Hjem
Studentsider
Information

Erasmus utveksling i Europa

Bli utvekslingsstudent og reis ut på ein av UiB sine erasmusavtalar med erasmusstipend! UiB har omlag 800 erasmusavtalar med 350 ulike universitet.

Det frie universitetet i Brussel
Foto/ill.:
Universite Libre de Bruxelles

Hovedinnhold

Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innan utdanning i Europa. Erasmus+ blir finansiert av Den europeiske union (EU) og det er knytta ei eiga stipendordning til programmet. Erasmus+ gjelder for alle EU-landene, EØS-landene Island, Lichtenstein og Norge, i tillegg til Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Fordelar med Erasmus-programmet:

 • Du får eit Erasmus-stipend på 410-460 Euro per månad
 • Du betalar ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet
 • Vertsuniversitetet hjelper deg ofte med å skaffe bustad
 • Mange universitet arrangerer eigne introduksjonsprogram for Erasmus-studentar

Søk opp eit europeisk land på UiBs avtalesider og finn ut kva lærestader du kan utveksle til gjennom Erasmus.

Alle studentar kan dra på Erasmus

Studentar kan dra på Erasmus-utveksling inntil tolv månadar for kvart studienivå (bachelor, master og Ph.d.). Dette betyr at du kan dra på Erasmus+ utveksling både som del av ein bachelorgrad, og deretter som ein del av ein mastergrad eller Ph.d. Går du på eit profesjonsstudium, kan du reise ut totalt 24 månadar i løpet av studiet.

  Sjekkliste før utreise

  Dette er ei sjekkliste for deg som har fått opptak som Erasmus-student og skal reise på utveksling. Før du reiser, må du:

  1. Sende kopi av opptaksbrevet
   • Så snart du får opptak frå vertsuniversitetet, må du sende kopi av opptaksbrevet/e-posten til erasmus@uib.no 
  2. Signere stipendavtalen (grant agreement):
   • Du kan få stipendavtalen din tilsendt på e-post eller du kan kome til Internasjonalt Senter, Studentsenteret 2. etasje og signere stipendavtalen der (ope frå 11-14 kvar vekedag).
   • Du må fylle ut kontonummer og polisenummer for forsikring/Europeisk helsekort, og sjekke at utreise- og heimreisedato stemmer. Datoar for utvekslingsopphaldet avgjer kor stort Erasmus-stipendet blir, så det er viktig å sjekke det. Du må også huske å signere avtalen.
  3. Fylle ut Online Learning Agreement:
   • Utreisande studentar ved UiB nyttar Online Learning Agreement (sjå eigen fane for meir informasjon). Dersom du har signert en Learning Agreement i søknadsprosessen, treng du ikkje fylle ut OLA i tillegg.
  4. Ta OLS språktesten
   • Frivillig for studenter som reiser ut høstsemesteret 2022!
   • Du får informasjon på e-post og ein ny e-post med lenke til testsida (sjå eigen fane for meir informasjon).
  5. Lese Erasmus Studentcharter
   • Les om Erasmus-studentar sine rettar og plikter her.
  6. Sjekke generelle råd for utvekslingsstudentar

  Fristar

  Frist for å levere signert stipendavtale, få signert Online Learning Agreement av alle partar og ta språktesten:

  • Haustsemesteret: 30. august
  • Vårsemesteret: 30. januar

  Dersom du leverer signert Learning Agreement etter fristen, vil du få stipendutbetalingen seinare.

  Utbetaling av stipend

  Du vil få omlag 70% av stipendet 30. september (for utveksling i haustsemesteret) eller 28. februar (for utveksling i vårsemesteret) dersom du har levert dokumenta og tatt språktesten innan fristen. Erasmus-stipendet er skattefritt og kjem i tillegg til eventuelt lån og stipend frå Lånekassen. 

