Hjem
Studentsider
Information

Erasmus utveksling i Europa

Bli utvekslingsstudent og reis ut på ein av UiB sine erasmusavtalar med erasmusstipend! UiB har omlag 800 erasmusavtalar med 350 ulike universitet.

Det frie universitetet i Brussel
Foto/ill.:
Universite Libre de Bruxelles

Hovedinnhold

Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innan utdanning i Europa. Erasmus+ blir finansiert av Den europeiske union (EU) og det er knytta ei eiga stipendordning til programmet. Erasmus+ gjelder for alle EU-landene, EØS-landene Island, Lichtenstein og Norge, i tillegg til Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Fordelar med Erasmus-programmet:

 • Du får eit Erasmus-stipend på 410-460 Euro per månad
 • Du betalar ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet
 • Vertsuniversitetet hjelper deg ofte med å skaffe bustad
 • Mange universitet arrangerer eigne introduksjonsprogram for Erasmus-studentar

Søk opp eit europeisk land på UiBs avtalesider og finn ut kva lærestader du kan utveksle til gjennom Erasmus.

Alle studentar kan dra på Erasmus

Studentar kan dra på Erasmus-utveksling inntil tolv månadar for kvart studienivå (bachelor, master og Ph.d.). Dette betyr at du kan dra på Erasmus+ utveksling både som del av ein bachelorgrad, og deretter som ein del av ein mastergrad eller Ph.d. Går du på eit profesjonsstudium, kan du reise ut totalt 24 månadar i løpet av studiet.

  Sjekkliste før utreise

  Dette er ei sjekkliste for deg som har fått opptak som Erasmus-student og skal reise på utveksling. Før du reiser, må du:

  1. Sende kopi av opptaksbrevet
   • Så snart du får opptak frå vertsuniversitetet, må du sende kopi av opptaksbrevet/e-posten til erasmus@uib.no 
  2. Signere stipendavtalen (grant agreement):
   • Du får stipendavtalen din tilsendt på e-post (utreisande studentar våren 2021)
   • Du må fylle ut kontonummer og polisenummer for forsikring/Europeisk helsekort, og sjekke at utreise- og heimreisedato stemmer. Datoar for utvekslingsopphaldet avgjer kor stort Erasmus-stipendet blir, så det er viktig å sjekke det. Du må også huske å signere avtalen.
  3. Fylle ut Online Learning Agreement:
   • Utreisande studentar ved UiB nyttar Online Learning Agreement (sjå eigen fane for meir informasjon). 
  4. Ta OLS språktesten
   • Du får informasjon på e-post og ein ny e-post med lenke til testsida (sjå eigen fane for meir informasjon).
  5. Lese Erasmus Studentcharter
  6. Sjekke generelle råd for utvekslingsstudentar

  Fristar

  Frist for å levere signert stipendavtale, få signert Online Learning Agreement av alle partar og ta språktesten:

  • Haustsemesteret: 30. august
  • Vårsemesteret: 30. januar

  Dersom du leverer signert Learning Agreement etter fristen, vil du få stipendutbetalingen seinare.

  Utbetaling av stipend

  Du vil få omlag 70% av stipendet i slutten av september (for utveksling i haustsemesteret) eller slutten av februar (for utveksling i vårsemesteret) dersom du har levert dokumenta og tatt språktesten innan fristen. Erasmus-stipendet er skattefritt og kjem i tillegg til eventuelt lån og stipend frå Lånekassen. 

  Vi sender den signerte stipendavtalen og detaljert informasjon om Erasmus-stipendet til alle studenter som skal få Erasmus-stipend. Dette gjer vi omlag to veker før utbetalinga (midten av september og midten av februar).

