Hjem
Studentsider

7. Institusjoner, råd og tjenestetilbud ved UiB

Hovedinnhold

7.1 Serviceerklæring

Serviceerklæringen gjelder for alle som har studieplass ved Universitetet i Bergen. De juridiske rettighetene til studentene framgår av lover og forskrifter. Erklæringen gir oversikt over tilbud, tjenester og behandling som universitetet forplikter seg til å gi en student, og hva universitetet forventer seg av studenten med hensyn til studieadferd og innsats. Serviceerklæringen omhandler også læringsmiljøet spesielt og tjenester fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).


Særlige retter og plikter på mastergrad er nærmere omtalt i utdanningsplanen.

7.2 Studieveiledning på fakultetenes informasjonssentre

Alle fakulteter har et informasjonssenter hvor studenter får tilbud om studieveiledning. Om du kommer i en situasjon der du trenger hjelp eller veiledning for å komme videre med studiene dine eller er i tvil om valg av studium, fag og andre forhold som har med studiekarriere og yrkesvalg å gjøre, vil universitetet sine studieveiledere kunne gi deg veiledning og hjelp. På fakultetenes informasjonssenter kan du få informasjon i skranke eller bestille veiledningstime med en studieveileder. På fakultetenes infosentre vil du kunne få informasjon og veiledning om blant annet dette:
• studie-, program- og fagtilbud
• grader og gradsstuktur
• studier i utlandet
• hjelp til semesterregistrering og vurderingsmelding (brukerstøtte for
StudentWeb)
• brukerstøtte for Mitt UiB
• opptak og intern overgang
• godkjenning/innpassing av ekstern utdanning og emnefritak
• justering av utdanningsplan
• permisjon
• studiemestringstilbud
• lover og regler ved UiB

7.3 Studenter med funksjonsnedsettelser

Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelser er en del av oppgavene som ligger til Studieadministrativ avdeling. Tjenesten yter hjelp til studenter som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse og kan hjelpe til med:
• Behovsutredning og rådgivning
• Tilrettelegging av studiene
• Tilrettelegging av det fysiske miljøet
• Tilrettelegging til eksamen
• Veiledning av studenter med lese- og skrivevansker

7.4 Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse

Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for universitetets administrasjon og andre myndigheter i spørsmål som angår studenter med funksjonsnedsettelse, og rapporterer til LMU. Rådet skal
spesielt ha sin oppmerksomhet på organisatoriske og praktiske hindringer for gjennomføring av studier for studenter med funksjonsnedsettelse. Rådet skal uttale seg i saker som vedrører situasjonen til studenter med
funksjonsnedsettelse på universitetet, og er brukerinstans i byggesaker som vedrører tilrettelegging av arealer og tekniske innretninger spesielt for studenter med funksjonsnedsettelse.

7.5 Den sentrale klagenemnd ved UiB

Etter universitets- og høyskolelovens § 5-1 skal universitetet ha en klagenemnd. Klagenemnda behandler to hovedtyper av saker:

1. Ulike typer klager. Blant de viktigste er saker om:
• Opptak til mastergrad og andre studier med lokalt opptak
• Saker om permisjon under studiet
• Saker om underkjenning av obligatoriske arbeidskrav, nedflytting til yngre kull,
tapt studierett og lignende
• Formelle feil ved eksamen
• Valg av representanter og ombud ved Universitetet i Bergen
• Avslag på krav om innsyn etter offentligloven

2. Ulike typer disiplinærsaker mot studenter. Den største gruppen her er saker om annullering og/eller utestenging pga. fusk. Klagenemnda behandler ikke klager på eksamenskarakterer. Vil du klage på karakteren, må du henvende deg til fakultetet.

7.6 Studentsamskipnaden i Bergen

SiBs hovedoppgave er å tilby rimelige og gode velferdstilbud til studentene i Bergen. Studentsamskipnaden skal også bidra til at studentene får et godt liv utenfor lesesalen. SiB driver barnehager, studentboliger, studentkafeer og
treningssentre. SiB har også en rekke helse- og veiledningstjenester som inkluderer Karrieresenteret, studentrådgivningen, Studentenes psykiske helsetjeneste, tannhelsetjenesten og en helsestasjon. SiB refunderer også utgifter til legebesøk som overstiger 350 kr, og du kan søke om økonomisk støtte fra Helsefondet ved
omfattende sykdom og behandling. Tilbudene til SiB finansieres ved inntekter fra driften og semesteravgiften. SiB er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret.

7.6.1 Studentenes rådgivningssenter

Studentrådgivningen gir råd, veiledning og praktisk hjelp i alle typer personlige, sosiale og økonomiske forhold. Avdelingen tilbyr både individuelle samtaler og ulike grupper og kurs. Eksempler på tema for gruppe - og kurstilbudet er studiemestring, stressmestring, eksamensangst og det å ta ordet i forsamlinger.

7.6.2 Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH)

SPH er et lavterskeltilbud der studenter som trenger noen å snakke med kommer til uten henvisning fra lege. Avdelingen tilbyr korttids samtaleterapi og tilbudet er gratis.

7.6.3 SiBs andre oppgaver

SiB tilbyr ellers boliger og barnehage. I tillegg driver SiB flere idrettshaller og treningssentre for studenter. Treningstilbudet er et forebyggende tiltak. Treningsavgiften er derfor lav.

7.7 Studentprestene

To prester er ansatt av Den norske kirke for å arbeide blant studenter ved Universitetet og høgskolene i Bergen. Prestene har et nært samarbeid med SiB. I tillegg til å utøve ordinær prestetjeneste innenfor Studentmenigheten
har prestene også satt av tid til samtaler med studenter som er i en vanskelig livssituasjon, har spørsmål om tro eller tvil eller av andre årsaker har behov for en samtalepartner.

7.8 Jussformidlingen

Jussformidlingen drives av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, UiB. Organisasjonen yter fri rettshjelp til alle studenter med juridiske problemer av forskjellig art (med unntak av strafferett, odelsrett, skatteplanlegging,
inkassooppdrag og gjeldsinndrivelse).