  Vi sender den signerte stipendavtalen og detaljert informasjon om Erasmus-stipendet til alle studenter som skal få Erasmus-stipend. Dette gjer vi omlag to veker før utbetalinga (midten av september og midten av februar).

  Sjekkliste før du reiser heim

  Dette er ei sjekkliste for deg som er på Erasmus-utveksling. Før du kjem heim, må du:

  1. Få dokumentasjon på utvekslingsopphaldet: Vertsuniversitetet må bekrefte datoane du har vore på utveksling ved å fyll ut og signere Confirmation of Erasmus Period. Det er desse datoane som bestemmer størrelsen på stipendet og kor mykje du vil få utbetalt i etterkant av opphaldet. Startdato er normalt fyrste undervisningsdag eller velkomstdag og sluttdato er den siste dagen studenten må vere til stades (eksamen eller undervinsning). Den totale perioden må minimum vere på 90 dagar dersom det skal kvalifisere til Erasmus-stipend for studiar.
  2. Svare på rapporten frå EU-kommisjonen: Når utvekslingsopphaldet er over til du automatisk få tilsendt en e-post til din student e-postadresse frå EU-kommisjonen med lenke til en rapport/spørjeskjema som du må fylle ut og sende inn.
  3. Sluttutbetaling: Når du har fullført desse punkta i vil du få utbetalt resten av stipendet. Normalt er det rundt 30% av det totale stipendet, men om utvekslingsopphaldet har vore kortare eller lengre enn berekna, blir utbetalinga justert.

  Fristar

  Frist for å levere Confirmation, svare på rapporten og ta den andre språktesten dersom det gjeld deg:

  • For deg som har vore ute i haustsemesteret: 30. januar
  • For deg som har vore ute i vårsemesteret eller heilt år: 30. august

  Dersom du gjer dette innan fristen, vil du få resten av stipendet 28. februar (ute om hausten) eller 30. september (ute om våren/heilt år). Dersom du gjer noko av dette etter fristen, vil du få stipendutbetalingen seinare.

  Sjekk også at du har gjort det som står på den generelle nettsida for utveksling, som å levere rapport til UiB og søke om endelig godkjenning.

  Erasmus-stipendet

  Kor mykje kan du få i Erasmus-stipend

  Frå studieåret 2021/22 er stipendet på anten 410 eller 460 Euro per månad, avhengig av kostnadsnivået i landet:

  • 460 Euro til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
  • 410 Euro til andre programland
  • Studentar som reiser med born får 250 € i tillegg per månad

  Dette stipendet er finansiert av EU og kjem i tillegg til stipend og lån frå Lånekassen.

  Studentar med færre moglegheitar

  I tillegg til vanleg Erasmus-stipend, kan følgande studentar søkje om tilleggsstipend på 250 ekstra Euro per månad:

  • Studentar med born under 18 år, uavhengig av om borna vert med på utveksling
  • Studentar med varig, kronisk sjukdom som påverkar studieesituasjonen
  • Studentar med flyktningstatus

  Studentar som ønsker å søke om slikt tilleggsstipend, må kontakte erasmus@uib.no 

  Trekk

  Studentar som trekker seg må betale tilbake heile Erasmus-stipendet dersom opphaldet har vart mindre enn 2 månader.

  Dersom utvekslingsopphaldet har vart meir enn 2 månadar når du trekkjer deg, må du berre betale tilbake stipendet for den tida som står att av utvekslingsopphaldet.

  Dersom du vert sjuk eller må avbryte Erasmus-opphaldet av andre gode grunnar, kan du søke Erasmus-koordinator om fritak frå å betale tilbake heile eller deler av stipendet. Legeattest må leggast ved ein slik søknad. Ta kontakt på erasmus@uib.no 
   

  Språk, språktest og språkkurs

  Du må ha gode nok språkkunnskapar

  I Erasmus-avtalen står det kva for språknivå universiteta krev at studentar skal ha for å følgje undervisninga hos dei, anten i engelsk eller eit anna språk. Dei fleste universitet krev nivå B1 eller B2 frå CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

  Fleire og fleire universitet i Europa har krav til dokumentasjon av språkkunnskapar for studentar som søkjer om opptak. Studenten må då stadfeste at ho/han har nok kunnskapar i språket til å kunne følgje undervisninga og avleggje eksamen på det språket undervisninga er på, om det er engelsk eller til dømes fransk, spansk eller tysk. Kontakt din studierettleiar eller erasmus@uib.no om du treng slik dokumentasjon i søknadsprosessen.

