Hjem
Studentsider

Tilpasning for toppidrettsutøvere

Universitetet i Bergen ønsker at toppidrettsutøvere skal ha mulighet til å ta høyere utdanning parallelt med sin satsing på toppidrett.

Hovedinnhold

Dersom du er toppidrettsutøver er sjansen stor for at du vil ha behov for et studieopplegg som er fleksibelt og tilpasset din idrettshverdag. UiB vil så langt det er mulig legge til rette for at du som ønsker å satse på idretten din, kan gjøre det samtidig som du tar utdanning hos oss. 

Et fleksibelt studieopplegg for toppidrettsutøvere kan for eksempel dreie seg om tilpassing av undervisning eller eksamen.

UiBs satsing på tilrettelegging for toppidrettsutøvere er et resultat av en samarbeidsavtale mellom UiB, Norges idrettsforbund og Olympiatoppen.

Hvem regnes som en toppidrettsutøver?

Vi definerer en toppidrettsutøver som:

 • En utøver som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse

eller

 • Morgendagens utøver som driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til nasjonalt og internasjonalt toppidrettsnivå. 

Slik søker du om godkjenning som toppidrettsutøver

Bruk søknadsskjemaet når du søker om godkjenning som toppidrettsutøver ved UiB.

Husk å gjøre deg kjent med hvilke kriterier som gjelder før du søker om godkjenning

Det er viktig at du søker om godkjenning så tidlig som mulig i studieåret, slik at vi rekker å lage et tilpasset studieopplegg for deg.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at du må sende inn ny søknad for hvert studieår.

Dersom du får godkjenning som toppidrettsutøver, må du så raskt som mulig ta kontakt med ditt fakultet. Se kontaktadresser for fakultetene nedenfor, slik at dere sammen får utarbeidet en plan for ditt studieopplegg.

  For mer informasjon, ta kontakt med fakultetet du studerer ved: 

  Det medisinske fakultet: info@med.uib.no
  Det humanistiske fakultet: tilrettelegging@hf.uib.no
  Det juridiske fakultet: studierettleiar@jurfa.uib.no
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: studie.matnat@uib.no 
  Det psykologiske fakultet: studieveileder.psyfa@uib.no
  Det samfunnsvitenskapelige fakultet: studieveileder@svfa.uib.no 
  Fakultet for kunst, musikk og design: studieveileder@kmd.uib.no

  Utdypende opplysninger

  Noen studier har et stort innslag av praksis eller annen obligatorisk aktivitet. Disse studiene kan derfor være vanskelige å kombinere med toppidrettssatsing som innebærer mye reising. Om studenten vurderer å kombinere disse studiene med toppidrett, anbefales det at studenten setter seg inn i studieplanen og vurderer om studiet lar seg kombinere med idrettssatsing.

  Les mer om UiBs retningslinjer for tilpasning av obligatoriske aktiviteter for toppidrettsutøvere

  Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som studenter og skal stilfredsstille de samme faglige krav som ordinære studenter.

  Utdrag av samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Bergen og Norges idrettsforbund og Olympiatoppen

  Punkt 6. Tilpasning

  • Studentene søker om opptak på vanlige vilkår.
  • Nye toppidrettsstudenter kan kontakte fakultetets kontaktperson for veiledning om tilpasning. Veiledningen brukes for å kartlegge hver enkelt utøvers behov for tilpasning av studiene det gjeldende semesteret.
  • I tråd med forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen og de rammene som er vedtatt for det enkelte studieprogram, vil UiB legge til rette for å tilpasse utdanningsplanen til den belastningen hver enkelt utøver har av idrettslig deltakelse. Det inngås individuell avtale om tilpasning av studier med utøvere som har fått innvilget toppidrettsstatus.
  • Studenter kan være inntil 50 % forsinket i forhold til normert studietid. Det stilles krav om dokumentasjon ved behov for tilpasning.
  • Toppidrettsstudenter må forholde seg til Forskrift om opptak studier, vurdering og grader ved UiB på lik linje som andre studenter, med følgende tilpasning:
   • Ved sent uttak til representasjon kan studenter med toppidrettsstatus, etter søknad, gis anledning til gyldig trekk fra vurdering inntil dagen før vurderingen begynner. Uttaket må dokumenteres.
  • Studentene har selv ansvaret for å tilfredsstille kravene som stilles for å bli vurdert i et emne, herunder at det foreligger godkjent semesterregistering, godkjent undervisnings- og vurderingsmelding samt godkjente obligatorisk/e aktivitet/er. Opplistingen er ikke uttømmende angitt. For øvrig gjelder de regler som følger av Universitetet i Bergen sin studieforskrift, se: http://link.uib.no/?YoXx