Hjem
Studentsider

Læringsmiljøprisen - studenter nominerer!

Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.

Bilde av prorektor Pinar Heggernes, prisvinnere Karolina Berg og Eivind Femtehjell, samt nestleder i Studentparlamentet Andrea NEsvik Voss.
PRISVINNER: Karolina Berg og Eivind Femtehjell, tidligere og daværende leder av fagutvalget Curie, har tatt imot Læringsmiljøprisen 2022 fra prorektor Pinar Heggernes og nestleder i Studentparlamentet ved UiB, Andrea Nesvik Voss. Prisen ble gitt ut på julegateåpningen til det matematisk-naturvitenskapelige fakultet november 2022.
Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland, UiB

Hovedinnhold

Prisen vektlegger faglig, pedagogisk og sosial innsats eller tilrettelegging av det helhetlige læringsmiljøet. 

Alle studenter og studentorganisasjoner kan nominere kandidater, som kan være en ansatt, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for studie- eller undervisningsvirksomhet.  I praksis forekommer det også at studenter eller studentdrevne tiltak blir nominert.

Vinneren mottar 100.000 kr, som i sin helhet skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker. Prisen ble vedtatt i 2008, og ble delt ut for første gang i 2009.
 

Læringsmiljøprisen 2024

UiBs læringsmiljøpris lyses ut årlig og er lyst ut for studieåret 2023-2024. Alle studenter og studentorgansiasjoner inviteres til å sende inn forslag på kandidater. Bruk dette skjemaet for å sende inn forslag. Fristen er torsdag 2. mai

Formålet med læringsmiljøprisen er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av læringsmiljøet.  Dette omfatter det fysiske, det psykososiale, det pedagogiske, det organisatoriske og det digitale miljøet, i tillegg til universell utforming.

Læringsmiljøprisen er ikke primært en underviserpris. Om du mener en underviser fortjener heder, er det bedre å nominere vedkommende til en underviserpris. For Læringsmiljøprisen blir de sosiale dimensjonene ved læringsmiljøet sterkt vektlagt. Prisen skal helst gå til tiltak som har bredt nedslagsfelt og som er allment overførbare til andre læringsmiljøer.

Prisen kan tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt eller en faggruppe innen ett eller flere institutter), en administrativ enhet eller en annen enhet eller organisasjon ved UiB med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsvirksomhet.

Alle innsendte forslag må være begrunnet gjennom en helhetlig beskrivelse av læringsmiljøet. Relevant dokumentasjon vil styrke et eventuelt forslag. 

Adresse for spørsmål: lmu@uib.no


Prisvinnere med begrunnelse

2023: Medisinsk ferdighetssenter 

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2022-2023: Medisinsk ferdighetssenter 

Begrunnelse: Medisinsk ferdighetssenter har stor verdi for studentene ved Det medisinske fakultet, og tilbyr en god psykososial møteplass hvor studentene kan øve på kliniske og praktiske ferdigheter i trygge omgivelser med instruktører og eldre studenter til stede. Eldre studenter kan bidra i undervisning ved store kurs og temauker underveis i studiet. Dette skaper engasjement og gir flere mulighet til å delta uten å være fast medlem av staben. Juryen merker seg at dette bidrar til samhold og sosialisering på tvers av kull, som videre kan styrke opplevelsen av faglig og sosial tilhørighet, samt bidra til et godt læringdsmiljø. Senteret er et for det meste studentdrevet tiltak som er åpent og tilgjengelig for alle medisinstudenter. Fleksibiliteten dette gir er høyt verdsatt blant medisinstudentene, og gjør det til et tilgjengelig og inkluderende sted for alle studenter på medisinstudiet uavhengig av om man kommer alene eller i en gruppe. 

