Hjem
Studentsider
Formell feil ved eksamensgjennomføringen eller sensur

Klage over formell feil på eksamen

Har du tatt eksamen og mener det har vært gjort feil som har hatt påvirkning på din prestasjon eller sensuren av denne, kan du klage over formelle feil. Dette kan for eksempel være feil i eksamensoppgavene eller forholdene i eksamenslokalet.

Hovedinnhold

Hva må klagen inneholde?

Klagen må inneholde bakgrunnen for klagen, hvilken feil som du mener har hatt påvirkning på din prestasjonen på eksamen eller sensureringen av besvarelsen. Du må inkludere hva du ønsker skal bli rettet opp, navn på emnet, eksamensdato, eksamensform, og klagers kontaktinformasjon. Du sender klagen til post@uib.no.

Hva skjer etter at jeg har klaget? 

Det er fakultetet som er førsteinstans for klage på formell feil. Fakultetet vil innhente relevante opplysninger om situasjonen du klager på, for eksempel fra eksamenslokalet, fagansvarlig, instituttet, sensor etc. Når fakultetet har etablert et godt saksgrunnlag, vil de vurderer om det har skjedd en formell feil som påvirket prestasjonen din på eksamen eller sensureringen av besvarelsen. Dersom fakultetet vurderer at dette er tilfelle, vil klager få medhold. 

Dersom fakultetet vurderer at det ikke har forekommet en feil, sender fakultetet saken videre til  Den sentrale klagenemnd ved UiB. I brevet fakultetet oversender er det en redegjørelse av saken og fakultetets vurdering. Alle dokumenter i saken vedlegges (dette inkluderer klagen og alle dokumenter i saken) og klager får oversendt kopi av oversendelsen med vedlegg. Klagenemda vurderer saken og treffer vedtak om enten medhold eller avvisning av klagen. 

Hva skjer dersom jeg får medhold i klagen eller dersom klagen blir avvist?

Både fakultetet og klagenemda kan gi deg medhold i klagen. Dette gjør de dersom de vurderer at det har skjedd en feil. Hva som blir utfallet, avhenger av hva som må til for å rette opp feilen. Dersom du får medhold kan det løses enten ved ny sensur (hvis relevant og mulig) eller ved at det avholdes en ny eksamen som du kan velge å ta. I begge tilfeller oppheves karakteren, hvilket vil si at du står uten resultat og studiepoeng i emnet inntil ny sensur eller eksamen er gjennomført. 

Utfallet av medhold er aldri at sensor gir en mildere vurdering av eksamen eller prøven på grunn av formelle feil. Sensor kan kun vurdere den eksamensbesvarelsen som faktisk foreligger og ikke hva du kunne ha prestert om feilen ikke hadde skjedd.

Dersom klagen blir avvist, blir det verken ny eksamen eller sensur for den som klager.

Reglement

Det er paragraf 5-2 i Universitets- og høyskoleloven som gir bestemmelser for formelle feil ved eksamen. Se § 5-2. Klage over formelle feil ved eksamen.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med ditt fakultet: 

Det humanistiske fakultet: studierettleiar@hf.uib.no

Det juridiske fakultet: klagesensur.jurfa@uib.no

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: studie.matnat@uib.no.  

Det medisinske fakultet: UiBhjelp 

Det psykologiske fakultet: post.psyfa@uib.no.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: studieveileder.svfa@uib.no

Fakultet for kunst, musikk og design: eksamen.kmd@uib.no.  

Trekk av klage

En klage over formelle feil kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken. Grunner til å ønske å trekke en klage kan for eksempel være at det formelle forholdet du har klaget på ikke har påvirket presentasjonen likevel, eller tatt høyde for når du leser senorveiledningen. For å trekke klagen kan du sende en e-post til post@uib.no der du ber om at saken kan avsluttes fordi du ikke ønsker å opprettholde klagen likevel. Du må oppgi navn, emnekode og presisere at du trekker klage over formell feil ved eksamen i e-posten.