Hjem

Strategi

Om strategiprosessen

Arbeidet med Universitetet i Bergens strategi for 2016-2022 startet i 2014, og involverte både interne miljøer på universitetet og eksterne samarbeidspartnere.

Den sentrale arbeidsgruppen ble ledet av prorektor Anne Lise Fimreite, og bestod av universitetets dekaner og museumsdirektøren.

Alle fakultetene med underliggende enheter, universitetets administrative avdelinger, råd og utvalg, samt studenttillitsvalgte ble invitert til åpne dialogmøter hvor alle interesserte kunne delta og spille inn sine synspunkter på strategiarbeidet. Disse interne møtene ble fulgt opp med møter hvor fakulteter og fagmiljøer ble invitert til dialog på tvers av tradisjonell disiplin- og fakultetstenking.

Hordalandsbenken på Stortinget ble orientert om arbeidet med ny strategi av rektoratet gjennom møter i Oslo og Bergen.

Eksterne samarbeidspartnere og byens befolkning ble invitert til et åpent møte i Litteraturhuset høsten 2014. Her ble det blant annet presentert en omdømmeanalyse som ga et bilde av UiBs synlighet og relevans både som forsknings- og utdanningsinstitusjon, hvordan næringsliv, det offentlige, kulturlivet og andre ser på UiB som samarbeidspartner og hvordan en vurderer UiB i forhold til andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Universitetsstyret ble involvert gjennom fremlegging av saker til hvert styremøte i perioden arbeidet med ny strategi pågikk.

Det første utkastet til strategien ble lagt frem for styret våren 2015, og ble sendt på høring internt. På grunnlag av høringssvarene ble det endelige forslaget til strategi for perioden 2016-2022 lagt frem for styret i oktober 2015.