Hjem
Strategi 2023–2030

Vitenskapelig kvalitet

Hovedinnhold

 • Utvikle rammevilkårene for vitenskapelig ansatte og sikre tilstrekkelig og sammenhengende tid til forskning
 • Tiltrekke oss internasjonalt anerkjente forskere og skaper gode utviklingsmuligheter for vitenskapelig ansatte på alle nivå av karrierestigen

 • Støtte faglig utvikling i møte med digitale teknologier

 • Tilby kompetanse innen forskningsledelse for å styrke den strategiske utviklingen av forskningsmiljøene

 • Sørge for god støtte til undervisere og fleksible rammer for varierte undervisnings- og vurderingsformer

 • Tilby kompetanseutvikling til undervisere og utdanningsledere i arbeidet med utdanningskvalitet

 • Arbeide målrettet med eksternfinansierte prosjekter for styrking av utdanningskvalitet

 • Støtte opp om tverrfaglig forsknings- og utdanningssamarbeid mellom fagområder og fakulteter

 • Utvikle kvalitetsarbeidet ved forskerutdanningen og gjøre den bedre kjent blant egne studenter

 • Sikre en gjennomgående publiseringskultur styrt av kvalitet og i tråd med forskningsmiljøenes fagtradisjoner

 • Arbeide for rammer og arenaer for publisering og deling som ivaretar forskernes og undervisernes behov og rettigheter

 • Arbeide målrettet med forskningsnær kommunikasjon

 • Utvikle støtte til teknologioverføring, patenter, immaterielle rettigheter og gründervirksomhet gjennom samarbeid med eksterne aktører

 • Sørge for at tjenesteutvikling tar utgangspunkt i ansattes og studenters brukerbehov