  Sjekkliste før du reiser heim

  Dette er ei sjekkliste for deg som er på Erasmus-utveksling. Før du kjem heim, må du:

  1. Få dokumentasjon på utvekslingsopphaldet: Vertsuniversitetet må bekrefte datoane du har vore på utveksling ved å fyll ut og signere Confirmation of Erasmus Period. Det er desse datoane som bestemmer størrelsen på stipendet og kor mykje du vil få utbetalt i etterkant av opphaldet. Startdato er normalt fyrste undervisningsdag eller velkomstdag og sluttdato er den siste dagen studenten må vere til stades (eksamen eller undervinsning). Den totale perioden må minimum vere på 90 dagar dersom det skal kvalifisere til Erasmus-stipend for studiar.
  2. Svare på rapporten frå EU-kommisjonen: Når utvekslingsopphaldet er over til du automatisk få tilsendt en e-post til din student e-postadresse frå EU-kommisjonen med lenke til en rapport/spørjeskjema som du må fylle ut og sende inn.
  3. Sluttutbetaling: Når du har fullført desse punkta i vil du få utbetalt resten av stipendet. Normalt er det rundt 30% av det totale stipendet, men om utvekslingsopphaldet har vore kortare eller lengre enn berekna, blir utbetalinga justert.

  Fristar

  Frist for å levere Confirmation, svare på rapporten og ta den andre språktesten dersom det gjeld deg:

  • For deg som har vore ute i haustsemesteret: 30. januar
  • For deg som har vore ute i vårsemesteret eller heilt år: 30. august

  Dersom du gjer dette innan fristen, vil du få resten av stipendet i slutten av februar (ute om hausten) eller slutten av september (ute om våren/heilt år). Dersom du gjer noko av dette etter fristen, vil du få stipendutbetalingen seinare.

  Sjekk også at du har gjort det som står på den generelle nettsida for utveksling, som å levere rapport til UiB og søke om endelig godkjenning.

  Erasmus-stipendet

  Kor mykje kan du få i Erasmus-stipend

  Frå studieåret 2021/22 er stipendet på anten 410 eller 460 Euro, avhengig av kostnadsnivået i landet:

  • 460 Euro til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
  • 410 Euro til andre programland
  • Studentar som reiser med born får 250 € i tillegg per månad

  Dette stipendet er finansiert av EU og kjem i tillegg til stipend og lån frå Lånekassen.

  Trekk

  Studentar som trekker seg må betale tilbake heile Erasmus-stipendet dersom opphaldet har vart mindre enn 2 månader.

  Dersom utvekslingsopphaldet har vart meir enn 2 månadar når du trekkjer deg, må du berre betale tilbake stipendet for den tida som står att av utvekslingsopphaldet.

  Dersom du vert sjuk eller må avbryte Erasmus-opphaldet av andre gode grunnar, kan du søke Erasmus-koordinator om fritak frå å betale tilbake heile eller deler av stipendet. Legeattest må leggast ved ein slik søknad. Ta kontakt på erasmus@uib.no 
   

  Språk og språktest

  Du må ha gode nok språkkunnskapar

  I Erasmus-avtalen står det kva for språknivå universiteta krev at studentar skal ha for å følgje undervisninga hos dei, anten i engelsk eller eit anna språk. Dei fleste universitet krev nivå B1 eller B2 frå CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

  Fleire og fleire universitet i Europa har krav til dokumentasjon av språkkunnskapar for studentar som søkjer om opptak. Studenten må då stadfeste at ho/han har nok kunnskapar i språket til å kunne følgje undervisninga og avleggje eksamen på det språket undervisninga er på, om det er engelsk eller til dømes fransk, spansk eller tysk. Kontakt din studierettleiar eller erasmus@uib.no om du treng slik dokumentasjon i søknadsprosessen.

  Ta OLS språktesten

  For Erasmus-studentar som reiser ut på studie- eller praksisopphald er det obligatorisk å ta ein språktest før dei reiser på utveksling. Målet er å måle språkleg utbytte i tillegg til fagleg utbytte av eit utvekslingsopphald. Vi sender denne språktesten til din student e-postadresse, normalt i mai (utreise haust) eller oktober (utreise vår). 

