Hjem
Strategi 2023–2030

Kunnskap som former samfunnet

UiB skal være blant Europas fremste universiteter, internasjonalt kjent for høy kvalitet i forskning og utdanning. Som samfunnsinstitusjon skal vi bidra til en bærekraftig og demokratisk utvikling og være et attraktivt og inkluderende studie- og arbeidssted.

Foreleser foran skjerm
Sentre for fremragende forsking (SFF) er det ypperste av Norges virkemiddel for å fremme kvalitet i forskningen. Deter særlig viktig fordi det gir stabil og langsiktig finansiering av grunnforskningsprosjekter som muliggjør oppbygging avsterke fagmiljøer og nettverk. Her fra Senter for digitale fortellinger ved Det humanistiske fakultet som utforsker hvordan algoritmer endrer måten vi forteller historiene som former kulturen vår på.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og med nasjonalt ansvar, for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Vi er en klassisk kunnskaps- og kulturbærende institusjon basert på europeiske universitetsidealer og med akademisk frihet som bærende prinsipp.

Langsiktig og grunnleggende forskning av høy internasjonal kvalitet og forskningsbasert utdanning er fundamentet for all vår virksomhet. Vår store faglige bredde gir unike muligheter til mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser i møte med fremtidens kjente og ukjente utfordringer.

UiBs fremste kraft er menneskene som gjennom sitt arbeid og studier bidrar til kunnskap som former samfunnet. Vi utvikler kunnskapen gjennom et demokratisk universitetssamfunn og en vitenskapelig kultur som fremmer faglig integritet, åpen dialog og kritisk tenkning. Vi er et mangfoldig universitet som deler et felles verdigrunnlag basert på tillit, medbestemmelse og inkludering. Vi står sammen internasjonalt med kolleger og studenter for akademisk frihet. 

Verden står overfor store samfunns- og naturutfordringer. Uavhengig og forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å løse de globale utfordringene, og for å sikre et opplyst samfunn med deltagende og likestilte borgere. En demokratisk samfunnsutvikling, parallelt med en digital og grønn omstilling er avhengig av forskning, utdanning og kunnskapsoverføring fra UiB. Gjennom våre sterke fagmiljøer, vårt rike utdanningstilbud, vår kultur og vår organisasjon, bidrar vi til bærekraft og styrking av demokrati og rettstat.

UiB, med sin stolte historie, preger samtiden og former framtiden. Vi ble opprettet i 1946 som en sentral del av byggingen av kunnskapsnasjonen Norge. Vårt fundament er formet av vitenskapelige tradisjoner fra etableringen av Bergens Museum i 1825 og Bergen som internasjonal møteplass helt fra middelalderen.

UiB er et nasjonalt og internasjonalt universitet. Med beliggenheten i hjertet av Bergen er vi en integrert del av byen, kulturen og næringslivet. UiB arbeider målrettet for å synlig gjøre og utvikle kunnskapsbyen Bergen og regionen som et internasjonalt tyngdepunkt for vitenskap, kunst og kultur