Hjem
Strategi 2019–2022

Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022

UiB skal gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid bidra til å løse globale utfordringer gjennom målrettet forskning, utdanning formidling og innovasjon. UiB skal være et internasjonalt universitet med åpenhet og stor faglig gjennomslagskraft. UiB skal tiltrekke seg studenter og forskere fra hele verden.

Studenter
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

UiB i verden: UiB skal gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid bidra til å løse globale utfordringer gjennom målrettet forskning, utdanning formidling og innovasjon.

I UiB: UiB skal være et internasjonalt universitet med åpenhet og stor faglig gjennomslagskraft. UiB skal tiltrekke seg studenter og forskere fra hele verden.

Internasjonalisering forstås som utveksling av ideer og kunnskap gjennom gjensidig forpliktende samarbeid på tvers av landegrenser. Sentralt står mobilitet av studenter og forskere og integrering av en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i studieprogrammene og forskningen. Universitetets tre satsningsområder, marin forskning, globale samfunnsutfordringer og klima og energiomstilling, står sentralt i dette arbeidet. UiB har gjennom mange år hatt utviklingsrelatert forskning som et prioritert område. Dette videreføres nå i satsingsområdet globale samfunnsutfordringer.

Nordisk og europeisk samarbeid står sterkt, og i tillegg legges det vekt på å styrke relasjoner og samarbeid med partnere i USA, Canada, Japan, Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i tråd med nasjonale prioriteringer.

For å lykkes med internasjonaliseringsarbeidet må alle nivåene i universitetsorganisasjonen ha et aktivt forhold til handlingsplanen og se den i sammenheng med andre handlingsplaner ved UiB. Fakultetene kan styrke bruken av handlingsplanen ved å innarbeide supplerende mål og tiltak i egne planer. Handlingsplanen vil bli evaluert midtveis i planperioden.

Last ned handlingsplanen (PDF)

A. Innsatsområde: UiB i verden

Delmål 1: Økt gjennomslag i internasjonale forsknings-, utdannings- og innovasjonsprogrammer for å styrke UiBs satsingsområder.

 • Utvikle og styrke internasjonale nettverk og strategisk samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner knyttet til UiBs satsingsområder
  Ansvar: Ledelse på alle niva
   
 • Holde tett kontakt med nasjonale myndigheter om prioriteringer for samarbeid med lav- og mellominntektsland
  Ansvar: Universitetsledelsen og FA
   
 • Holde tett kontakt med NFR, SIU, EU og andre for å sikre at UiB tidlig tar del i prosesser der internasjonal forsknings- og utdanningspolitikk utformes
  Ansvar: Universitetsledelsen SA og FA
   
 • Videreføre sårkornmiddelordningen SPIRE på minst samme nivå som i dag
  Ansvar: FA
   
 • Benytte ressursene i de internasjonale nettverkene og de nasjonale og nordiske sentrene i utlandet der UiB er medlem, samt UiBs kontorer i Brussel og Japan
  Ansvar: Fakultetene

Delmål 2: Minst 80 prosent av UiBs forskning skal publiseres i velrenommerte internasjonale kanaler.

 • Etablere system for bruk av mentorer i publiseringsprosesser
  Ansvar: Fakultetene
   
 • Styrke lederoppmerksomhet på publisering samt administrativ tilrettelegging for internasjonal publisering
  Ansvar: Fakultetene

Delmål 3: Alle studieprogram skal øke andelen utreisende studenter fra 2015-nivå. Samlet skal minst 40 prosent av studentene som avlegger en grad ved UiB ha hatt et utvekslingsopphold i utlandet som del av gradsutdanningen.

 • Sikre at alle studieprogram har en de nert mulighet for utvekslingsopphold på minimum 3 måneder
  Ansvar: Fakultetene og SA
   
 • Faglig ledelse skal aktivt oppfordre studentene til utveksling
  Ansvar: Fakultetene
   
 • Studenter som ikke reiser på utveksling bør tilbys internasjonale studieemner i sitt studieprogram ved UiB
  Ansvar: Fakultetene

Delmål 4: Minst 50 prosent av UiBs ph.d.-kandidater og post doktorer skal ha et forskningsopphold utenlands.

 • Tilrettelegge faglig, praktisk og økonomisk for lengre utenlandsopphold og deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid for ph.d.-kandidater og postdoktorer
  Ansvar: Fakultetene, FA

Delmål 5: Økt synlighet i internasjonale medier.

 • Styrke UiBs engelskspraklige nettsider om forskning og utdanning
  Ansvar: Fakultetene, KA, FA og SA
   
 • Selge inn saker til prioriterte engelskspraklige nettaviser
  Ansvar: KA

B. Innsatsområde: Verden i UiB

Delmål 1: UiB skal styrke sin posisjon i den internasjonale konkurransen om de beste forskerne.

 • Som hovedregel skal alle vitenskapelige stillinger lyses ut internasjonalt
  Ansvar: Fakultetene og HR
   
 • Drive aktiv talentspeiding og benytte forskernes internasjonale nettverk
  Ansvar: Fakultetene
   
 • Sikre rask og oversiktlig tilsettingsprosedyre for ansatte med utenlandsk bakgrunn
  Ansvar: Fakultetene og HR

Delmål 2: UiB skal tiltrekke seg de beste internasjonale studentene, særlig på masternivå. UiB skal øke antall innreisende studenter med 20 prosent fra 2015-nivået.

 • Lage egen tiltaksplan for internasjonal rekruttering av talentfulle studenter
  Ansvar: Fakultetene og SA
   
 • Tilby engelskspråklige emner/emnepakker der det er faglig hensiktsmessig
  Ansvar: Fakultetene
   
 • Øke bruken av digitale undervisningsverktøy (MOOC, Streaming, Webinar etc.) for å nå internasjonale studenter utenfor UiB
  Ansvar: Fakultetene, IT, SA og KA

Delmål 3: UiB skal være et eksellent vertskap for internasjonale studenter, ansatte og gjester.

 • Etablere Internasjonalt senter i 2017
  Ansvar: Universitetsledelsen, FA, SA, HR
   
 • Styrke bistanden til ansatte, studenter og gjester fra utlandet
  Ansvar: Fakultetene og HR
   
 • Øke antallet gjesteboligere EIA og HR
  Ansvar: Fakultetene, KA, FA, SA, HR
   
 • Sikre at all relevant informasjon også er tilgjengelig på engelsk
  Ansvar: Fakultetene og HR
   
 • Styrke tilbudet om norskopplæring for internasjonale studenter
  Ansvar: Det humanistiske fakultet og SA

Delmål 4: UiB skal bidra aktivt til at flyktninger i Norge skal få utdannelse.

 • Lage en egen tiltaksplan rettet mot flyktninger i Norge
  Ansvar: Universitetsledelsen og SA