2022: Fagutvalget Curie

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2021-2022: Fagutvalget Curie

Begrunnelse: Fagutvalget Curie er pådrivere for flere viktige tiltak som har hatt svært positiv effekt på læringsmiljøet på studieprogrammet i medisinsk teknologi. Studieprogrammet i medisinsk teknologi er et forholdsvis nytt tverrfaglig studium, og juryen merker seg at engasjementet til fagutvalget Curie er svært viktig for studentenes trivsel på studieprogrammet. Fagutvalget Curie har vært engasjerte og selvgående, og satt i gang flere viktige tiltak på instituttene. Få personer har satt i gang bærekraftige og langsiktige løsninger, og har vist solide resultater på kort tid. Dette viser seg spesielt gjennom at Curie skaffet studentene egne studentarbeidsplasser i tillegg til instituttene sine, og gjennom de viktige arrangementene CurieLectures. Juryen vil også poengtere at tiltaket CurieLectures kan bidra til rekruttering fra master til ph.d., i tillegg til at det knytter et nytt fagmiljø tettere. 
 

2020: Institutt for fysikk og teknologi

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2020Institutt for fysikk og teknologi

Begrunnelse: Instituttet har gjennom flere tiltak bidratt til å styrke læringsmiljøet for studentene, gjennom støtte til kurs, konferanser og andre tilstelninger som fremstår som «tillegg» til det som er den fastsatte undervisningen. (...) Det er tydelig at instituttet over lang tid har lagt betydelig vekt på å følge opp læringsmiljøet på bred front. Institutt for fysikk og teknologi er klart verdig til å motta Læringsmiljøprisen for 2020.

2019: Lars Nyre ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2019Lars Nyre ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Begrunnelse: Lars Nyre er pådriver for en rekke tiltak som har hatt svært positiv effekt på læringsmiljøet i medie- og interaksjonsdesignprogrammet. Nyre viser et særdeles stort engasjement, både når det gjelder undervisning, oppfølging og veiledning av studentene. Han involverer studentene i fagmiljøet og i pågående forskningsprosjekt. Dette har bidratt til at arbeidet i både bachelor- og masterstudier føles viktig, relevant og nyskapende. Han legger vekt på et godt faglig og sosialt miljø, og får studentene til å identifisere seg med faget sitt tidlig, noe som har vært en viktig årsak til at en betydelig andel av de som oppnådde bachelorgrad våren 2017 har gått videre med studiene.

2018: biORAKEL, Institutt for biovitenskap

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2018biORAKEL, Institutt for biovitenskap

Begrunnelse: biORAKEL er resultat av et sterkt studentengasjement, og det har hatt en reell og målbar effekt. De sosiale dimensjonene er åpenbare, og det er klart pluss at man har bygd opp en struktur som er varig og ikke er sterkt avhengig av enkeltpersoner. Det fortjener den oppmuntringen til videre utvikling som en pris vil gi. 

2017: Mathilde B. Sørensen ved Institutt for geovitenskap

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2017Mathilde B. Sørensen ved Institutt for geovitenskap

Begrunnelse: Mathilde B. Sørensen underviser med stort og bredt engasjement, på flere emner i geovitenskap. Det som gjør at hun fortjener årets læringsmiljøpris er at hun har vært sentral i å få etablert emnet Geov217 Geofarer. Her belyses samfunnsperspektiver rundt geofarer, særlig skred og ras, tsunamier og jordskjelv. Sørensens tilnærming til dette går langt utenfor den tradisjonelle naturvitenskapelige. Det krever mot å sette sin egen spisskompetanse i et tverrfaglig perspektiv. Ved at Sørensen trekker inn hvordan forhold som økonomi, utdanning og helse påvirker omfanget av geofarer, får hun studentene til å reflektere over mange aspekter ved faget, og forholdet mellom faget og samfunnet ellers. Det er også tett kontakt med samfunnsaktører utenfor universitetet og utenfor olje- og gassnæringen, så som Statens vegvesen, NVE og Norges Geotekniske institutt (NGI). Sørensen er også en underviser som stiller tydelige krav til studentene. Gjennom helheten i hennes engasjement styrkes både det pedagogiske og psykososiale læringsmiljøet på instituttet. Flere av tiltakene som beskrives i nominasjonen har også klar overføringsverdi til andre miljøer.