  • Studentar som skal ha undervisning på skandinavisk treng ikkje å ta testen. Morsmålsbrukarar kan be om fritak frå testen.
  • Du vil få ein e-post med informasjon før du tar testen, og du finn meir informasjon på nettsidane til Online Linguistic Support.
  • Vi får automatisk melding om resultatet av testen, så du treng ikkje sende det til oss.

  Språkkurs

  Erasmus-studentar som ikkje får språkstipend frå Lånekassen fordi dei skal ha undervisning på engelsk, kan likevel få Erasmus-stipend for å delta på språkkurs i det lokale språket. Til dømes kan ein Erasmus-student i Frankrike som skal ha undervisning på engelsk, få støtte til franskkurs. Slik støtte tilsvarar vanleg Erasmusstipend på 410/460 € for 30 dagar, og ein student i Frankrike vil då til dømes få 307 € for eit språkkurs i fransk som varar i tre veker. 

  Dersom du ønsker å søkje om slik støtte, må du sende ein e-post til erasmus@uib.no og leggje ved informasjon om språkkuset.

  Online Learning Agreement

  Alle Erasmus-studentar må ha ein Learning Agreement eller læringsavtale, før dei drar på utveksling. Denne skal signerast av studenten, studieprogrammet/instituttet ved UiB og vertsuniversitetet.

  UiB brukar Online Learning Agreement (OLA), som vert signert digitalt av alle parter:

  • Du må sjølv opprette ein Online Learning Agreement her. NB! Du må bruke Chrome, Edge eller Firefox (ikkje Internet Explorer)
  • Du logger på via eduGAIN/Feide eller Google. Vi anbefaler eduGAIN/Feide login, og merk at du må registrere deg første gangen du logger på via eduGAIN/Feide.
  • Du må fylle ut alle felt før du signerer OLA. Vi har laga ei detaljert brukarrettleiing som kan vere til god hjelp med dette.
  • Til dømes må du sjølv finne emnar/kurs ved vertsuniversitetet. Deretter signerer du digitalt.
  • Når du har signert, blir din OLA sendt til ditt studieprogram ved UiB (Sending Institution)
  • Dersom alt er ok, signerer studieprogrammet din OLA, og den sendes videre til vertsuniversitetet (Receiving Institution) for den siste signaturen.

  Du får beskjed på e-post og/eller i Erasmus+ App’en når ein part har signert. Du kan også logge på Online Learning Agreement eller sjå Erasmus+ App’en for å sjekke status i undervegs prosessen.

  Det har vært en omlegging av OLA og det er nå ikke mulig å sende OLA til universitetet som ikke er tilknyttet det digitale Erasmus-systemet. De fleste vil bli koblet på i juni/juli 2021, men noen universitet vil tilknyttes seinere. Dersom det er mulig å vente til starten av august med å fylle ut din OLA, kan det være lurt. Her finner du Learning Agreement. Alternativt kan du be om å få tilsendt en word-versjon av Learning Agreement for utfylling og signering, ta kontakt på erasmus@uib.no 

  Dersom du treng meir hjelp eller råd med utfyllinga, kan du kontakte studierettleiar ved ditt studieprogram/institutt. Vi gjennomgår utfylling av OLA på Erasmus infomøte som du får innkalling til.

  Pdf-versjon av OLA?

  • Du kan laste ned ein PDF-versjon av Online Learning Agreement dersom vertsuniversitetet ønskjer ein papirversjon. Denne kan sjølvsagt også signerast på papir om nødvendig.
  • Dersom du ikkje får vertsuniversitetet sin signatur på Online Learning Agreement (OLA) før du reiser, kan du likevel få Erasmus-stipendet så lenge du sjølv og ditt studieprogram har signert. Då må du sørge for at vertsuniversitetet signerer din OLA så snart semesteret startar og den må vere signert av alle tre partar seinast to veker etter semesterstart.
  • Dersom vertsuniversitetet ikkje kan signere online og ønskjer ein papirkopi, kan du skrive ut ein PDF av Online Learning Agreement. I så fall må du sende ein (skanna) kopi signert av alle tre partar til Erasmus-koordinator, erasmus@uib.no

  Erasmus+ praksisopphald

  Erasmus praksisopphald er ei form for utveksling der du kan arbeide eller få opplæring i ein organisasjon, institusjon eller bedrift. Praksisopphaldet må vare mellom to og tolv månader.

