Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Nyhet

Utkast til ny strategi lagt fram i universitetsstyremøtet

Torsdag 24. november var det klart for styremøte ved Universitetet i Bergen. På agendaen sto blant annet en orienteringssak der utkastet til ny strategi for 2023-2030 ble lagt fram.

Bilde av museplass 1
Foto/ill.:
Irene Heggstad, UiB

Hovedinnhold

Orienteringssaken er en viktig milepæl på veien mot ny strategi for UiB. I forkant av universitetsstyremøtet har styret fått oversendt utkastet til UiBs nye strategi (Del 1), med forslag til innledning,visjoner og ambisjoner.

I tillegg presenteres en skisse til tilretteleggende aktiviteter (Del 2) som en oppfølging av de strategiske ambisjonene.

Det tas sikte på å legge fram endelig forslag til strategi februar 2023. Les styresaken her.

Forankring og dialogmøter

Det er Universitetsstyret som har lagt rammene for arbeidet med ny strategi. Strategiprosessen gjennomføres som en åpen prosess, med gode muligheter til innspill fra universitetets ansatte og studenter. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter om ulike områder i strategien. styret har blir fortløpende orientert om fremgangen i prosessen.

Som en del av forarbeidet har det har blitt gjennomført grundige analyser av UiB sposisjon, kvaliteter, utfordringer og handlingsrom under arbeidet, samtidig som viktige nasjonale og internasjonale trender har blitt gjennomgått.

Teksten som legges fram torsdag har en solid forankring i organisasjonen gjennom en rekke dialogmøter med ulike deler av Universitetssamfunnet og med viktige samarbeidspartnere. Studenter og ansatte har bidratt med sine innspill, både skriftlige innspill sendt til strategi@uib.no og gjennom innspillmøter. Det har også blitt holdt dialogmøter med fakultetene, og rektoratet har besøkt alle UiBs institutter og avdelinger.

Styreseminar

Den nye strategien var også tema for styreseminaret onsdag 26. oktober. Her deltok arbeidsgruppen for den nye strategien i første delen av seminaret i felles drøfting med styret.Til diskusjonen ble det presentert et eget grunnlag fra arbeidsgruppen som omhandlet universitetets verdigrunnlag, visjon, ambisjoner for universitetets kjerneoppgaver, forskning, utdanning og kunnskapsoverføring, og for universitetet som organisasjon.

Utkastet som legges fram torsdag er basert på en revidering av arbeidsgruppens diskusjonsnotat som ble drøftet på styreseminaret 26. oktober, justert og videreutviklet etter styrets kommentarer og forslag. I tillegg presenteres et forslag til tilretteleggende aktiviteter som en oppfølging av de strategiske ambisjonene.