Hjem

Studentsider

Tilrettelegging ved eksamen

Som student kan du søke om tilrettelegging av vurderingen dersom du på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har vanskelig for å gjennomføre en vurdering på vanlig måte.

Tilretteleggingen skal oppveie ulemper som sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse medfører slik at kandidatene i størst mulig grad skal prøves likt.

Hvem kan søke

Du kan søke om tilrettelegging ved eksamen dersom du har

 • funksjonsnedsettelse
 • sykdom
 • eller andre spesielle behov

som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre.

Du kan også søke om tilrettelegging ved eksamen dersom du har fått en akutt skade eller sykdom.

Hva du kan søke om

Du kan søke om følgende former for tilrettelegging:

 • Forlenget tid i form av utvidet tid til eksamen  Det gis ½ time ekstra  til eksamener opp til 4 timer og 1 time ekstra  for eksamener som varer lenger enn 4 timer. Se eget informasjonsskriv om forlenget tid.
 • Forlenget tid i form av hviletid for å hvile eller bevege deg under eksamen og/eller ammetid. Se eget informasjonsskriv om forlenget tid.
 • Ulike hjelpemidler som for eksempel regulerbar stol, bruk av stasjonær PC, skrivehjelp/sekretær og døvetolk (tolk skaffer du selv). Du har selv ansvar for at du behersker bruken av hjelpemidlene. 
 • Anledning til å skrive med penn og papir ved digital eksamen.
 • Høytlesing av oppgaveteksten på diktafon.
 • Bruk av programvaren Textpilot (retteprogram for lese- og skrivevasker).
 • Enerom eller rom med få andre.
 • Tilgang til hvilebenk.
 • Endret vurderingsform.  Under særlige omstendigheter kan du søke om endret vurderingsform. Med endret vurderingsform menes for eksempel hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen eller oppdeling av skoleeksamen over flere dager. Fagmiljøene, vil avgjøre om det er mulig å innvilge alternativ eksamensform
 • Mulighet for å skrive uten gjennomslag med blyant eller tusj.

Eksamensreglementet (§ 6.13) gir deg utfyllende informasjon om disse formene for tilrettelegging.

Unntak
Det ikke vil bli innvilget tilrettelegging med bruk av stasjonær pc i emner der det er digital eksamen. OBS! Unntatt fra dette er studenter som søker om tilrettelegging med bruk av stasjonær pc på grunnlag av lese- og skrivevansker (dysleksi).

Merk at det er enkelte fag som ikke egner seg for eksamen på stasjonær pc. Det er heller ikke alle eksamensoppgaver som egner seg for innlesing på diktafon. Du må ha kontakt med instituttet/emneansvarlig og ta rede på hva som er nyttig for deg og hva som er mulig å gjennomføre for den enkelte eksamen. Studieadministrativ avdeling kan ikke innvilge en tilrettelegging som ikke er faglig forsvarlig.

Digital eksamen
på grunn av behov for retteprogram anbefales studenter med lese- og skrivevansker å søke om stasjonær pc også ved digital eksamen. Hvis du allerede har fått innvilget stasjonær pc men heller ønsker å avlegge eksamen i Inspera med egen laptop er det viktig at du gir beskjed til tilrettelegging@uib.no senest to uker før eksamen.

  Hvordan du søker

  Søke om tilrettelegging for skoleeksamen
  Du søker om tilrettelegging for alle eksamene du er oppmeldt i ved å fylle ut skjemaet over.

  Permanent tilrettelegging
  For studenter med kroniske tilstander kan det innvilges permanent tilrettelegging. Dette gjelder kun for skriftlige skoleeksamener. Du vil få informasjon i svarbrevet dersom dette gjelder for deg. Da trenger du ikke å søke om tilrettelegging eller sende inn ny dokumentasjon så lenge du studerer ved UiB.

