Hjem

Strategi

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2016-2019

Det skal være godt og trygt å studere ved Universitet i Bergen. Denne handlingsplanen viser hvilke tiltak for styrking av lærings­ miljøet UiB skal gjennomføre eller igangsette frem mot 2019.

_dsc4028.jpeg

Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er av stor betydning for UiB. Ved å legge til rette for et godt læringsmiljø sørger man for å legge fundamentet for en sentral kjernefunksjon i et universitet: nemlig å utdanne. Gjennom tidene har universiteter spilt en stor rolle i å imøtekomme samfunnets kompetansebehov gjennom å utdanne befolkningen. Læringsmiljøet ved en utdanningsinstitusjon er avgjørende for at forholdene ligger til rette for at studentene skal oppnå ønsket, og forventet læringsutbytte.

Handlingsplanen tar for seg hvilke tiltak som skal gjøres for å forbedre læringsmiljøet ved UiB frem til 2019. Det innebærer blant annet rent fysiske tiltak som forbedring av den fysiske bygningsmassen ved universitetet og tiltak som legger til rette for gode psykososiale forhold for studentene. Handlingsplanen viser også at UiB satser på forholdene som legger til rette for læring for alle studenter – også studenter med funksjonsnedsettelser. Tiltakene som skal gjennomføres med tanke på universell utforming er sentrale i satsingen på å gjøre norsk høyere utdanning mer tilgjengelig.

Det skal være godt og trygt å studere ved Universitetet i Bergen (UiB) for alle studenter. Under hele studieløpet – fra fadderuke til vitnemålsseremoni.

Styringsdokumenter
I  tillegg  til  denne  handlingsplanen for  styrking av læringsmiljøet finnes det en rekke lover, dokumenter og regelverk som regulerer studentene sitt læringsmiljø. Disse finner man under:

 • Lov om universiteter og høyskoler
 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mm
 • Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
 • Lov om planlegging og byggesaks­behandling
 • Norge universelt utformet 2025
 • Regler for læringsmiljøutvalget
 • Læringsmiljøhåndboken
 • Sørviserklæringen
 • Handlingsplan for likestilling
 • Tiltaksplan for ytre miljø
 • Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Last ned handlingsplanen (PDF)

Innsatsområde A: Gode fysiske studentarbeidsplasser

Delmål 1: Inneklimaet skal være tilfredsstillende ved alle studentarbeidsplasser

 • Overvåke inneklimaet i de lokalene studentene benytter der det påvises problem
 • Gjennomføre midlertidige reparasjoner av Nygård skole
 • Utbedre inneklimaet i lokalene som huser studentarbeidsplasser for masterstudentene i samfunnsøkonomi i Foswinckels gate 14
 • Utbedre inneklimaet i Lauritz Meltzers hus

  Ansvarlig: Eiendomsavdelingen og fakultetene


Delmål 2: Elektronisk utstyr ved UiB skal legge til rette for læring

 • Montere stikkontakter ved alle studentarbeidsplasser som mangler dette
 • Sørge for godt og tilgjengelig trådløst nettverk ved alle studentarbeidsplasser og undervisningslokaler

  Ansvarlig: Eiendoms­avdelingen, IT-avdelingen og fakultetene


Delmål 3: Helhetlige utbedringer skal gjennomføres der det er størst behov

 • Bygge om Realfagbygget med sikte på blant annet bedre undervisningslokaler, flere og bedre studentarbeidsplasser og læringssenter
 • Utbedre Sofie Lindstrøms hus/Ulrikke Pihls hus
 • Forbedrede lokaler skal etableres for studenter ved Griegakademiet

  Ansvarlig: Eiendomsavdelingen og fakultetene

Innsatsområde B: Arealer for studievirksomhet

Delmål 1: Det skal være tilstrekkelig studentarbeidsplasser på universitetets område

 • Studentarbeidsplasser skal som hovedregel ikke benyttes til eksamensavvikling. Når studentarbeidsplasser brukes til eksamen, skal det gjøres et alternativ tilgjengelig.
 • Et system som gjør det mulig for studentene å reservere rom for kollokvier og egenstudier skal etableres

  Ansvarlig: Eiendomsavdelingen, Studieadministrativ avdeling og fakultetene


Delmål 2: Studenter skal kunne studere utenfor de tradisjonelle lesesalene

 • Etablere gode fleksible studentarbeidsplasser
 • Sørge for at studenter kan benytte undervisningsrom til studieaktivitet i perioder der disse står ubrukte

  Ansvarlig: Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen

Innsatsområde C: Universell utforming

Delmål 1: UiBs eiendom skal være tilgjengelig for alle studenter – uavhengig av funksjonsevne

 • Sørge for at det ved alle fakulteter og bibliotekfilialer finnes universelt utformede studentarbeidsplasser
 • Ved utbedring av gamle bygninger skal prinsippet om universell utforming følges så langt det er mulig
 • Øremerking av midler til hastetiltak for tilgjengelighet for studenter med nedsatt funksjonsevne
 • Sikre universelt utformede toalett ved alle fakultet
 • Det skal legges ledelinjer og være kontrastfarger i områder der studenter oppholder seg
 • Trappekanter og glass skal merkes

  Ansvarlig: Eiendomsavdelingen, Universitetsbiblioteket og fakultetene


Delmål 2: Fysisk utstyr skal legge til rette for at alle studenter skal kunne ta del i undervisning og annen studierelatert aktivitet

 • Sørge for at alle skilt på UiBs område er universelt utformet
 • Skilting som er av høy relevans for internasjonale studenter bør også være engelskspråklige
 • Oppgradere og vedlikeholde AV-utstyret i auditorier og seminarrom slik at dette får digital tilkobling og oppfyller kravene til universell utforming innen lovpålagt frist
 • Montering av anlegg for infrarøde signaler og teleslynge i undervisningsrom

  Ansvarlig: Eiendomsavdelingen, IT-avdelingen og fakultetene

Innsatsområde D: Undervisning og faglig oppfølging

Delmål 1: Studenter ved UiB skal oppleve god undervisning og faglig oppfølging

 • Sørge for at alle studenter kan ta del i en faglig mentorordning innen 2019
 • Mer varierte undervisnings- og vurderingsformer skal tas i bruk

  Ansvarlig: Fakultetene, Eiendoms­avdelingen


Delmål 2: Studentene skal oppleve å ha mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet

 • Kritikk og synspunkt som studenter deler med fakultetet/institutt skal følges opp

  Ansvarlig: Fakultetene, SA og IT-avdelingen

Innsatsområde E: Studentenes trygghet i studiesituasjonen

Delmål 1: Det skal være trygt for studentene å ferdes på UiB sin eiendom

 • Ivareta sikkerheten i og rundt universitetets bygninger ved hjelp av vakthold, belysning og andre tiltak
 • Utarbeide og implementere beredskapsplan for studentaktiviteter og for arrangement som er arrangert av studenter

  Ansvarlig: Fakultetene, Eiendoms­avdelingen

Delmål 2: Studentene skal oppleve å ha mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet

 • Sørge for at Studentombudet er godt tilgjengelig for studentene, både gjennom sentrale kontorer og gjennom nettbasert informasjon
 • Retningslinjer for å håndtere konflikter som involverer studenter skal utarbeides
 • En nettbasert løsning der studenter skal kunne melde fra om hendelser vedrørende det psykososiale læringsmiljøet skal etableres
 • Det skal forebygges at studenter ikke møter gjengjeldelser dersom de melder fra om uønskede hendelser

  Ansvarlig: Fakultetene, Studie­administrativ avdeling, IT-avdelingen