Hjem
Studentsider

Tilrettelegging ved eksamen

Som student kan du søke om tilrettelegging ved vurderingen dersom du på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har vanskelig for å gjennomføre en vurdering på vanlig måte.

Tilretteleggingen skal oppveie ulemper som sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse medfører, slik at kandidatene i størst mulig grad prøves likt.

Hva skjer med tilrettelegging når eksamensformen endres? (Korona)

Våren 2020 vil det ikke bli holdt eksamen i UiBs eksamenslokaler. Planlagt skriftlig skoleeksamen blir erstattet av annen type vurdering. Se informasjon om din eksamen i emnesiden i MittUiB.

For deg som allerede har fått innvilget tilrettelegging for skoleeksamen i et emne, vil følgende gjelde når skriftlig skoleeksamen erstattes av skriftlig eksamen hjemme (hjemmeeksamen der ut- og innlevering av oppgave er samme dag):

  Tilretteleggingstiltak som blir videreført:

  • Utvidet tid
  • Hviletid - blir omgjort til utvidet tid
  • Ammetid - Ta kontakt med fakultet/institutt for å avtale gjennomføring
  • Diktafon/opplesing - Ta kontakt med fakultet/institutt for å avtale gjennomføring

  Dersom eksamenstiden blir utvidet (ut over 4 timer) vil utvidet tid og hviletid utvides tilsvarende, fra 0,5 time til 1 time.

  Tilretteleggingstiltak som utgår:

  • Hvilebenk
  • hev/senk pult
  • kontorstol
  • enerom
  • stasjonær PC (m/retteprogram i Word eller Textpilot)

  Søknader om endret vurderingsform

  Disse blir fortsatt behandlet og vurdert ut ifra de endringene som er gjort av vurderingsformen.

  Nytt behov for tilretteleging etter omlegging av eksamen

  Dersom endringer i eksamensformen gjør at du nå har behov for tilretteleggings som du ikke har søkt om, kan du søke om tilrettelegging nå. Før du søker må vurderingsmeldingen for den nye vurderingsformen være opprettet.

  Hvem kan søke

  Du kan søke om tilrettelegging ved skoleeksamen dersom du har

  • funksjonsnedsettelse
  • sykdom
  • eller andre spesielle behov

  som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre.

  Du kan også søke om tilrettelegging ved skoleeksamen dersom du har fått en akutt skade eller sykdom.

  Hva du kan søke om

  Du kan søke om følgende former for tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen:

  • Forlenget tid i form av utvidet tid til eksamen. Det gis ½ time utvidet tid ved eksamener opp til 4 timer og 1 time utvidet tid ved eksamener som varer lenger enn 4 timer. Se eget informasjonsskriv om forlenget tid.
  • Forlenget tid i form av hviletid for å hvile eller bevege deg under eksamen og/eller ammetid. Se eget informasjonsskriv om forlenget tid.
  • Ulike hjelpemidler som for eksempel regulerbar stol, bruk av stasjonær PC (med retteprogram i Word), skrivehjelp/sekretær og tegnspråktolk (tolk skaffer du selv). Du har selv ansvar for at du behersker bruken av hjelpemidlene. 
  • Anledning til å skrive med penn og papir ved digital eksamen.
  • Høytlesing av oppgaveteksten på diktafon.
  • Stasjonær PC med bruk av programvaren Textpilot (retteprogram for lese- og skrivevansker).
  • Enerom eller rom med få andre.
  • Tilgang til hvilebenk.
  • Endret vurderingsform.  Under særlige omstendigheter kan du søke om endret vurderingsform. Med endret vurderingsform menes for eksempel hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen eller oppdeling av skoleeksamen over flere dager. Fagmiljøene, vil avgjøre om det er mulig å innvilge alternativ eksamensform
  • Mulighet for å skrive uten gjennomslag med blyant eller tusj.

  Eksamensreglementet (§ 6.13) gir deg utfyllende informasjon om disse formene for tilrettelegging.

  Unntak
  Det vil ikke bli innvilget tilrettelegging med bruk av stasjonær PC i emner der det er digital eksamen. OBS! Unntak for dette er studenter som søker om tilrettelegging med bruk av stasjonær PC på grunnlag av lese- og skrivevansker (dysleksi).

  Merk at det er enkelte eksamensoppgaver som ikke egner seg for stasjonær PC eller for innlesing på diktafon. Du må selv ta kontakt med instituttet/emneansvarlig og finne ut hva som er nyttig for deg og hva som er mulig å gjennomføre for den enkelte eksamen. Studieadministrativ avdeling kan ikke innvilge en tilrettelegging som ikke er faglig forsvarlig.

  Digital eksamen
  På grunn av behov for retteprogram anbefales studenter med lese- og skrivevansker å søke om stasjonær PC med skrivestøtte i Word også ved digital eksamen. Hvis du allerede har fått innvilget stasjonær PC men heller ønsker å avlegge eksamen i Inspera med egen laptop er det viktig at du gir beskjed til tilrettelegging@uib.no senest to uker før eksamen.

