Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Analyser og kunnskapsgrunnlag

Arbeidet med ny strategi starter med et solid kunnskapsgrunnlag. Gjennom grundige analyser skal UiBs posisjon som internasjonalt, forskningsintensivt breddeuniversitet bli gjennomgått, identifisert og analysert.

Hovedinnhold

Analysene skal sammen med UiBs årsrapport til Kunnskapsdepartementet danne et bilde av UiBs nåsituasjon. 

Ved å se på hvilke utviklingstrekk som er viktige for å videreutvikle UiBs profil som et forskningsintensivt breddeuniversitet, vil vi bedre forstå hvilke virkemidler som må prioriteres for å sikre at institusjonen skal nå sine mål.

Gjennomgangen vil gjøres på alle av UiBs kjerneområder, og analysene vil inneholde tidsserier fra de siste ti årene. Det vil gjøres sammenligninger med ulike forholdstall ved UiB og de andre norske breddeuniversitetene. I tillegg vil andre interne og eksterne grunnlagsanalyser som UiB FRAM, kandidatundersøkelser og fagevalueringer utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag.

Her kan du lese relevante rapporter og analyser:

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. I årets rapport handler temakapittelet om mangfold og arbeidsdeling i UH-sektoren. Det er HK-dir som utarbeider rapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporten gjennomgår rammebetingelser for kvalitet i forskning, belyser ulike aspekter som hemmer eller fremmer forskningskvalitet i fagmiljøene ved UiB, og kommer til slutt med anbefalinger til områder der det er behov for oppfølging. Et viktig formål med UiB FRAM er at rapporten og kunnskapsgrunnlaget skal bidra inn i fakultetenes eget arbeid med å utvikle rammevilkår for kvalitet i forskning.

Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil.

I september 2021 ble UiBs innspill til den neste langtidsplanen for forskning og høyere utdanning sendt til Kunnskapsdepartementet. Planen ble lansert i forbindelse med statsbudsjettet 2022.

På disse sidene finner du en oversikt over styredokumenter, høringsuttalelser og annet innhold som er viktig for å sørge for du som ansatt og medlem av universitetssamfunnet er informert om. Slik vil det bli enklere å ta del i diskusjonene og prosessene som angår UiB og kunnskapssektoren.

Gjennomgang av satsingsområdene:

Som del av forberedelsene til institusjonens arbeid med en ny strategi er UiBs tre satsingsområder gjennomgått. Satsingsområdene har vært behandlet av Universitetsstyret gjennom flere møter. Her kan du se saksframlegget til styresaken fra 16. juni.