Tidsrom: Hele perioden.)