Hjem
Strategi 2019–2022

Aktiviteter og virkemidler

Aktiviteter og virkemidler i strategien beskriver hvilke tverrgående innsatsområder, planer og ressurser som skal til for at UiB når sine ambisjoner.

Hovedinnhold

Rekruttering og kompetansebygging

For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Målrettet rekruttering av studenter og ansatte og systematisk medarbeiderutvikling er avgjørende for at UiB skal nå strategiens mål. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Utvikle tiltak for mer målrettet studentrekruttering
 • Videreutvikle universitetets lønnspolitikk
 • Styrke mottaket av nytilsatte
 • Videreutvikle karriereprogram for yngre forskere
 • Tilby lederutvikling for de ulike lederrollene
 • Utvikle kompetanse- og karriereutviklende tiltak for alle gruppene av ansatte

Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet ved universitetet skal være stimulerende og baseres på det kunnskapsmessige og kulturelle mangfoldet som kjennetegner vår institusjon. Vi skal løfte frem stoltheten og mulighetene som ligger i å arbeide ved en solid kunnskapsinstitusjon. I strategiperioden vil følgende virkemiddel prioriteres:

 • Utvikle helhetlig arbeidsgiverpolitikk og -praksis
 • Utvikle møteplasser som stimulerer til kunnskapsutveksling og relasjonsbygging på tvers av fag og roller
 • Styrke og utvikle administrative tjenester og systemer med de ansatte og studentenes behov som premiss

Et attraktivt læringsmiljø

UiB skal tilby studentene gode, nyskapende læringsmiljøer basert på høy forsknings- og undervisningskompetanse, og med metoder, infrastruktur og verktøy som støtter opp om framtidsrettede læringsformer. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Utvikle læringsarealer som fremmer studentaktive læringsformer 
 • Følge opp UiBs omfattende planverk for å styrke læringsmiljøet. Ved strategisk arealutvikling, satsing på digitalisering og en oppfølging av de ulike handlingsplanene knyttet til utdanningsaktiviteten ved UiB, arbeider UiB målrettet med læringsmiljøet.

Kunnskapsformidling og samfunnsdialog

Formidlingen skal være fri og uavhengig. Gjennom aktiv bruk av ulike typer formidlingskanaler, kommunikasjonstiltak og dialog med omverden, skal kunnskap fra hele bredden av vår faglige virksomhet være tilgjengelig og deles med samfunnet. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Utvikle nye virkemidler for å bygge UiBs omdømme og synligjøre vår betydning for kunnskapsbyen Bergen
 • Synliggjøre UiB som kunst- og kulturinstitusjon gjennom formidling av UiBs faglige profilog egenart
 • Styrke kunnskapsformidling knyttet til universitetsmuseets og universitetsbibliotekets samlinger
 • Etablere rutiner og prosesser i bredden av våre grunnmiljø som gir mulighet for vitenskapelig rådgivning gjennom nasjonale, europeisk og globale fora
 • Utvikle spesialiserte arenaer for vitenskapelig rådgivning rettet mot Agenda 2030 spørsmål

Internasjonalt samarbeid

UiB har en sterk internasjonal profil der studenter og ansatte samarbeider med kollegaer fra hele verden. Gjennom forskningssamarbeid, mobilitet og nettverksbygging skal vi utvikle kunnskap av høy internasjonal kvalitet, og ta initiativ for å fremme en bærekraftig utvikling. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Legge til rette for mobilitet blant våre ansatte
 • Gjennomgå og prioritere universitetets internasjonale samarbeidsavtaler
 • Arbeide for å få etablert et europeisk universitetsnettverk
 • Gjennomgå opptaksmodeller for internasjonale studenter
 • Styrke tjenester for mottak av internasjonale gjester

Infrastruktur for kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling

UiB skal tilby funksjonell og formålstjenlig infrastruktur som støtter kvalitet i forskning, utdanning, formidling og innovasjon. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Arbeide for å øke avsetninger til større infrastruktur
 • Styrke tilgjengeligheten i våre samlinger gjennom digitalisering
 • Styrke sikringen av universitetsmuseets samlinger
 • Utvikle forskningsbaserte læringsmiljø, både fysisk og digitalt

Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder

For å utvikle ny kunnskap og møte vår tids samfunnsutfordringer skal vi styrke samarbeidet om forskning og undervisning på tvers av fagdisipliner og fakulteter. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Utvikle kunnskap om viktige samfunnsutfordringer gjennom fler- og tverrfaglige prosjekter innen de strategiske satsingene
 • Utvikle flere tverrfaglige studietilbud
 • Utvikle studietilbud som adresserer utfordringer i Agenda 2030
 • Etablere et senter for humaniora og følge opp de tverrfaglige tiltakene i Humaniorastrategien
 • Arbeide tverrfakultært for å styrke og utvikle IKT-kompetansen i forskning og utdanning

Kunnskapsklynger

Kunnskapsklyngene skal være en drivkraft for innovasjon, forskning, utdanning og kompetanseutvikling for UiB. Klyngene bygger på tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer og partnere ved forskningsinstitusjoner, i næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. I strategiperioden vil vi prioritere samarbeid i følgende kunnskapsklynger:

 • Alrek helseklynge
 • Media City Bergen
 • Marin kunnskapsklynge
 • Middelalderklyngen
 • Kunnskapsklynge for klimaforskning
 • Kunnskapsklynge for fremtidens energi og teknologiløsninger

I tillegg samarbeider UiB med initiativtakerne til kunnskapsklyngen FinTech.

Utvikle organisasjonen

En velfungerende organisering av faglig og administrativ virksomhet er en forutsetning for å nå strategiens ambisjoner. Vi skal videreutvikle administrative og tekniske tjenester gjennom samordning på tvers av fagfelt og nivåer i organisasjonen. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Videreutvikle samarbeidsformene innen de strategiske satsingene for å styrke tverrfaglig forskning og utdanning
 • Utvikle strukturer og samarbeidsformer som bidrar til kvalitet og nyskaping i faglig virksomhet
 • Styrke organiseringen av lektorutdanningen
 • Utvikle nye tjenestemodeller og tjenesteformer innen den samlede administrasjonen gjennom Prosjekt for tjenesteutvikling

Ny teknologi og digitalisering

Ny teknologi skal styrke kvaliteten i faglig og administrativ virksomhet og gjøre universitetets kunnskap mer tilgjengelig for samfunnet. Vi skal videreføre vår posisjon som digitalt ledende. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Utvikle policy og prosesser for åpen vitenskap
 • Prioritere kompetanseheving for bruk av ny teknologi
 • Styrke studentenes grunnleggende digitale ferdigheter
 • Videreutvikle DigUiB-programmet
 • Samarbeide nasjonalt om nye systemer for administrative tjenester

Innovasjon og entreprenørskap

Vi skal legge til rette for at studenter og ansatte i samarbeid med omverden bidrar til nye prosesser, produkter og ny teknologi. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:

 • Styrke utdanningstilbudet innen studentinnovasjon og –entreprenørskap
 • Videreutvikle Bergen Teknologioverføring (BTO)
 • Etablere program for «Proof of concept» for å styrke innovasjonsprosjekter i en tidlig fase

Finansiering for å nå våre mål

Skal UiB nå målet om å være et ledende internasjonalt universitet må grunnfinansieringen sikres, bidrags- og oppdragsfinansieringen styrkes og studieplassene brukes på en effektiv og samfunnsnyttig måte. I strategiperioden vil følgende virkemiddel prioriteres:

 • Synliggjøre grunnfinansieringens betydning for at UiB kan fylle sine samfunnsroller og -oppgaver
 • Følge opp samarbeidsavtalen med NORCE for å videreutvikle eksternt finansierte prosjekter
 • Sikre god utnyttelse av studieplassene og gjennomføring i studiene
 • Utvikle modeller og incentiver for en styrket satsing på etter- og videreutdanning
 • Fortsatt styrke vår forskningsinnsats i Forskningsrådet og EUs forskningsprogrammer