  Denne utvekslinga skal på same måte som studieutveksling inngå i eit gradsstudium, anten som erstatning for obligatoriske emne eller som frie studiepoeng. Du vil få eit Erasmus-stipend på 150 € i tillegg til det ordinære Erasmus-stipendet. Det ordinære stipendet er 460 € til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK, og 410 € til andre programland.

  På Erasmus praksisopphald må du ha ein Training Agreement. Denne skal signerast av studenten, ein representant frå instituttet ved UiB (som oftast studierettleiar) og arbeidsplassen. Avtalen skal sikre at praksisopphaldet vil bli godkjent som ein del av studieprogrammet ved UiB. Du finn Training Agreement her.

  Erasmus etter endt grad

  Det er også mogeleg å reise på Erasmus+ praksisopphald etter avslutta grad.  Praksisopphaldet må avtalast og praksisavtalen signerast medan du er gradsstudent, men sjølve praksisopphaldet kan gjennomførast innan 12 måneder etter at graden er avslutta. Då gjeld samme reglar som for vanleg praksisopphald, men det er ikkje krav om at opphaldet skal inngå i graden. Det er eit tak på 12 månaders Erasmus-utveksling per gradsnivå, så dersom du allereie har vore på Erasmus-opphald på graden du avslutter, er det begrensa kva antall månader du kan få praksisstipend for.

  Med få unntak har ikkje institutta på UiB avtalar med eksterne partnarar om å sende studentane sine ut på Erasmus praksisopphald. Det betyr at studenten sjølv må finne ein bedrift/organisasjon/institusjon for å gjennomføre praksisen, og søkje instituttet/fakultetet om å få praksisen godkjent som ein del av graden.

  Korleis søke 

  Vi har to fristar kvart år for å søke om Erasmus+ praksisopphald og stipend: 1. juni for praksisopphald i haustsemesteret og 1. desember for praksisopphald i vårsemesteret. Søknaden må vere ein utfylt Training Agreement, og studieprogrammet/instituttet må signere på avtalen og slik bekrefte at dei førehandsgodkjenner praksisopphaldet. Søknaden sendes til erasmus@uib.no. Studentar som søkjer om eit praksisopphald som skal inngå i ein grad, vil bli prioriterte dersom vi får mange søkjarar. Vi vil behandle søknadar som kjem etter fristen dersom det er meir stipendmidlar tilgjengeleg. Du kan mellom anna søkje etter praksisplassar på desse sidene: https://www.arqus-alliance.eu/internshipswww.erasmusintern.org (som drives av organisasjonen Erasmus Student Network, ESN) eller www.iaeste.no (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). 

  Behov for spesiell tilrettelegging

  Studentar med nedsett funksjonsevne eller kroniske sjukdommar har ofte ikkje same mogelegheiter som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter.

  Alle utdanningsinstitusjonar som deltar i Erasmus+ har forplikta seg til å leggje til rette for personer med spesielle behov eller som har ei funksjonsnedsetting.

  Slik har EU definert ein person med behov for tilrettelegging: «a person with special needs; a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the mobility action would not be possible without extra financial support».

  Ta kontakt med studierettleiar eller Erasmuskoordinator dersom du tenkjer at dette kan gjelde deg. Då kan vi ved UiB søkje om ekstra midlar frå SIU som kan dekkje dokumenterte ekstrautgiftar knytta til utveksling. Behovet må dokumenterast gjennom legeerklæring eller lignande.