  Ta OLS språktesten

  For Erasmus-studentar som reiser ut på studie- eller praksisopphald er det obligatorisk å ta ein språktest før dei reiser på utveksling. Målet er å måle språkleg utbytte i tillegg til fagleg utbytte av eit utvekslingsopphald. Vi sender denne språktesten til din student e-postadresse, normalt i mai (utreise haust) eller oktober (utreise vår). 

  • Studentar som skal ha undervisning på skandinavisk treng ikkje å ta testen. Morsmålsbrukarar kan be om fritak frå testen.
  • Du vil få ein e-post med informasjon før du tar testen, og du finn meir informasjon på nettsidane til Online Linguistic Support.
  • Vi får automatisk melding om resultatet av testen, så du treng ikkje sende det til oss.

  Språkkurs

  Erasmus-studentar som ikkje får språkstipend frå Lånekassen fordi dei skal ha undervisning på engelsk, kan likevel få Erasmus-stipend for å delta på språkkurs i det lokale språket. Til dømes kan ein Erasmus-student i Frankrike som skal ha undervisning på engelsk, få støtte til franskkurs. Slik støtte tilsvarar ein månad vanleg Erasmusstipend (410/460 €).

  Om du ønskjer å ta eit språkkurs i Noreg før du reiser, er det også mogeleg å søke støtte til dette. Vi kan gje Erasmus-støtte på inntil 5000 kroner til dette.

  Dersom du ønsker å søkje om slik støtte, må du sende ein e-post til erasmus@uib.no og leggje ved informasjon om språkkuset. Du må vidare dokumentere at kurset er gjennomført (kursbevis eller lignande).

  Online Learning Agreement

  Alle Erasmus-studentar må ha ein Learning Agreement eller læringsavtale, før dei drar på utveksling. Denne skal signerast av studenten, studieprogrammet/instituttet ved UiB og vertsuniversitetet.

  UiB brukar Online Learning Agreement (OLA), som vert signert digitalt av alle parter:

  • Du må sjølv opprette ein Online Learning Agreement her. NB! Du må bruke Chrome, Edge eller Firefox (ikkje Internet Explorer)
  • Du logger på via eduGAIN/Feide eller Google. Vi anbefaler eduGAIN/Feide login, og merk at du må registrere deg første gangen du logger på via eduGAIN/Feide.
  • Du må fylle ut alle felt før du signerer OLA. Vi har laga ei detaljert brukarrettleiing som kan vere til god hjelp med dette.
  • Til dømes må du sjølv finne emnar/kurs ved vertsuniversitetet. Deretter signerer du digitalt.
  • Når du har signert, blir din OLA sendt til ditt studieprogram ved UiB (Sending Institution)
  • Dersom alt er ok, signerer studieprogrammet din OLA, og den sendes videre til vertsuniversitetet (Receiving Institution) for den siste signaturen.

  Du får beskjed på e-post og/eller i Erasmus+ App’en når ein part har signert. Du kan også logge på Online Learning Agreement eller sjå Erasmus+ App’en for å sjekke status i undervegs prosessen.