2016: Knut Martin Tande ved Det juridiske fakultet, sammen med fakultetets faglige ledelse

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2016Knut Martin Tande ved Det juridiske fakultet, sammen med fakultetets faglige ledelse

Begrunnelse: Knut Martin Tandes innsats med digitalisering av ulike typer innhold i masterprogrammet har bidratt sterkt til endring i læringsstruktur og –kultur, ikke bare på de emnene han selv underviser i, men på hele masterprogrammet i rettsvitenskap. Det er likevel ikke han alene som står bak endringene, men i høy grad også den faglige ledelsen ved fakultetet, som Tande i flere år har vært en del av. Fakultetet har vist stor evne og vilje til å ta konsekvensene av de endringene som har skjedd og er i ferd med å skje både i det arbeidslivet som fakultetets kandidater går ut i, og i hvordan undervisning og læring skjer i dagens virkelighet, med økende krav til selvstendighet og kritisk tenkning. Dette er en form for kraftfull, dynamisk og helhetlig tenkning som etter juryens mening er verdifull og sterkt ønskelig. Juryen antar også at digitaliseringsarbeidet som har vært gjort ved fakultetet kan ha overføringsverdi til andre fagmiljøer, selv om programstrukturen ved Det juridiske fakultet er en del annerledes enn ved de øvrige fakultetene ved UiB. Endelig vil juryen vise til beskrivelsen i nominasjonen av Knut Martin Tandes innsats for å skape levende læringsmiljøer i de emnene der han selv underviser.

2015: Christian Jørgensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tildeling av Læringsmiljøprisen 2015Christian Jørgensen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Begrunnelse: Christian Jørgensen utmerker seg ved å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene gjennom en sterk faglig, pedagogisk og sosial innsats. Han legger stor vekt på engasjement og aktivisering av studentene i tillegg til å være en svært god foreleser. Hans ønske om å videreutvikle faget har bidratt til å endre dynamikken på emnet BIO100. Gjennom oppdeling av eksamener og tett oppfølgning av studentene, bidrar han til at overgangen fra elev til student blir enklere. Kreativitet i formidlingen av fag og bruk av ulike undervisningsformer som for eksempel quiz blir verdsatt av studentene. Samtidig går han ut av egne komfortsoner for læringens skyld, og filmer hver eneste forelesningstime. Han vier mye av tiden sin til studentene også utenom undervisningssituasjonen, og er blant annet tilgjengelig på realfagsbyggets kantine i 1-2 timer i uken for eventuelle spørsmål. Han er genuint opptatt av et godt faglig og sosialt læringsmiljø. Tiltakene han benytter vurderes å ha et bredt nedslagsfelt og anses som allment overførbare til andre læringsmiljø.

2014: Anne Berit Guttormsen ved Det medisinske fakultet

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2014Anne Berit Guttormsen ved Det medisinske fakultet

Begrunnelse: Anne Berit Guttormsen utmerker seg ved å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene gjennom en sterk faglig, pedagogisk og sosial innsats. Hun har et sterkt fokus på aktivisering av studenter i undervisningssituasjonen og skaper stor entusiasme for faget sitt. Hun tar ansvar for studentene utover undervisningssituasjonen, og flere kull er blitt tilbudt å være med henne på vakt i første studieår. Samtidig er hun flink til å se studentene og tar seg av studenter i vanskelige situasjoner. Hun er genuint opptatt av et godt læringsmiljø, og studentene opplever at miljøet rundt henne har en god læringskultur som ønsker det beste for studentene. Tiltakene hun benytter vurderes å ha et bredt nedslagsfelt og anses som allment overførbare til andre læringsmiljø.

2013: Mark Price ved Det psykologiske fakultet

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2013Mark Price ved Det psykologiske fakultet

Begrunnelse: Mark Price utmerker seg ved å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene gjennom en sterk faglig, pedagogisk og sosial innsats. Han skaper trygghet og faglig nysgjerrighet i undervisningssituasjonen og har svært god interaksjon med studentene. I tillegg til at undervisningen hans er på et høyt faglig nivå, stimulerer og oppfordrer han til studentaktiviteter, bryter ned barrierer mellom student og foreleser og er svært tilgjengelig for studentene. Videre har han tatt i bruk nye læringsformer som digitale forelesninger og er opptatt av en generell videreutvikling av faget. Videopptak av forelesningene og tilgjengeliggjøring av de på nett er populært blant studentene, og bidrar samtidig til at undervisningen blir mer universelt utformet og tilpasset studenter med ulike behov. Tiltakene han benytter vurderes å ha et bredt nedslagsfelt og anses som allment overførbare til andre læringsmiljø.

