Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om studentvelferd

Hovedinnhold

Saman med universitetet tilbyr Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) mange velferdsordningar for studentane: til dømes bustader, kantinar, idrett, rådgivingstenestar, studentprest, barnehagar, helsetenester (inkludert tannlege) og karriererettleiing.

Sammen sine plikter og ansvar når det gjeld studentvelferd:

 • Leggje til rette for lett tilgjengeleg informasjon om kor det er ledige bustader til ei kvar tid via SiB sine nettsider og ved oppslag
 • Tilby eit lett tilgjengeleg, ernæringsmessig riktig og rimeleg mattilbod
 • Ha eit tilbod som gir høve til fysisk trening og idrettsleg organisering 
 • Gi tilbod om sosialrådgiving og psykisk helseteneste, også på engelsk 
 • Ha ein fagleg oppdatert bokhandel som skaffar deg den pensumlitteraturen du treng
 • Drive barnehagar av høg kvalitet tilrettelagt for studentar
 • Leggje til rette for andre frivillige studentaktivitetar

Sammen forventar at du som student:

 • Følgjer dei retningslinjene som gjeld for leigeforhold i studentbustadene, og sjølv er med på å skape eit triveleg bumiljø
 • Ryddar etter deg i kantinar og fellesareal

Sammen tilrår at du som student:

 • Skaffar deg informasjon om dei relevante tilboda og fristar og reglar for desse
 • Viser ein positiv vilje til å ta vare på idrettsmiljøet ditt, både materielt og sosialt 
 • Tar kontakt med sosialrådgivar når du treng det