  Dersom alle partar signerer digitalt i OLA systemet, treng du ikkje gjere nok meir for vi har tilgong til systemet. Men dersom ein av partane (til dømes vertsuniversitetet) ikke signerer i systemet, men i ein pdf, må du sende ein kopi av din Learning Agreement med alle partars signatur til erasmus@uib.no

  Det har vore ein omlegging av OLA og det er ikkje lenger mogeleg å sende OLA til universitetet som ikkje er tilknytta det digitale Erasmus-systemet. Mange vil koble seg på hausten 2022, men det er tekniske forseinkingar og nokre universitet vil difor koble seg på seinare. Her finner du Learning Agreement (LA) dersom ditt vertsuniversitet ikkje er kobla til OLA og du får feilmelding. Alternativt kan du be om å få tilsendt en word-versjon av Learning Agreement for utfylling og signering, ta kontakt på erasmus@uib.no. Ta brukarrettleiinga i bruk også for utfylling av LA dersom det er noko du lurer på!

  Dersom du har fylt ut ein Learning Agreement i søknadsprosessen til vertsuniversitetet, treng du ikkje fylle ut ein OLA i tillegg, men hugs å sende ein kopi til erasmus@uib.no 

  Dersom du treng meir hjelp eller råd med utfyllinga, kan du kontakte studierettleiar ved ditt studieprogram/institutt. Vi gjennomgår utfylling av OLA på Erasmus infomøte som du får innkalling til.

  Pdf-versjon av OLA?

  • Du kan laste ned ein PDF-versjon av Online Learning Agreement dersom vertsuniversitetet ønskjer ein papirversjon. Denne kan sjølvsagt også signerast på papir om nødvendig.
  • Dersom vertsuniversitetet ikkje kan signere online og ønskjer ein papirkopi, kan du skrive ut ein PDF av Online Learning Agreement. I så fall må du sende ein (skanna) kopi signert av alle tre partar til Erasmus-koordinator, erasmus@uib.no

  Grønn Erasmus

  Erasmus-programmet ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket og tilbyr studenter som ønsker å reise grønt på utveksling et ekstra stipend på mellom 50 og 100 €.

  Dersom du velger å reise med tog, buss eller bil til vertsuniversitetet ditt, kan du søke om å få et ekstra stipend. Send en e-post til erasmus@uib.no, sammen med dokumentasjon på gjennomført reise (kvittering).

  Du vil få 50 € for reise én vei. Dersom du også reiser grønt hjem fra utveksling, kan du få ytterligere 50 € i stipend for hjemreisen. Også da må du sende en søknad og legge ved kvitteringer til erasmus@uib.no.

  Erasmus+ praksisopphald

  Erasmus praksisopphald er ei form for utveksling der du kan arbeide eller få opplæring i ein organisasjon, institusjon eller bedrift. Praksisopphaldet må vare mellom to og tolv månader.

  Denne utvekslinga skal på same måte som studieutveksling inngå i eit gradsstudium, anten som erstatning for eit semester eller som eit (ekstra) frivillig semester i graden. Du vil få eit Erasmus-stipend på 150 € i tillegg til det ordinære Erasmus-stipendet. Det ordinære stipendet er 460 € til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK, og 410 € til andre programland.

  På Erasmus praksisopphald må du ha ein Training Agreement. Denne skal signerast av studenten, ein representant frå instituttet ved UiB (som oftast studierettleiar) og arbeidsplassen. Avtalen skal sikre at praksisopphaldet vil bli godkjent som ein del av studieprogrammet ved UiB. Du finn Training Agreement her.

  Erasmus etter endt grad

  Det er også mogeleg å reise på Erasmus+ praksisopphald etter avslutta grad.  Praksisopphaldet må avtalast og praksisavtalen signerast medan du er gradsstudent, men sjølve praksisopphaldet kan gjennomførast innan 12 måneder etter at graden er avslutta. Då gjeld samme reglar som for vanleg praksisopphald, men det er ikkje krav om at opphaldet skal inngå i graden. Det er eit tak på 12 månaders Erasmus-utveksling per gradsnivå, så dersom du allereie har vore på Erasmus-opphald på graden du avslutter, er det begrensa kva antall månader du kan få praksisstipend for.

