Hjem
Studiekvalitet

Rådet for førstesemesterstudier

Rådet for førstesemesterstudier skal være et rådgivende organ for Utdanningsutvalget i utdanningspolitiske spørsmål og enkeltsaker som angår universitetets førstesemesterstudier.

Rådet består av viserektor for utdanning (leder), representanter fra alle fakultetene samt to studentrepresentanter. Studieadministrativ avdeling er sekreteriat for rådet. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har fast observatørrett. Rådet har ikke faste møter, men møtes 1-2 ganger i semesteret.

1. Mandat

Rådet for førstesemesterstudier skal være et rådgivende organ for Utdanningsutvalget i utdanningspolitiske spørsmål og enkeltsaker som angår universitetets førstesemesterstudier. Rådet skal særlig være pådriver for å videreutvikle førstesemesterstudiene som et helhetlig pedagogisk opplegg for alle førstegangsstudenter ved universitetet og skal gi råd til Utdanningsutvalget i saker som angår examen philosophicum, fakultets-prøvene og andre forprøver.
Med utgangspunkt i at førstesemesterstudiene er institusjonens fellesansvar, skal rådet ta initiativ til, og gi råd til Utdanningsutvalget om

  • utvikling av førstesemesterstudiene som pedagogisk redskap for opplæring i studieatferd og studiemestring
  • en organisering og struktur for førstesemesterstudiene som målrettet fremmer studiekvalitet og studentenes ansvar for egen læring
  • endringer av førstesemesterstudienes rammebetingelser, herunder budsjett
  • Rådet skal være et koordinerende organ for fakultetene og fagmiljøene i arbeidet med å utvikle helhetlige førstesemesterstudier som ivaretar universitetets og fakultetenes strategier for bedre studiekvalitet og læring
  • Rådet skal sørge for at førstesemesterstudiene evalueres.

 

2. Oppnevning, sammensetning og funksjonsperiode

Utdanningsutvalget v/viserektor for utdanning oppnevner rådets medlemmer og varamedlemmer etter forslag fra fakultetene. Studentrepresentantene oppnevnes etter forslag fra Studentrådet. Rådet skal ha følgende sammensetning:

  • viserektor for utdanning (leder)
  • 1 representant og vararepresentant fra hvert fakultet
  • 2 studenter og vararepresentanter

I tillegg skal Filosofisk institutt og Program for læringsforskning ha en fast observatør hver i rådet. Rådet oppnevnes for 4 år av gangen og oppnevningen følger styrets funksjonsperiode.

 

3. Administrasjon

Universitetsdirektøren stiller sekretær for rådet. Sekretariatet legges til Studieadministrativ avdeling ved Seksjon for studiekvalitet.