Hjem
Studiekvalitet
Nye studenter

Studiestartundersøkelse 2020

Studiestarten 2020 har vært annerledes enn tidligere år grunnet koronapandemien, særlig for nye studenter. I Studiestartundersøkelsen ønsker UiB å få vite mer om hvordan nye studenter opplevde studiestartperioden, og deres planer og motivasjon for å starte på studiene.

Grafisk illustrasjon spørreundersøkelse
Gjør UiB bedre! Delta i Studiestartundersøkelsen 2020.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Om undersøkelsen

Formålet med undersøkelsen er todelt. Første del er knyttet til studiestart og nye studenters opplevelse av denne. Grunnet koronapandemien har studiestarten høsten 2020 vært annerledes enn tidligere år. UiB har gjennom våren og sommeren jobbet for å sikre at nye studenter likevel skulle få en god start på studiene. Nye studenter skulle få møte medstudenter og ansatte fysisk, og de skulle få hjelp til å gjennomføre semesterregistreringen, opprette brukerkonto og andre nødvendige ting som er en del av studiehverdagen. I undersøkelsen ønsker UiB å kartlegge hvordan nye studenter opplevde informasjonen de fikk i forkant av og under opptaket, og hvordan tiltakene fungerte.

Andre del av undersøkelsens formål er knyttet til UiBs pågående prosjekt for å bedre gjennomføringen på bachelorutdanningene. Studiestartundersøkelsen 2020 er en viktig del av dette prosjektet, fordi det gir mulighet til å kartlegge hvilke intensjoner og planer nye studenter har for studiene når de starter, og hva som har motivert dem til å starte på studiet. Dette prosjektet ledes av Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. 

Mot slutten av semesteret vil studentene bli invitert til å delta i en kort oppfølgingsundersøkelse. Her ønsker UiB å kartlegge studentenes opplevelse av faglig og sosial tilhørighet og deltakelse blant de nye studentene; har de fått tilbud om gruppeundervisning og/eller mentorordning, og har de benyttet seg av dette? Deltar de i organiserte aktiviterer innenfor/utenfor studentmiljøet? Har studieplanene endret seg i løpet av det første semesteret?

Samtidig ønsker vi gjennom undersøkelsen å få vite om studentene er i et arbeidsforhold, har omsorg for barn og om de har tidligere utdanning ettersom dette er ytre variabler som kan påvirke graden av gjennomføring.

Hvem kan delta i undersøkelsen?

Alle som fikk tilbud om studieplass ved UiB gjennom Samordna opptak høsten 2020, og som registrerte seg og betalte semesteravgift innen fristen har mottatt epost med invitasjon til å delta i undersøkelsen. I eposten vil studentene finne lenke som tar dem til studiestartundersøkelsens spørreskjema.

Hva innebærer det å delta?

Studenter som deltar i undersøkelsen må fylle ut to elektroniske spørreskjema. Det vil ta ca. 10 minutter. 

Alle deltakere er med i trekningen av sentrumsgavekort til en verdi av 1000 kroner. 5 vinnere vil bli trukket ut. 

Ved å delta i undersøkelsen gir du ditt samtykke til at vi henter opplysninger fra Felles Studentsystem (UiBs studentregister) og kobler disse til dine svar:

•    Hvilket studieprogram du er tatt opp på
•    Fakultets- og instituttilhørighet
•    Kjønn og alder ved opptak
•    Geografisk tilhørighet (fylket og kommunen du søkte fra)
•    Antall studiepoeng du melder deg opp til høsten 2020 og våren 2021
•    Antall studiepoeng du fullfører og består høsten 2020 og våren 2021
•    Informasjon om du er aktiv (semesterregistrert) våren 2021 og høsten 2021
•    Prioriteten på søknadsalternativet du fikk tilbud om opptak til

Spørsmål knyttet til fadderuken, studiestart og smittevern vil ikke bli koblet til data om planlagte og gjennomførte studiepoeng.

Alle data fra undersøkelsen vil bli anonymisert innen 31.12.2021.

Frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg dersom du ikke vil delta eller senere veldger å trekke deg.

Hvis du velger å delta, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake uten å oppgi grunn. Dette gjør du ved å kontakte Universitetet i Bergen på telefon 55 58 81 61 eller sende e-post til Svein Jarle Nymark, rådgiver ved Studieavdelingen: svein.nymark@uib.no.

Velger du å trekke tilbake ditt samtykke, vil det ikke påvirke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger frem til tidspunkt for tilbaketrekking. Dette på bakgrunn av tidligere meddelt samtykke. Om du trekker tilbake ditt samtykke vil det med andre ord først ha virkning fra tidspunkt for tilbaketrekking. 

Personvern 

Universitetet i Bergen benytter spørreskjemaverktøyet SurveyXact for innsamling og oppbevaring av data. Det foreligger en databehandleravtale mellom Universitetet i Bergen og SurveyXact vedrørende behandling av personopplysninger.

Universitetet i Bergen vil kun bruke opplysningene om deg til ovennevnte formål. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  

Dine rettigheter

Utover retten til å få innsikt i de opplysningene Universitetet i Bergen behandler om deg, har du innenfor persondataforordningens rammer:

  • Rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi saksbehandler om deg
  • Rett til å få feilaktige opplysninger om deg korrigert
  • Rett til å få opplysninger om deg slettet, innen tidspunktet for alminnelig sletting inntreffer
  • Rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset
  • Rett til å foreta innsigelser mot ellers lovlig behandling av dine personopplysninger

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

UiB er lovpålagt å behandle personopplysninger om deg i Felles studentsystem (FS). Dette er hjemlet i personopplysningsloven (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e). Koblingen av dine svar i undersøkelsen mot data i FS er hjemlet gjennom at du gir ditt samtykke til at vi kan gjøre dette, jfr. personopplysningsloven (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a)