Hjem
Strategi 2019–2022

Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017–2022

Vi lærer. Gjennom et bredt spekter av studieprogrammer skal UiB utdanne kandidater som er rustet for å bidra til et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.

Bilde av studenter som snakker sammen i forelesningssal.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Utdanningene er grunnsteinen i UiBs visjon Kunnskap som former samfunnet. Denne handlingsplanen bidrar til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet, til beste for studenter, universitetet og samfunnet rundt oss:

 • Gjennom å ta utdanninger av høy kvalitet utvikler våre kandidater kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper.
 • Gjennom å utvikle utdanninger av høy kvalitet bygger vi universitetssamfunnets faglige selvforståelse og integritet.
 • Gjennom å tilby utdanninger av høy kvalitet bidrar UiB til å fylle samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft, og for kritiske, reflekterte samfunnsborgere.

Handlingsplanen er basert på tre hovedprinsipper:

Studenten i sentrum. Kvalitet i utdanningene reflekteres i studentenes opplevelser; hva de lærer og hvordan de utvikler seg faglig og som mennesker gjennom studiene. Ved UiB tilbys studentene utdanninger med høyt faglig utbytte, og med meningsfylt samsvar mellom læringsutbytte, undervisning og vurdering. Gjennom studiene ved UiB utvikler studentene akademisk dannelse, og inkluderes i sterke miljø hvor de får vidtrekkende faglige muligheter. De utvikler gode verktøy for læring, og de har gode fysiske, digitale og faglig-sosiale rammevilkår.

Kultur for kvalitet. Ved UiB er utdanningskvalitet et kollektivt ansvar. Alle ansatte, ledere og studenter kjenner sin rolle, sitt ansvar og sine muligheter for å bidra til utdanningskvaliteten. UiB gir hjelp, støtte og anerkjennelse slik at alle kan bidra på best mulig måte. Begrepet undervisere omfatter alle som har undervisning som del av sine arbeidsoppgaver, og det undervisningsfaglige fellesskapet inkluderer alle student- og ansattgrupper ved UiB.

Et åpent universitet. UiB er åpent mot samfunnet og verden. Vi søker løsninger ved hjelp  av ny teknologi, og på tvers av fag og disipliner. Gjennom tidlige erfaringer med forskning og arbeidsliv, med tverrfaglighet, likestilling, inkludering av utenlandske studenter og ansatte, internasjonal utveksling og faglig felleskap, stimuleres studentenes læringslyst, kritiske sans og kreativitet.

Handlingsplanen ansvarliggjør i stor grad studieprogram, der studieprogramleder, emneansvarlige, undervisere og studieadministrative representerer det utøvende nivået for utdanningsaktivi­teten. Dette forutsetter også ansvarliggjøring og oppfølging gjennom institutter og fakulteter.

Handlingsplanen er forankret i UiBs strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016–2022», stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», Kvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften. Planen komplementerer og skal ses i sammenheng med UiBs øvrige handlingsplaner, så som planene for internasjonalisering, læringsmiljø, etter- og videreutdanning, likestilling, mangfold og samarbeid med arbeidslivet. Mål og tiltak i disse, som også er relevante for utdanningskvalitet, er derfor ikke tatt med her.

Under handlingsplanens fire innsatsområder innrettes delmål og aktiviteter inn mot utdanningens form og innhold, studenter og ansatte som deltagere i et læringsfellesskap, utdanningsledelse og infrastruktur.

Last ned handlingsplanen her (pdf)

Innsatsområder for kvalitet i utdanning for perioden 2017–2022

Innsatsområde A: UiBs studieprogram skal ha høy kvalitet, være relevante og forskningsbaserte

Delmål 1: UiB skal arbeide systematisk for å ha helhetlige studieprogram med godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læringsaktiviteter, og vurderingsformer.

 • Revidere UiBs kvalitetssikringssystem for å gjøre dette til et godt verktøy for systematisk og kunnskapsbasert evaluering og utvikling av utdanningene.
  (Ansvarlig: SA, fakultetene. Periode: 2018)
   
 • I alle studieprogram bruke studentaktive og varierte undervisnings- og vurderingsformer som fremmer læring. Disse skal beskrives og begrunnes i studieplanen.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: Hele perioden)
   
 • Integrere muligheter til personlig utvikling i alle studieprogram gjennom erfaringer som dannelsesemner, praksis, forskningspraksis, utvekslingsopphold eller arbeidslivserfaring.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: Hele perioden)
   
 • Utvide tilbudet av dannelsesemner, og synliggjøre dem som relevante, tverrfaglige valgemner i studieprogrammene.
  (Ansvarlig: SVT, fakultetene. Periode: 2019)
   
 • Møte studentene med en klar forventning om at de skal ta deler av studiet i utlandet.
  (Ansvarlig: Fakultetene, instituttene, studieprogram. Periode: Hele perioden.)
   
 • Tilby minst ett semester med delstudier i utlandet i alle studieprogram, i profesjonsstudiene minst tre måneder. Tilbudet skal være av høy faglig kvalitet, og det skal vises tydelig i studie- og utdanningsplanen.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: 2019)
   
 • Øke antallet internasjonale emner i studieprogrammene.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: Hele perioden.)
   
 • Etablere en forsøksordning der studenter som ikke velger delstudium i utlandet, aktivt må melde seg av et slikt studium og i stedet ta et engelskspråklig emne ved UiB.
  (Ansvarlig: Fakultetene, studieprogram, SA. Periode: 2018)
   
 • Opprette ett tverrfaglig emne på bachelornivå og ett på masternivå som gir studentene bedre forutsetninger for å drive med innovasjon og entreprenørskap.
  (Ansvarlig: Fakultetene, studieprogram, SA. Periode: 2018/2019)
   

Delmål 2: Digitalisering for læring – UiB skal være ledende på utvikling og bruk av læringsfremmende digitale verktøy til undervisning og vurdering.

 • Videreutvikle UiBs digitale satsinger for å sikre god teknisk, praktisk og undervisningsfaglig støtte og kompetanse i fagmiljøene, deriblant etablere Læringslaben som en synlig, tilgjengelig og utadrettet ressurs.
  (Ansvarlig: U-ledelse, SA, IT, fakultetene. Periode: Hele perioden.)
   
 • Ta i bruk relevante digitale verktøy som kan bidra til å heve kvaliteten i undervisning og vurdering.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: 2018)
   
 • Utlyse prosjektmidler til utvikling, bruk og evaluering av læringsfremmende digitale verktøy og hjelpemiddel.
  (Ansvarlig: U-ledelse, studieprogram. Periode: 2018)
   
 • Digital kompetanse og digitale ferdigheter skal inngå som læringsutbytte i alle studieprogram.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: Hele perioden.)
   

Delmål 3: UiBs utdanninger skal være forskningsbaserte. Dette betyr både at studentene integreres i vår forskning og våre forskningsmiljø, og at både faginnhold og undervisningsmetodene er forskningsbaserte.

 • Etablere emner tidlig i studieløpet der studentene får delta i forskning og i forskningsprosesser.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: Hele perioden.)

 • Sørge for at alle studenter får lære om og får erfaring med å bruke fagets vitenskapelige metoder.
  (Ansvarlig: Studieprogram. Periode: Hele perioden.)

 • Sikre at undervisning og vurdering baseres på forskning om hva som fremmer læring.
  (Ansvarlig: Studieprogram, undervisere. Periode: Hele perioden.)
   
 • Utvikle et akademisk skrivestøttetilbud som er integrert i studieprogrammene og sees i sammenheng med informasjonskompetanse og akademisk redelighet.
  (Ansvarlig: Fakultetene, UB, SA. Periode: 2018/2019)
   

Delmål 4: Samspill med samfunn og arbeidsliv skal sikre relevans i utdanningene. Klyngene er en viktig arena for samarbeid.

 • Innføre i alle studieprogram minst ett praksisemne eller et emne der praksis er en integrert del.
  (Ansvarlig: Studieprogram, fakultetene. Periode: Hele perioden.)

 • Etablere i alle studieprogram mekanismer for å involvere relevante samfunnsaktører i utviklingen av utdanningene.
  (Ansvarlig: Studieprogram, fakultetene. Periode: 2019)

 • Utvikle UiBs karriereveiledningstilbud i samspill mellom Karrieresenteret og programmene.
  (Ansvarlig: Fakultetene, Studie- og karrieremestring. Periode: 2018)

 • Inngå gjensidig forpliktende avtaler om praksis i profesjons­utdanningene. Avtalene skal tydeliggjøre ansvar og sikre kvalitet i praksisen.
  (Ansvarlig: Studieprogram, fakultetene, SA. Periode: 2018)

Innsatsområde B: Studenter og ansatte som aktive og likeverdige deltakere i læringsfellesskap

Delmål 1: Studentene skal ha reell innflytelse og de skal ha ansvar for egen læring.