  Med få unntak har ikkje institutta på UiB avtalar med eksterne partnarar om å sende studentane sine ut på Erasmus praksisopphald. Det betyr at studenten sjølv må finne ein bedrift/organisasjon/institusjon for å gjennomføre praksisen, og søkje instituttet/fakultetet om å få praksisen godkjent som ein del av graden.

  Studentar som reiser på praksis etter endt grad, må søkje sitt fakultet om poststudierett for tida på praksis-utveksling etter endt grad. Det gjev betre rammar for forsikring på arbeidsplassen dersom ein er student på praksis.

  Korleis søke 

  Vi har to fristar kvart år for å søke om Erasmus+ praksisopphald og stipend: 1. juni for praksisopphald i haustsemesteret og 1. desember for praksisopphald i vårsemesteret. Søknaden må vere ein utfylt Training Agreement, og studieprogrammet/instituttet må signere på avtalen og slik bekrefte at dei førehandsgodkjenner praksisopphaldet. Søknaden sendes til erasmus@uib.no. Studentar som søkjer om eit praksisopphald som skal inngå i ein grad, vil bli prioriterte dersom vi får mange søkjarar. Vi vil behandle søknadar som kjem etter fristen dersom det er meir stipendmidlar tilgjengeleg. Du kan mellom anna søkje etter praksisplassar på desse sidene: https://www.arqus-alliance.eu/internshipswww.erasmusintern.org (som drives av organisasjonen Erasmus Student Network, ESN) eller www.iaeste.no (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). 

  Storbritannia og Brexit

  I studieåret 2022/23 vil det være mulig å reise på Erasmus-utveksling til Storbritannia som vanlig, og vi har nok Erasmus-stipend for å finansiere alle utreisende studenter.

  For studenter som reiser på utveksling til Storbritannia, er det av betydning om utvekslingsoppholdet varer mer eller midre enn 6 måneder:

  • Norske borgere  trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder.
  • For opphold utover seks måneder er det krav om visum. Det utløser videre krav om en offisiell språktest (ikke nok med bekreftelse fra UiB) og en egen obligatorisk helseforsikring. 

  Fra studieåret 2023/24 vil det komme nye regler for Erasmus-stipend og utveksling til Storbritannia. Det blir fremdeles mulig å reise på utveksling med Erasmus-stipend, men vi vil sannsynligvis ha et begrenset antall studentstipend tilgjengelig hvert år.

  Behov for spesiell tilrettelegging

  Studentar med nedsett funksjonsevne eller kroniske sjukdommar har ofte ikkje same mogelegheiter som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter.

  Alle utdanningsinstitusjonar som deltar i Erasmus+ har forplikta seg til å leggje til rette for personer med spesielle behov eller som har ei funksjonsnedsetting.

  Slik har EU definert ein person med behov for tilrettelegging: «a person with special needs; a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the mobility action would not be possible without extra financial support».

  Ta kontakt med studierettleiar eller Erasmuskoordinator dersom du tenkjer at dette kan gjelde deg. Då kan vi ved UiB søkje om ekstra midlar frå SIU som kan dekkje dokumenterte ekstrautgiftar knytta til utveksling. Behovet må dokumenterast gjennom legeerklæring eller lignande.

  Forlenging av utvekslingsopphald

  Dersom du ønsker å forlenge utvekslingsopphaldet ditt, må du først kontakte vertsuniversitetet og studierettleiar ved UiB for å høyre om det er i orden. Vidare må du fylle ut ein ny (Online) Learning Agreement og sende ein kopi/gje beskjed til erasmus@uib.no. Deretter vil vi registere forlenginga og sende ein ny stipendavtale for Erasmus-stipendet for det neste semesteret. 

  Skulle forlenginga gå frå vår til haust, vil det vere to ulike akademiske år, og det vil derfor vere naudsynt å rapportere to gongar.