2012: Institutt for informatikk

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2012: Institutt for informatikk

Begrunnelse: Institutt for informatikk hadde identifisert og erkjent konkrete utfordringer med hensyn til læringsmiljøet, og la opp en plan med ulike virkemidler for å utvikle læringsmiljøet. Instituttet har jobbet svært målrettet og systematisk for å forbedre læringsmiljøet og de har strukket seg langt for å fremme et godt læringsmiljø både faglig og sosialt. Dette har de oppnådd ved blant annet å sette inn faglige, menneskelige og økonomiske ressurser. Instituttet har tatt utgangspunkt i eksisterende infrastruktur, vært kreative og sett på muligheten for å utnytte denne på en ny måte. Flere av tiltakene de har satt i verk har et bredt nedslagsfelt og er allment overførbare til andre miljøer. Dette gjelder blant annet utnytting av lesesalen til sosiale formål, etablering av et stillerom på lesesalen, ansettelse av et dataorakel, økonomisk støtte til deltagelse på konferanser for studentene, og et felles julebord med ansatte.

2011: Jan Reinert Karlsen og Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2011: Jan Reinert Karlsen og Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori

Begrunnelse: Akademia er dannelse og gir grunnlag for hvordan vi skal innrette og utvikle vårt samfunn. Gjennom prosjektet Dannelsesemner har prismottakerne klart å sette fokus på universitetenes ansvar for dette og for å fremme kritisk tenkning. Prosjektet er tverrfaglig med relevans for alle fagmiljø ved UiB. Emnene har klart å nå frem til studenter fra ulike fagområder. Jan Reinert Karlsen og Roger Strand, som har ledet oppbyggingen av prosjektet, har vist stort personlig engasjement og de har lykkes. Ved oppbygging av emnene har de klart å skape et læringsmiljø som inkluderer studentene i faget og den videre utviklingen av emnene.

2010: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2010: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Begrunnelse: Juryen finner at forslagene om å tildele Filosofisk institutt Læringsmiljøprisen for 2010 er forslag som på alle måter tilfredsstiller prisens formål. Ut ifra forslagstillernes grundige redegjørelser er det klart at instituttet på en forbilledlig måte klarer å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats så vel som gjennom tilrettelegging av det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet ved instituttet. Instituttet i tett samarbeid med et aktivt fagutvalg synes å stimulere til mange og allsidige fagrelaterte tilbud både i og utenom ordinær undervisningstid som i høy grad blir verdsatt av studentene. Etter juryens mening er eksemplene som det blir redegjort for i forslaget svært gode modeller som har et bredt nedslagsfelt og derfor er allment overførbare til andre læringsmiljø.

2009: Institutt for biologi

Tildeling av Læringsmiljøprisen for 2009: Institutt for biologi

Begrunnelse: Juryen finner at forslaget fra Biologisk fagutvalg om å tildele Biologisk institutt Læringsmiljøprisen for 2009 er et forslag som på alle måter tilfredsstiller prisens formål. Ut i fra fagutvalgets grundige redegjørelse er det klart at instituttet på en forbilledlig måte klarer å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats så vel som gjennom tilrettelegging av det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet ved instituttet.

Instituttet i tett samarbeid med et aktivt fagutvalg synes å stimulere til mange og allsidige fagrelaterte tilbud både i og utenom ordinær undervisningstid, bl.a gjennom ekskursjoner, rebusløp, quiz-kvelder på instituttet, spesielle ”mastermøter” hvor bachelorstudenter får møte studenter på masternivå, bedriftspresentasjoner og en rekke andre tiltak som i høy grad blir verdsatt av studentene.

I tillegg har programstyret for bachelorprogrammet i havbruk og og biologi hvert semester møter med studentene hvor studentevalueringene blir drøftet, og hvor studentenes tilbakemeldinger faktisk resulterer i pedagogiske omlegginger av undervisningen. Dette bidrar til å høyne kvaliteten på læringsmiljøet, og studentene ved instituttet uttrykker således stor tilfredshet både over undervisningstilbudet, det faglige innholdet og rammene omkring.

Etter juryens mening er eksemplene som det blir redegjort for i forslaget svært gode modeller som har et bredt nedslagsfelt og derfor er allment overførbare til andre læringsmiljø.