Hjem
Strategi 2019–2022

Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017–2022

Likestillingsarbeidet ved UiB skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering blant ansatte og studenter uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder.

Studenter som studerer
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er fellestrekk mellom ulike former for diskriminering, men det er likevel mange forhold som gjør det hensiktsmessig å skille ut likestilling mellom kjønnene som eget innsatsområde.

Selv om mye er oppnådd har UiB fortsatt mange likestillingsutfordringer. En sentral utfordring handler om mangel på kjønnsbalanse – i vitenskapelige toppstillinger, blant administrativt personale og blant studentene i profesjonsstudiene.

Ved UiB er det fremdeles for få kvinnelige professorer, kvinner er underrepresentert i faglige lederstillinger og i strategiske satsingsområder. Også i tekniske og administrative stillinger er det skjev kjønnsbalanse. Kvinnelige studenter er nå i flertall på de fleste studieprogram. I mange profesjonsstudier er mannlige studenter underrepresentert, særlig innen medisin, psykologi og odontologi.

Likestilling handler ikke bare om kjønnsbalanse, men også om like muligheter og rettferdig fordeling av ressurser. For å oppnå likestilling mellom kjønnene kreves det langsiktig og reell vilje til endring. Når ressurser skal fordeles og ansettelser foretas, er det mange involverte aktører og mange hensyn å ta. I den daglige driften kan likestillingshensyn fort tape om ikke mål er uttalt, klart forankret og ansvar tydelig plassert.Denne planen tar opp de viktigste utfordringer i arbeidet for likestilling mellom kjønnene ved UiB i årene fremover.

Utfordringene er nærmere beskrevet i Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene – policydokument. Planen må også sees i sammenheng med planene som omhandler mangfold og inkludering, arbeidsmiljø, læringsmiljø, internasjonalisering og universell utforming.

Grunnlagsdokumenter:


Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene – policydokument
Likestillingsstatistikk
uib.no/balanse
Likestillingskomiteen ved UiB
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene – policydokument

Last ned handlingsplanen her (pdf)

Innsatsområder, delmål og aktiviteter i perioden 2017–2022

Innsatsområde A: Kjønnsbalanse og likestilling i forskning

Delmål 1: Høyere andel kvinner i professorstillinger.

 • Fakultetsvise måltall for kvinneandel i vitenskapelige stillinger.
  (Ansvarlig: Univ.styret)
   
 • Lyse ut faste vitenskapelige stillinger på førsteamanuensisnivå.
  (Ansvarlig: Fakultetene)
   
 • Åpne for kalling av kvinner til professorater i særlig mannsdominerte fagmiljøer.
  (Ansvarlig: Fagmiljøer og univ.styret)
   
 • Halv opptjeningstid til forskningstermin for kvinnelige førsteamanuenser.
  (Ansvarlig: Fakultetene)
   

Delmål 2: Høyere andel kvinner i faglige lederstillinger.

 • Startpakker for eksternt rekrutterte kvinnelige instituttledere og dekaner, og fast stilling ved endt åremål.
  (Ansvarlig: Univ.dir og fakultetene)
   
 • Forskningsmidler til kvinnelige instituttledere og dekaner.
  (Ansvarlig: Univ.dir og fakultetene)
   
 • Støtte til kvinnelige professorer som søker sentervirkemidler og store prosjekter.
  (Ansvarlig: Univ.dir, FA og fakultetene)
   

Delmål 3: Sterkere likestillingsperspektiv på fordeling av forskningsressurser.

 • Kvinner skal prioriteres ved fordeling av strategiske forskningsressurser.
  (Ansvarlig: Univ.styret og fakultetene)
   
 • Utarbeide årlig likestillingsregnskap.
  (Ansvarlig: Univ.styret og fakultetene)
   

Delmål 4: Raskere karriereutvikling for kvinner i forskning.

 • Startpakker til kvinner som tilsettes i fast vitenskapelig stilling.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og dekaner)
   
 • Likestillingsmidler til kvinner i førsteamanuensisstillinger.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og dekaner)
   
 • Andre karrierefremmende tiltak.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og dekaner)
   

Delmål 5: Sterkere likestillingsperspektiv på bruk av II-stillinger.

