Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa om informasjon, søknadshandsaming og klagerett

Hovedinnhold

Universitetets plikter og ansvar når det gjeld informasjon til søkjarar og søknadshandsaming:

 • Nøyaktig, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om studietilbodet i brosjyrer og på  nettsider
 • Nøyaktig, lett tilgjengeleg informasjon om opptaket i brosjyrar og på nettsider
 • Klare og enkle skjema og prosedyrar for søknad og opptak tilrettelagd den einskilde søkjargruppe
 • Oppdatert informasjon, retningslinjer og skjema
 • Lik og objektiv handsaming av alle søknadar
 • Objektiv handsaming av klager knytt til opptaket
 • God sørvis og informasjon frå universitetet under søknads- og opptaksprosessen, også dersom der er forhold som du vil klage på

Universitetet forventar at du som søkjar:

 • Set deg nøye inn i informasjon og retningslinjer du får om søknadsprosessen
 • Er nøyaktig med å gi alle opplysningar og legg ved alle nødvendige vedlegg når du søkjer
 • Rettar deg etter gjeldande fristar

Universitetet tilrår at du som søkjar:

 • Ber dei rette instansar om grunngiving dersom du får avslag på søknaden om opptak og du meiner det er gjort på feil grunnla
 • Påklagar forholdet dersom du meiner det er gjort formelle feil i opptaksprosessen