Hjem
Studieavdelingen
Studentundersøkelse

Psykiske plager og livskvalitet hos norske universitetsstudenter

I januar 2020 mottok ca.15.000 UiB-studenter invitasjon til å delta i en undersøkelse om utviklingen av psykiske plager og livskvalitet blant norske studenter over tid. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og UiB. Undersøkelsen fortsetter og utvides i kjølvannet av koronapandemien. I tillegg til allerede deltakende studenter i undersøkelsen, blir også høstens nye studenter invitert til å delta.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er flere undersøkelser som tyder på at norske studenter sliter med psykiske plager i økende grad. Undersøkelsene sier imidlertid ikke så mye om hva som er årsaken til disse plagene, hvor vedvarende de er og hvor mye dette påvirker studentene i det daglige og i det lange løp.

I tillegg har koronautbruddet medført endringer i studentenes hverdag som muligens kan påvirke den psykiske og fysiske helsen til den enkelte. Det er også usikkert hvordan koronapandemien vil utvikle seg fremover, noe som er en viktig grunn til å følge med på studentenes psykiske helse og livskvalitet. Derfor ønsker prosjektet også å invitere alle nye norske studenter som startet ved UiB i august 2020 til å delta i undersøkelsen for å følge utviklingen i psykisk helse og livskvalitet i perioden september 2020 frem til februar 2021. 

Prosjektet blir potensielt en av verdens største longitudinelle studier blant studenter på dette temaet. Jo flere som blir med, desto mer helhetlig og verdifull blir undersøkelsen. 

Om prosjektet

Psykisk helse og livskvalitet hos norske universitetsstudenter: Stabilitet, endring og sammenheng med helseutfall og fungering

Prosjektet skal undersøke utviklingen av psykiske plager og livskvalitet over tid, identifisere faktorer som kan forklare denne utviklingen samt finne ut om slike forløp knyttet til psykiske plager predikerer helse, fungering og bruk av reseptbelagte medisiner, helsetjenester og trygdeytelser. Prosjektet vil kunne bidra til å øke den nødvendige kunnskapsbasen for å videreutvikle relevante velferds- og helsetjenester knyttet til psykisk helse og livskvalitet, noe som både enkeltindivider, studenter som gruppe og samfunnet generelt vil kunne dra nytte av.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet (forskningsansvarlig institusjon). Undersøkelsen er godkjent av Regional etisk komité (REK-nr. 2019/1325).

Hvem kan delta?

Januar 2020 fikk 15.000 norske studenter ved UiB tilbud om å delta i undersøkelsen (Del 1). Høsten 2020 ønsker prosjektet også å invitere alle nye norske studenter som startet ved UiB i august 2020 (Del 2). Invitasjon vil bli sendt ut på epost til aktive deltakere i undersøkelsens del 1 og til nye studenter ved UiB i løpet av uke 39.

Frivillig å delta

Din deltakelse er helt frivillig. Det er du som deltaker som bestemmer over dine data. Du har innsynsrett i opplysninger som er lagret om deg, og som utleveres til forskningsprosjekt.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og be om å få slettet alle data om deg som ikke allerede inngår i vitenskapelige analyser eller artikler. Frist for muligheten til å be om å få slettet egne data er 31.07.2029 (sluttdato for prosjektet). 

Hvordan deltar du?

Du deltar ved å fylle ut et sikkert nettbasert spørreskjema om helse og livsstil, og ved å samtykke til at dine data kan lagres og brukes til forskning. Det tar ca. 30 minutter å fylle ut det første spørreskjemaet. Etter dette vil du frem til november ukentlig motta epost og SMS med lenke til et kort skjema som det tar 5-10 minutter å fylle ut. I begynnelsen av desember vil du motta et noe mer omfattende skjema som det tar 15-20 minutter å fylle ut. I perioden januar-februar 2021 vil du igjen motta ukentlige korte spørreskjemaer.

Samtykke

Som deltaker samtykker du til at vi oppbevarer og forvalter det som er samlet inn til medisinsk, samfunns- og helsefaglig forskning. All fremtidig forskning vil kun foregå i henhold til deltakernes samtykke, og i henhold til gjeldende lover, etiske vurderinger, og streng kontroll med personvern. Du vil bli løpende orientert om forskningen på våre nettsider og i media.

Fordeler og ulemper ved å delta?

Ved å delta bidrar du til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker psykiske plager og livskvalitet for studenter, og hvilke konsekvenser dette har for helse og fungering. Du gir dermed et viktig bidrag til helseforskning. Samtidig vil det være svært nyttig for universitetene som ønsker å gjøre ditt studentliv så bra som mulig. Det er frivillig å være med i undersøkelsen.

Som deltaker i undersøkelsen kan du også vinne én av flere iPhone 11 Pro ved slutten av datainnsamlingen. Vinnerne vil velges ut på bakgrunn av en funksjon hvor antall fullførte spørreskjema er medvirkende.

Det er ingen ulemper ved å delta i undersøkelsen utover at du må bruke tid og oppmerksomhet på å fylle ut spørreskjemaet.

Lagring og sikring av data

All informasjon om deg vil bli lagret i en databank ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) som er sikker og godkjent for oppbevaring av forskningsdata. Forskere og samarbeidspartnere får kun avidentifiserte data. I tillegg har alle som håndterer forskningsdata taushetsplikt.

Utveksling av dine data som inkluderer direkte personidentifiserende opplysninger, som for eksempel personnummer eller prosjektspesifikt løpenummer, vil bare skje i forbindelse med koblinger mot ulike registre og vil kun være tilgjengelig for de som trenger dette for å gjøre koblingen.

Hvordan sikres ditt personvern?

Vi ivaretar personvern gjennom sikre IT-løsninger og strenge regler for datahåndtering. Vi gir ikke utenforstående, som politiet, arbeidsgivere, reklamebransje, utdanningsinstitusjoner, Lånekassen eller forsikringsselskaper tilgang til opplysninger som kan knyttes til deg som person.

Hva skjer med dine opplysninger ved prosjektslutt?

Sluttdato for prosjektet er 31.07.2029. Ved prosjektslutt blir de innhentede dataene anonymisert. Da vil det ikke lenger være mulig å knytte opplysningene til personer.

Mer informasjon om lagring og sikring av data vil man finne i epostinvitasjonen.

Tilgang til og kobling av data

Innsamlede data skal kobles til andre registre gjennom ditt fødselsnummer for å kunne undersøke sammenhenger mellom status og utviklingen for psykisk helse og livskvalitet på den ene siden, og helse, fungering og bruk av reseptbelagte medisiner, helsetjenester og trygdeytelser på den andre siden. Aktuelle registre er Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB), Studieprogresjonsregisteret ved UiB, trygderegisteret (FD-Trygd), reseptregisteret, og pasientregisteret (NPR, KUHR). Innsamlede data skal også kobles til data fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i 2018 og 2022.

Mer informasjon om tilgang til og kobling av data vil man finne i epostinvitasjonen.