 • Fakultetsvise måltall for kjønnsbalanse i II-stillinger.
  (Ansvarlig: Univ.styret)
   
 • Delfinansiering av II-stillinger til forskning i miljøer med skjev kjønnsbalanse.
  (Ansvarlig: Univ.dir/instituttene)
   

Delmål 6: Sterkere vektlegging av kjønnsperspektiver i forskning.

 • Imøtekomme forventninger om kjønnsperspektiver i forskning fra Forskningsrådet og EU.
  (Ansvarlig: FA/BOA-team/fakultetene)
   
 • Styrke kjønnsperspektiver gjennom kvinner i II-stillinger.
  (Ansvarlig: Univ.dir./fakultetene)
   

Delmål 7: Flere kvinner synlig i media og som deltakere i samfunnsdebatten og studielitteratur.

 • Få flere kvinner inn på medielisten.
  (Ansvarlig: KA/fakultetene)
   
 • Medietreningskurs for kvinnelige forskere.
  (Ansvarlig: KA/HR)

Innsatsområde B: Kjønnsbalanse og likestilling i utdanning

Delmål 1: Oppnå jevn kjønnsbalanse i alle studier.

 • Innhente og spre kunnskap om tiltak som fremmer bedre kjønnsbalanse i studiene.
  (Ansvarlig: Univ.dir./fakultetene)
   

Delmål 2: Høyere andel menn til enkelte profesjonsstudier.

 • Utrede mulige lokale tiltak for å øke andel menn til profesjonsstudiene.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og aktuelle fakulteter)
 • Bidra aktivt til nasjonale prosesser for å øke andel menn til profesjonsstudier.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og aktuelle fakulteter)
   

Delmål 3: Høyere andel kvinner til enkelte realfagsstudier.

 • Støtte til fagmiljøene for tiltak for å fremme rekruttering av kvinner.
  (Ansvarlig: Fakultetene)


Delmål 4: Sikre kjønns­perspektiver og kvinnelige rollemodeller i undervisningen.

 • Delfinansiering av II-stillinger til undervisning i miljøer med skjev kjønnsbalanse.
  (Ansvarlig: Univ.dir./fakultetene)
 • Vektlegge kjønn- og kjønnsteori i pedagogiske sammenhenger.
  (Ansvarlig: Fakultetene)

Innsatsområde C: Likestillingsfokusert organisasjon og ledelse

Delmål 1: Sterkere koordinert likestillingsinnsats i organisasjonen.

 • Tydeliggjøre ansvar for likestillingsarbeid og likestillingsresultater.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og -styre/rektor, dekaner og avd.dir. sentralt)
   
 • Etterspørre likestillingskompetanse ved tilsetting i lederstillinger.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og -styre/rektor, dekaner og avd.dir. sentralt)
   
 • Øke avsetning av midler til likestilling.
  (Ansvarlig: Univ.dir. og -styre/rektor, dekaner og avd.dir. sentralt)
   
 • Sette av tilstrekkelige administrative ressurser til likestillingsarbeid.
  (Ansvarlig: Univ.dir./fakultetene)
   
 • Likestilling skal inngå i alle lederutviklingsprogrammer ved UiB.
  (Ansvarlig: Univ.styret)
   
 • Utarbeide veileder for lokalt likestillingsarbeid.
  (Ansvarlig: Univ.dir.)
   
 • Fakultetene kan utarbeide egne handlingsplaner for likestilling eller tydeliggjøre prioritet og aktivitet gjennom årsplan og budsjett.
  (Ansvarlig: Dekanene)
   
 • Aktiv likelønnspolitikk med særskilt oppmerksomhet på lavtlønnsgrupper.
  (Ansvarlig: Univ.dir.)
   

Delmål 2: Bedre kjønnsbalanse i TA-stillinger.

 • Identifisere årsaker til skjev kjønnsbalanse og vurdere mulige tiltak.
  (Ansvarlig: Univ.dir.)
   

Delmål 3: Forebygging og nulltoleranse for trakassering.

 • Tiltak for informasjon og rapportering.
  (Ansvarlig: Univ.dir, SA, HR og ledere)