   Hvordan du søker

   Søke om tilrettelegging for skoleeksamen
   Du søker om tilrettelegging for alle skriftlige skoleeksamener du er oppmeldt i ved å fylle ut skjemaet over.

   Permanent tilrettelegging
   For studenter med kroniske tilstander kan det innvilges permanent tilrettelegging. Dette gjelder kun for skriftlige skoleeksamener. Du vil få informasjon i svarbrevet dersom dette gjelder for deg. Da trenger du ikke å søke om tilrettelegging eller sende inn ny dokumentasjon så lenge du studerer ved UiB eller for en gitt periode angitt i ditt svarbrev.

   Det er ditt ansvar å sjekke i Studentweb at tilrettelegging for hvert enkelt emne er registrert riktig to uker før hver skoleeksamen. Dersom det er feil eller mangler, kontakt tilrettelegging@uib.no

   Søke om tilrettelegging for andre vurderingsformer
   Har du behov for tilrettelegging ved muntlig eksamen, hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og lignende, søker du om tilrettelegging til fakultetet eller instituttet som emnet tilhører. Se kontaktinformasjon under fanen Kontakt.

   Hvilke dokumentasjon du skal legge ved

   Hvilken dokumentasjon skal legges ved?
   Dokumentasjonen skal være fra lege, psykolog eller annen sakkyndig, og må inneholde informasjon om de faktiske og konkrete ulempene din tilstand, eller medisinering, medfører i en skoleeksamenssituasjon. Dette er nødvendig for å avgjøre hvilke tilrettelegging du trenger ved skoleeksamen.

   Dokumentasjonen laster du opp samtidig med din søknad, eller i etterkant via linken "Skjema for ettersending av dokumentasjon", som du får i forvaltningsmeldingen til din student-epost. Dokumentasjon må ettersendes senest 2 uker før førsta eksamensdato. 

   Det er viktig at legens signatur og stempel er tydelig.

   Hvis ønskelig kan legen fylle ut dette skjemaet i stedet for ordinær legeerklæring. 

   Søknad og dokumentasjon behandles konfidensielt. 

   Lese- og skrivevansker
   Studenter som mangler dokumentasjon, eller som ikke er utredet for lese- og skrivevansker tidligere og som ønsker utredning nå, kan henvende seg til Studieavdelingen på e-post tilrettelegging@uib.no for å bli henvist til utredning. 

   Dersom du er utredet for lese- og skrivevansker i grunnskolen kan du søke om tilrettelegging på grunnlag av rapport fra denne utredningen, men UiB vil i utgangspunktet henvise deg til ny utredning. Dette vil være et ledd i behandlingen av søknaden din og ny utredning vil være tilpasset dine studier på universitets- og høyskolenivå. 

    
   Pollenallergi i vårsemesteret
   Allergi gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen.

   Ved alvorlige plager kan det likevel innvilges forlenget tid i form av hviletid. Det må da fremgå tydelig i legeerklæringen:

   • hvilke plager det gjelder,
   • hva slags pollen studenten er allergisk mot,
   • konkret hvilke uker/måneder dette gjelder,
   • at studenten har alvorlige plager

   Når skal du søke

   Søknadsfrist
   Høstsemesteret: 1. september
   Vårsemester: 1. februar

   Vi oppfordrer deg til å søke så tidlig som mulig, men du må være vurderingsmeldt i de ektuelle emnene for å kunne søke. Dokumentasjon kan ettersendes etter søknadsfristen, men ikke senere enn 2 uker før første eksamen.

   Akutte lidelser
   For akutte lidelser som er oppstått etter fristen har gått ut, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan UiB vurdere søknader etter fristen. Du må da dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut.

   Når får du svar på søknaden

   Når søknadsfristen har gått ut blir søknadene behandlet fortløpende etter hvilken dato første skoleeksamen finner sted. Det vil si at de som har sin første eksamen tidlig i semesteret får svar først. Vi etterstreber å gi alle et svar senest 2 uker før første eksamensdato. Så lenge du har fått kvittering på epost om at søknaden er mottatt kan du være trygg på at den blir behandlet. Kvitteringen blir sendt til din student e-post og har tittel "Forvaltningsmelding".

   Digital postkasse
   Vi anbefaler alle våre studenter å bruke digital postkasse. Da får du vårt svarbrev så snart det er ferdigstilt hos oss. Hvis svarbrevet må sendes i vanlig postgang er det viktig at navnet ditt står på postkassen. Vi sender ikke svarbrev via epost.

   Kontakt

   Skriftlig skoleeksamen
   Har du spørsmål om tilrettelegging ved skriftlig eksamen kan du sende e-post til: tilrettelegging@uib.no eller kontakte Aud Irene Mehammer ved Studieavdelingen.

   Andre vurderingsformer
   Spørsmål om tilrettelegging ved andre eksamensformer (muntlig eksamen, hjemmeeksamen osv.) kan rettes til fakultetet eller instituttet som administrerer emnet: