Hjem
Strategi 2023–2030

Arbeidsmiljø, medbestemmelse og kompetanseutvikling

Hovedinnhold

  • Sørge for åpenhet i prosesser og medvirkning i strategiske veivalg for et levende universitetsdemokrati
  • Arbeide målrettet med rekruttering for å nå de best kvalifiserte og mest motiverte søkerne fra et bredt og mangfoldig grunnlag
  • Innlemme nyansatte og nye studenter raskt i et engasjerende og inkluderende arbeidsog læringsmiljø
  • Tilby gode verktøy for det systematiske HMSarbeidet i hele organisasjonen
  • Sørge for lederutvikling og arenaer for erfaringsdeling på tvers av organisasjonen og mellom nivåer
  • Sikre ansattes kompetanse- og karriereutvikling med tilbud om kurs og fora for erfaringsutveksling og læring
  • Tilby internasjonalt rekrutterte kolleger norskopplæring raskt etter ansettelse
  • Sikre gode vilkår for yngre vitenskapelige ansatte gjennom systematisk oppfølging og karriererådgivning