 • Involvere studentene tidlig i prosesser som er bestemmende for utforming av studieprogram og undervisning.
  (Ansvarlig: Fakultetene, studieprogram og studenter. Periode: Hele perioden.)
   
 • Stimulere og motivere studentene til stor og aktiv læringsinnsats, og til å utvikle innsikt i egen læringsprosess.
  (Ansvarlig: Fakultetene, studieprogram, undervisere og studenter. Periode: Hele perioden.)
   
 • Styrke bruken av studentenes emne- og programevalueringer til aktivt å utvikle undervisningen, og gjøre hovedfunn og oppfølgingsplan tilgjengelig i Studiekvalitetsbasen.
  (Ansvarlig: SA, fakultetene, studieprogram, undervisere og studenter. Periode: Hele perioden.)
   

Delmål 2: UiBs ansatte skal ha en forskende og kunnskapsbasert undervisningspraksis.

 • Utvide undervisernes muligheter til å utvikle sin undervisningspraksis gjennom karriereløpet ved hjelp av ulike former for undervisningsfaglig kompetanseheving.
  (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, institutter, U-ped, undervisere. Periode: Hele perioden.)
   
 • Stimulere underviserne til å innta en forskende tilnærming til egen undervisningspraksis, basert på systematisk evaluering og kunnskapsbasert utvikling.
  (Ansvarlig: U-ledelse, U-ped, fakultetene, institutter og undervisere. Periode: Hele perioden.)
   
 • Legge til rette for og inspirere til at underviserne i større grad bruker UiBs systemer for kvalitetssikring og systematisk dokumenterer utviklings- og kvalitetsarbeidet sitt.
  (Ansvar: Undervisere. Periode: Hele Perioden.)
   
 • Legge til rette for, informere og oppfordre underviserne til å dele sine erfaringer på lokale og sentrale møteplasser som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet.
  (Ansvar: Undervisere, Fakultetene, studieprogram, U-ped og andre. Periode: Hele Perioden.)
   

Delmål 3: Kollegialitet og integrering av alle studenter og ansatte i faglig og sosialt felleskap.

 • Sikre i alle studieprogram at studentene integreres faglig og sosialt i et kollegialt fagfellesskap – gjennom ulike målrettede tiltak, som studentaktive undervisningsformer, praksis, veiledning og mentorordninger.
  (Ansvarlig: Studieprogram, fakultetene, studenter. Periode: 2018)
   
 • Integrere alle ansattgrupper i og synliggjøre deres bidrag til det undervisningsfaglige fellesskapet. Fellesskapet omfatter undervisere, tekniskadministrativt ansatte, utdanningsfaglige eksperter og ledere.
  (Ansvarlig: Ansatte, ledelse på alle nivå. Periode: Hele perioden.)
   
 • Jobbe målrettet for å styrke undervisningsfaglig kollegialitet og samarbeid.
  (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, studieprogram, undervisere og studenter. Periode: Hele perioden.)
   
 • Inkludere internasjonale studenter i faglig og sosialt fellesskap.
  (Ansvarlig: Studieprogram, fakultetene, studenter. Periode: Hele perioden.)

Innsatsområde C: Utdanningsledelse

Delmål 1: Ledelse som tar ansvar.

 • Kreve undervisningsportefølje som dokumentasjon ved tilsetting og opprykk, og erstatte prøveforelesningen med prøveundervisning.
  (Ansvarlig: Styret, UU, HR, fakultetene. Periode: 2018)
   
 • Praktisere og følge opp kravet om pedagogisk basiskompetanse innen ett år etter tilsetting.
  (Ansvarlig: Fakultetene. Periode: 2018)
   
 • Integrere utdanningsledelse i UiBs lederutvikling på alle nivå.
  (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene. Periode: 2018)
   
 • Etablere arenaer for utvikling av policy og strategier for økt kvalitet og omfang av internasjonalisering i utdanningene.
  (Ansvarlig: U-ledelse, fakultets­ledelse, SA. Periode: 2018)
   
 • Utarbeide mandat for studieprogramledere.
  (Ansvarlig: UU. Periode: 2018)
   
 • Kreve at studieprogrammene årlig rapporterer, og får tilbakemelding, på framdrift og aktiviteter i henhold til handlingsplanen for utdanningskvalitet.
  (Ansvarlig: Studieprogram, fakultetene, UU. Periode: Hele perioden.)
   

