Hjem
Studentsider
Permisjon

Permisjon fra studiene

I løpet av studiene får en del studenter behov for permisjon av ulike grunner.

Hovedinnhold

Du kan søke om to ulike typer permisjon fra studiene dine: begrunnet permisjon og ubegrunnet permisjon.

Begrunnet permisjon 

Studenter på årstudium, bachelor- og masterprogram kan søke om permisjon fra et studieprogram på bakgrunn av viktige velferdsgrunner. Denne listen er kun ment som eksempler, og er ikke uttømmende:  

 • Omsorg for egne barn i anledning fødsel eller adopsjon.
 • Egen sykdom, samboers og/eller egne barns sykdom i tillegg til foreldres sykdom.
 • Sentrale verv i studentpolitiske organ og lignende.
 • Permisjon kan også gis til masterstudenter når det er faglig velbegrunnet, for eksempel ved: engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt, utenlandsopphold eller faglig relevante studier utenom programmet.

Hvem som ikke kan søke om begrunnet permisjon

Det vil ikke bli innvilget permisjon eller utsatt studiestart for

 • Hospitanter, det vil si at du er aktiv student ved en annet lærested i Norge, og kun tar emner ved UiB
 • Utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet 
 • Kandidater til særskilt eksamen som privatister
 • Nye studenter på grunnlag av lønnet eller ulønnet jobb ved oppstarten av studiet
 • Enkeltemnestudenter

Dersom du på grunn av sykdom eller lignende ikke kan ta eksamen, må du huske å trekke deg fra eksamen innen trekkfristen.  
Om du blir du syk etter trekkfristen kan du levere legeerklæring innen en uke etter eksamen.

Hvor lenge kan jeg ha begrunnet permisjon?

Du kan søke permisjon for minimum 1 semester, maksimum 2 semestre om gangen.  

Du beholder studieplassen din mens du er i permisjon. Du kan normalt bare ha til sammen ett års permisjon fra studiet, unntaket er permisjon ved sykdom eller fødsel

Hvis du har behov for lenger permisjon, kan du sende en begrunnet søknad om forlenget permisjon eller om ny permisjonsperiode til fakultetet du tilhører.

Dokumentasjon 

For å få innvilget begrunnet permisjon må du ha nødvendig dokumentasjon, slik som

 • Legeerklæring 
 • Terminbekreftelse/ fødselsattest/ dokumentasjon på adopsjon 
 • Innkalling til førstegangstjeneste 
 • Dokumentasjon på verv 
 • Dokumentasjon på de faglige hensynene som er oppgitt som grunn 
 • Dokumentasjon på forholdene som er oppgitt som grunn 

Ubegrunnet permisjon 

Du kan få ubegrunnet permisjon hvis du er: 

 • Bachelorstudent eller student på de tre første årene i et profesjonsstudium.
 • Hvis du tar profesjonsstudiet i psykologi, kan du få inntil ett års ubegrunnet permisjon etter at du har gjennomført første studieår, og før oppstart av intern klinisk praksis.

Det er også mulig å søke om permisjon for ett eller to semester i samme søknad. Vær oppmerksom på at ved følgende fakultet kan du kun søke én gang:  

 • Det juridiske fakultet 
 • Det medisinske fakultet 

På Det medisinske fakultet kan du få inntil ett års permisjon fra masterstudiet uten å oppgi grunn, før valg av oppgave.  

 • Ved permisjon etter disse reglene skal masterkontrakten og veiledningskontrakten bli endret tilsvarende.

Ved Det medisinske fakultet hvor studentene er delt inn i kull, er du ikke sikret plass på det neste kullet når permisjonen din er over. Dette gjelder utdanningene i:

 • Farmasi
 • Human ernæring (bachelor)
 • Medisin
 • Odontologi
 • Tannpleie

Du kan derfor risikere å måtte vente et år ekstra før du kan gjenoppta studiene dine, dersom det aktuelle kullet er fullt. Det blir ikke innvilget permisjon før fullført og bestått første studieår for disse utdanningene. 

Du kan ikke få ubegrunnet permisjon dersom du

 • Går på et årsstudium, PPU eller et masterprogram, men du kan søke om begrunnet permisjon
 • Er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen
 • Er bachelor - eller profesjonsstudent og allerede har hatt ett års ubegrunnet permisjon

OBS! På Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er det imidlertid mulig å søke ubegrunnet permisjon på masterprogram.

Du kan ikke få forlenget permisjonen hvis du kun har søkt permisjon for ett semester. Dette gjelder for studenter som går på

 • Det juridiske fakultet 
 • Fakultet for kunst, musikk og design: Forlenget permisjon blir bare gitt i spesielle tilfeller.

Mulige konsekvenser for utdanningsplanen din

Emner og emnebeskrivelser kan bli endret i løpet av tiden du er i permisjon, for eksempel antall studiepoeng et emne gir. Dermed er det i noen tilfeller en viss mulighet for at du kan mangle studiepoeng og ikke få godkjent bachelor - eller mastergraden din. 
 
Ta kontakt med studiekonsulent for programmet ditt hvis du har spørsmål om studieprogresjon eller har andre ønsker/behov som er knyttet til utdanningsplanen din.

Lånekassen

Du må selv varsle Lånekassen om at du tar permisjon dersom du får lån og/eller stipend. Du varsler på «Dine Sider» på lanekassen.no.

Hvis du har begrunnet permisjon og blir forsinket på grunn av sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne, blir du ikke regnet som faglig forsinket av lånekassen. Hvis du har blitt forsinket på grunn av koronapandemien, kan dette også bli regnet som et unntak fra hovedregelen.

Regelverk

UiBs lokale regler om permisjon finnes i Grads- og studiereglementet §10. Fakultetene kan i tillegg utarbeide egne regler. Se også lov om universiteter og høyskoler § 4-5.

Ofte stilte spørsmål  

Kan jeg studere andre steder mens jeg har begrunnet eller ubegrunnet permisjon?

 • Ja, men vær oppmerksom på at du må ha en aktiv studierett for å ta eksamen. Sørg derfor for at du har fått opptak til det fakultetet eller lærestedet du ønsker å studere ved, eller registrer deg på åpne emner før permisjonsperioden. 

Må jeg betale semesteravgift når jeg har begrunnet eller ubegrunnet permisjon?

 • Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for de semestre du har fått innvilget permisjon. Dersom du har fødselspermisjon, kan du velge å betale semesteravgift og registrere deg dersom du ønsker det. 

Kan jeg betale semesteravgift når jeg har begrunnet eller ubegrunnet permisjon, slik at jeg kan benytte meg av studentrabatter og lignende? 

 • Nei, hvis du har permisjon kan du ikke betale semesteravgift, med mindre du er tatt opp som student ved et annet fakultet eller lærested. Unntak er for studenter i fødselspermisjon som kan velge.

Flere spørsmål?

Hvis du har flere spørsmål om permisjon kan du kontakte informasjonssenteret ved fakultetet ditt.