Hjem
Strategi 2019–2022
Hovedsatsingsområder 2016-2022

Om satsingsområdene

UiB viderefører sin satsing på områdene globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling. Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Hovedsatsingsområdene illustrert med tre runde bilder, mann i eng, studenter ved vann og isfjell.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergens strategiske satsinger er forankret i fakultetene, som er grunnpilarene i universitetets faglige virksomhet.

Globale samfunnsutfordringer

Globale samfunnsutfordringer har et bredt nedslagsfelt og spenner over en rekke disiplinområder ved UiB. Utviklingsrelatert forskning og utdanning ved UiB holder fremragende internasjonal standard, med faglige tyngdepunkter ved flere av fakultetene. Solide grunnmiljøer, sterke forskningssentra, flere tverrfaglige sentra og mange samarbeidsprosjekter med partnere i sør gjør UiB godt rustet for videre satsing på feltet. 

Hovedansvaret for universitetets satsingsområde på globale samfunnsutfordringer er lagt til Det medisinsk-odontologiske fakultet.
 

Marin forskning

Marin forskning har vært et satsingsområde for universitetet i lang tid. Satsingsområdet har et bredt nedslagsfelt og spenner over en rekke disipliner ved UiB. Noen av de marine forskningsgruppene i Bergen er blant de mest anerkjente i verden, og har blitt beskrevet som et internasjonalt kraftsentrum med politisk påvirkningskraft. 

Hovedansvaret for universitetets satsingsområde på marin forskning er lagt til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 

Klima- og energiomstilling

Klima og energi – og endringer i disse – er grunnleggende rammevilkår for all samfunnsutvikling. Klimaforskningen ved Universitetet i Bergen (UiB) har røtter helt tilbake til starten av 1900- tallet, da Vilhelm Bjerknes grunnla bergensskolen i meteorologi. I dag bærer Bjerknessenteret for klimaforskning navnet til Bjerknes, men forskning på klima og energiomstilling finner i økende grad sted på tvers av alle UiBs fakulteter, fra språk- og samfunnsvitenskap til juss og realfag. UiB satser på tverrfaglighet, samarbeid på tvers av sektorer og en tydelig samfunnsrelevans i forskningen innenfor feltet. 

Hovedansvaret for universitetets satsingsområde på klima og energiomstilling er lagt til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.