Delmål 2: Ledelse som støtter – UiB skal tilrettelegge for en kvalitetskultur gjennom å gi muligheter til utvikling og rom for samarbeid og erfaringsdeling.

 • Videreutvikle og styrke det universitetspedagogiske kurstilbudet, med fokus på fagmiljøenes behov og muligheter.
  (Ansvarlig: U-ped, fakultetene. Periode: 2019)
   
 • Sikre at ph.d.-kandidater med undervisningsoppgaver får et undervisningsfaglig opplæringstilbud på linje med andre undervisere.
  (Ansvarlig: U-ped, fakultetene, HR. Periode: 2018/2019)
   
 • Utrede UiBs samlede behov for tiltak og ressurser til styrking av utdanningsfaglig kompetanse for alle stillingskategorier.
  (Ansvarlig:U-ped, fakultetene, HR. Periode: 2017)
   
 • Tydeliggjøre at tid til undervisningsutvikling er en integrert del av undervisningsdelen av alle vitenskapelige stillinger.
  (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, institutter, HR. Periode: 2017)
   
 • Sikre aktive og gode fagmiljø for forskning på læring i høyere utdanning.
  (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene. Periode: 2018)
   

  Delmål 3: Ledelse som støtter.

  • Likestille undervisningsfaglig kompetanse og undervisningskvalitet med forskning ved tilsetting, opprykk og lønnsutvikling.
   (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, HR. Periode: 2017)
    
  • Implementere og videreutvikle meritteringssystemet for Fremragende underviser og Pedagogisk akademi.
   (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, UU. Periode: 2021)
    
  • Utvikle insentivordninger for fremragende miljø og prosjekter med krav om erfaringsdeling.
   (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, UU. Periode: 2021)

  Innsatsområde D: Gode system og infrastruktur

  Delmål 1: Ledelse som tar ansvar.

  • Lage ressursportal som synliggjør og samler informasjon om tilgjengelige ressurser, møteplasser og gode eksempler for undervisningsutvikling.
   (Ansvarlig: SA, IT, fakultetene, UB. Periode: 2018)
    
  • Videreutvikle MittUiB og sikre samkjøring med andre systemer slik at studenter og ansatte får gode verktøy for kommunikasjon, læring, og vurdering.
   (Ansvarlig: SA, IT, UB. Periode: Hele perioden.)
    
  • Sikre digital og teknisk støtte tilpasset fagmiljøenes, både studenter og ansattes, behov.
   (Ansvarlig: SA, IT, UB, Læringslab. Periode: 2019)
    
  • Sikre pedagogisk støtte til fagmiljøene ved programutvikling, evaluering og programrevisjon.
   (Ansvarlig: U-ped, SA, UB, fakultetene. Periode: 2018)
    

  Delmål 2: Læringsmiljø – UiB skal ha en brei tilnærming til læringsmiljø som omfatter det fysiske, digitale, og psykososiale læringsmiljøet, samt verden omkring oss.

  • Prioritere undervisning og studievirksomhet i arealbruk og arealendringer.
   (Ansvarlig: EIA, U-ledelse, Fakultetene, UB. Periode: Hele perioden.)
    
  • Ta pedagogisk kompetanse med i planleggingsfasen av arealer for å sikre optimal tilrettelegging for læring.
   (Ansvarlig: U-ped, EIA, U-ledelse, fakultetene, UB. Periode: Hele perioden.)
    
  • Prioritere rom som legger til rette for studentaktivt og fleksibelt læringsarbeid.
   (Ansvarlig: EIA, U-ledelse, fakultetene, UB. Periode: Hele perioden.)
    
  • Implementere handlingsplaner for læringsmiljø, digitalisering, internasjonalisering og HMS på måter som tar hensyn til studentenes læring på og utenfor campus.
   (Ansvarlig: U-ledelse, fakultetene, UB. Periode: 2017)