  Vær oppmerksom på at tilretteleggingen ikke registreres automatisk når du melder deg opp i emner. Tilrettelegging registreres manuelt ca. to uker etter oppmeldingsfristen (1. september/ 1. februar). Det er ditt ansvar å sjekke i Studentweb at dette er registrert riktig to uker før hver skoleeksamen. Dersom det er feil eller mangler, kontakt tilrettelegging@uib.no

  Søke om tilrettelegging for andre vurderingsformer
  Har du behov for tilrettelegging ved muntlig eksamen, hjemmeeksamen, oppgaveinnlevering og lignende, søker du om tilrettelegging til fakultetet eller instituttet som emnet tilhører. Se kontaktinformasjon under fanen Kontakt.

  Hvilke dokumentasjon du skal legge ved

  Hvilken dokumentasjon skal legges ved?
  Du må sende inn dokumentasjon fra lege, psykolog eller annen sakkyndig senest to uker før eksamen. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon som er nødvendig for å avgjøre hvilke tilrettelegging du trenger ved skoleeksamen.

  Dokumentasjon sendes til

  Universitetet i Bergen
  Dokumentsenter 1
  Postboks 7800
  5020 Bergen

  Det er viktig at legens signatur og stempel er tydelig.

  Hvis ønskelig kan legen fylle ut dette skjemaet i stedet for ordinær legeerklæring. 

  Søknad og dokumentasjon behandles konfidensielt.

  Haster det?
  Da kan du levere dokumentasjonen i den svarte postkasse merket med Tilrettelegging ved eksamen utenfor inngangsdøren til Langesgate 3 (se bilde). 

  Lese- og skrivevansker
  Universitetet i Bergen krever i utgangspunktet at studenter med lese- og skrivevansker (dysleksi) skal utredes på nytt når de starter studiene sine ved UiB. Inntil ny dokumentasjon foreligger, blir søknad om tilrettelegging ved eksamen behandlet på bakgrunn av dokumentasjon fra grunn- og videregående skole. Det vil si at første gang du søker om tilrettelegging ved eksamen, kan du legge ved rapport etter tidligere utredning.

  Studenter som trenger ny dokumentasjon (vurderes av Studieadministrativ avdeling), eller som ikke er utredet tidligere, kan henvende seg til Studieadministrativ avdeling på e-post tilrettelegging@uib.no for å bli henvist til ny utredning.

  Pollenallergi i vårsemesteret
  Allergi gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen.

  Ved alvorlige plager kan det likevel innvilges forlenget tid i form av hviletid. Det må da fremgå tydelig i legeerklæringen

  • hvilke plager det gjelder,
  • hva slags pollen studenten er allergisk mot,
  • konkret hvilke uker/måneder dette gjelder,
  • at studenten har alvorlige plager

  Når skal du søke

  Søknadsfrist
  Høstsemesteret: 1. september
  Vårsemester: 1. februar

  Vi oppfordrer deg til å søke så tidlig som mulig. Dokumentasjon kan ettersendes etter søknadsfristen, men ikke senere enn 2 uker før første eksamen.

  Akutte lidelser
  For akutte lidelser som er oppstått etter fristen har gått ut, eller hvis andre særlige grunner tilsier det, kan UiB vurdere søknader etter fristen. Du må da dokumentere at behovet for tilrettelegging har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut.

  Når får du svar på søknaden

  Når søknadsfristen har gått ut blir søknadene behandlet fortløpende etter hvilken dato første skoleeksamen finner sted. Det vil si at de som har sin første eksamen tidlig i semesteret får svar først. Vi etterstreber å gi alle et svar senest 2 uker før første eksamensdato. Så lenge du har fått kvittering på epost om at søknaden er mottatt kan du være trygg på at den blir behandlet.

  Digital postkasse
  Vi anbefaler alle våre studenter å bruke digital postkasse. Da får du vårt svarbrev så snart det er ferdigstilt hos oss. Hvis svarbrevet må sendes i vanlig postgang er det viktig at navnet ditt står på postkassen. Vi sender ikke svarbrev via epost.

  Kontakt

  Skriftlig skoleeksamen
  Har du spørsmål om tilrettelegging ved skriftlig eksamen kan du sende e-post til: tilrettelegging@uib.no eller kontakte Aud Irene Mehammer ved Studieadministrativ avdeling.

  Andre vurderingsformer
  Spørsmål om tilrettelegging ved andre eksamensformer (muntlig eksamen, hjemmeeksamen osv.) kan rettes til fakultetet eller instituttet som administrerer emnet: