Hjem
Studentsider
Begrunnelse og klage

Klage på karakter

Dersom du får et resultat på eksamen som du mener er feil, kan du klage på denne.

Hovedinnhold

Vil du klage på karakteren?

Vi anbefaler at du ber om begrunnelse og leser gjennom denne og sensorveiledningen for eksamen før du klager. På denne måten får du et bedre grunnlag for å vurdere hvordan du har prestert og om du vil klage. Dersom du klager på resultatet, vil eksamensbesvarelsen din bli vurdert på nytt. Klagebehandlingen gjøres av to nye sensorer som verken får oppgitt opprinnelig karakter eller begrunnelsen for denne (sensuren er «blind», jf. uhl. § 5-3 fjerde ledd). Klagesensorene gjør en ny vurdering. Denne kan gi et annet resultater enn det du har innhentet fra opprinnelig sensurkommisjon, emneansvarlig, eventuell nivåkontrollør eller andre fagpersoner ved eller utenfor fakultetet/instituttet. 

Du klager på sensuren på egen risiko, og eksamensresultatet kan bli bedre, dårligere eller det samme som karakterresultatet du klaget på. Det nye resultatet er endelig og du kan ikke klage på denne (se uhl. § 5-3 syvende ledd).  

Gruppeeksamen 

Ved klage på en gruppeeksamen, klager du på vegne av deg selv, og ikke gruppen som helhet. Dersom resultatet blir endret etter klagebehandlingen, gjelder endringen kun for den som har klaget. 

Mappeeksamen

For mappeeksamen vil du kun få et felles resultat som gjelder for alle mappeelementene/alle eksamenene du har gjort i mappen. Om du klager på mappeeksamen, vil alle mappeelementene bli vurdert på nytt.

Muntlig og andre ikke-etterprøvbare eksamener 

Du kan ikke klage på resultatet ved muntlig eksamen, praksis, klinisk prøve, utstilling og konsert eller andre ikke-etterprøvbare prestasjoner (se uhl. § 5-3 femte ledd). Det er prestasjonen din under eksamen som vurderes av sensurkommisjonen. Siden klagekommisjonen ikke var til stede under prestasjonen din, har den heller ikke mulighet til å gjøre en vurdering av denne (prestasjonen er ikke etterprøvbar).  

Klagebehandling og kontaktinformasjon

Hvordan klager du på eksamen?

Du klager på eksamensresultatet i Studentweb. Velg fanen «Mer» i menyen øverst. Videre klikker du på «Begrunnelse og klager» og deretter på det aktuelle emnet. Klikk på boksen «Klage på sensur» for å klage.

For enkelte eksamener kommer ikke muligheten for å klage opp i Studentweb og du bruker da dette skjemaet.

Dersom du klager, kan du sende inn en begrunnelse som blir sendt til en eventuell kontrollkommisjon (se mer om dette nedenfor under overskriften Klagebehandling ved endringer på to eller flere karaktertrinn).

Trekk av klage

Dersom du ønsker å trekke klagen din, gjøres dette på samme sted som du klaget i Studentweb. Dersom du klaget via skjema, må du kontakte fakultetet (se kontaktinformasjon nedenfor). En sensurklage kan trekkes frem til nytt sensurvedtak er fattet og publisert i Studentweb. 

Behandling og svar på klage

Klagesaker skal behandles uten ugrunnet opphold, jamfør forvaltningsloven § 11 a. Studenten mottar e-post når resultatet er klart i Studentweb. 

Generell saksbehandling  

Det er eksamenskonsulenten som følger opp klager og behandlingen av disse, mens det er sensurkommisjonen som fatter vedtak og avgjør klagen. Følgende punkter beskriver generell saksbehandling av innkomne sensurklagesaker:  

  • Eksamenskonsulenten sørger for kontakt med interne og eksterne sensorer som skal sensurere besvarelsen på ny og gjør klagesakene tilgjengelig for dem. Ved enkelte fagområder, blant annet Det juridiske fakultet, samles alle klagene før sensurkommisjonen starter sin vurdering.   

  • Når klagekommisjonen er ferdige med sensur av sine besvarelser, overfører eksamenskonsulenten sensuren til studentsystemet og publiserer den i StudentWeb. Studenten kan nå se sensuren i StudentWeb.  

  • Dersom klagesensur differensierer med mer enn én karakter fra opprinnelig sensur, så må klagesaken videre til kontrollkommisjon. Dette skjer før publisering i StudentWeb.   

Ved Det juridiske fakultet vil karakteren i emnet du klager på bli sperret i Studentweb senest tre virkedager etter klagefristens utløp.

Svar på klagen 

I de fleste fagmiljøene tar det vanligvis 3-8 uker før du får svar, mens i andre kan det ta opp mot 12 uker. Du mottar en e-post når svaret på klagen er klart og du finner ny sensur i StudentWeb. Dersom det tar 12 uker før du får svar, kontakter vi deg og oppgir både forventet svardato og årsaken til lang saksbehandlingstid.

Du kan be om begrunnelse på klagesensuren, se fakultetets sider nedenfor for informasjon om hvordan du ber om begrunnelse på klageresultatet. 

Faktorer som kan virke inn på behandlingstiden 

Innen både små og store fagmiljø kan man ha emner med få eller mange klagesaker. Volum av klager, og tidspunkt for når sensorer skal vurdere besvarelser påvirker behandlingstiden særlig. Nedenfor beskrives hovedårsaker til at det i flere tilfeller- og generelt i noen fagmiljø - kan ta opp mot 12 uker før svar foreligger.  

  • Volum og kvalitetssikring: Besvarelsen skal vurderes på ny av sensorer som ikke har bidratt i ordinær sensur. I emner med et stort volum av sensurklager krever dette ekstra tid og kvalitetssikring. I mange emner ønsker sensorene å kunne se besvarelser opp mot hverandre og samtidig kjenne til omfanget av arbeidet før de setter i gang. Her begynner klagekommisjonen sensuren først når de har mottatt alle klagene de skal behandle. Forlenget klagefrist i forbindelse med behandling av begrunnelse på sensur bidrar i mange tilfeller til en forlenget prosess.  

  • Ferieavvikling: Eksterne sensorer har som oftest full jobb ved siden av, og i mange tilfeller faller tidspunkt for sensur av klager i fellesferien. Dette bidrar særlig til lenger behandlingstid for klagesaker for vårsemestre. 

Det jobbes kontinuerlig med å finne tiltak som kan redusere saksbehandlingstid samtidig som kvaliteten i sensurarbeidet opprettholdes. 

Klagebehandling ved endringer på to eller flere karaktertrinn

Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur (eks. fra C til E), skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes (se uhl § 5-3 sjette ledd). 

Det vil da bli opprettet en kontrollkommisjon som gjennomfører en kvalitetskontroll. Kontrollkommisjonen består vanligvis av representant fra ordinærkommisjon og klagekommisjon i tillegg til emneansvarlig eller en annen fagperson som kjenner emnet godt. Kontrollkommisjonen har tilgang til all informasjon som foreligger, som sensur fra ordinær- og klagekommisjon og eventuell begrunnelse fra ordinær sensur og studenten som har klaget. Kontrollkommisjonen fastsetter endelig karakter for besvarelsen. Dette regnes ikke som en tredje sensur, men en ekstra kvalitetsgjennomgang av sensuren. I noen tilfeller vil klagebehandling ved endringer på to eller flere karaktertrinn medføre forsinkelse i sensuren. 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om klagen, kan du ta kontakt med ditt fakultet. Husk å oppgi navnet og kandidatnummeret ditt, emnekode og hvilken eksamen det gjelder. 

Det humanistiske fakultet: studierettleiar@hf.uib.no

Det juridiske fakultet: klagesensur.jurfa@uib.no

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: studie.matnat@uib.no.  

Det medisinske fakultet: UiBhjelp

Det psykologiske fakultet: eksamen@psyfa.uib.no.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: studieveileder.svfa@uib.no

Fakultet for kunst, musikk og design: eksamen.kmd@uib.no.