Hjem
Studiekvalitet
FUSK

Hva er fusk og hvilke konsekvenser får det?

Dette bør du vite om fusk og akademisk redelighet for studenter.

Illustrasjon av to studenter som jukser.
Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor medstudenter, universitetet og samfunnet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor medstudenter, universitetet og samfunnet. Universitetet vil reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk i alle deler av den akademiske virksomheten. For deg som student vil det være aktuelt ikke bare i eksamenssituasjonen, men også i annet arbeid som inngår i «gjennomføring av vedkommende kurs» (som er lovens formulering).

«De grunnleggende verdier for akademisk virksomhet ved UiB er åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet og kritisk diskusjon»

UiBs grunnpilarer
 

Eksempler på fusk

 • Å ikke oppgi kilder
 • Å oppgi fiktive kilder
 • Å ikke klart markere gjengivelser fra andre som sitater (plagiat)
 • Å hente en besvarelse fra internett eller andre kilder og utgi den som sin egen.
 • Å bruke en besvarelse som tidligere er brukt av en annen person, eller av studenten selv ved en tidligere eksamen/innlevering
 • Å bruke en besvarelse som helt eller delvis er laget av en annen person enn studenten selv
 • Å bryte regler om samarbeid
 • Å bruke hjelpemidler som ikke er tillatt (for eksempel lapper og ark med faglig innhold, mobiltelefoner, smartklokker)
 • Å legge ikke tillatt fagstoff inn i tillatte hjelpemidler
 • Å ha tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt (selv om de ikke er brukt)
 • Å medvirke til fusk

Forsøk på fusk kan også føre til de samme reaksjonene som gjennomført fusk.

Hvordan oppdages fusk?

Fusk og forsøk på fusk kan oppdages av eksamensvakt eller ved annen kontroll i eksamenslokalet, av sensor ved vurdering av eksamen/innlevering, av underviser ved innlevering av oppgaver, eller etter varsel fra medstudent eller andre. UiB bruker tekstgjenkjenningsprogram som sjekker din elektronisk innleverte oppgave mot dine egne, tidligere innleverte oppgaver, mot andre studenters oppgaver, mot tidlegere leverte tekster og på internett.

Hva er konsekvensen av fusk?

Dersom fusk eller forsøk på fusk oppdages, kan det få alvorlige konsekvenser for deg. Hvis mistanken er berettiget, kan det i henhold til universitets-og høyskoleloven føre til annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av kurs. I tillegg kan du i inntil ett år utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle universiteter og høyskoler i Norge. Medvirkning til fusk eller medvirkning til forsøk på fusk kan føre til utestenging i tilsvarende periode. Retten til å annullere eksamen som følge av fusk foreldes ikke (1). En sak om fusk kan derfor tas opp, selv om fuskingen kan ha skjedd en god stund tilbake i tid, og selv om du har forlatt universitetet. Etter vedtak om annullering skal du levere et eventuelt vitnemål eller en karakterutskrift tilbake til institusjonen (2).

1 Universitetsloven § 4–7 nr. 4

2 Universitetsloven § 4–7 nr. 5

Dine rettigheter

Mens instituttet og fakultetet gjør undersøkelser og vurderer om det er grunn til å reise fuskesak, har du rett til å se saksdokumentene, til å forklare deg, og til å si din mening skriftlig og muntlig, men du er ikke forpliktet til å uttale deg eller forklare deg. Når fakultetet har sendt saken over til Den sentrale klagenemnd, som behandler fuskesaker i første instans, har du rett til å bruke advokat eller annen medhjelper, på universitetets regning. Advokatutgiftene dekkes etter offentlig salærsats. Du har under hele prosessen rett til å se saksdokumentene og til å uttale deg skriftlig og muntlig. Eventuelt kan du be om en samtale med nemndas sekretær. Du kan innen tre uker påklage vedtak til den nasjonale Felles klagenemnd for studentsaker. I klagesaker er hoved-regelen at studenten har rett til å få advokathjelp dekket ved utestenging, men ikke ved annullering.

Hvordan kan du lære mer og få hjelp?

UiB ønsker at alle studenter skal ha kunnskap om god kildebruk og krav til akademisk redelighet. Dette blir tatt opp som tema av undervisere på alle utdanningsnivå. Dokumentet «Lær deg å bruke kilder riktig» gir en innføring i korrekt kildehenvisning, og er tilgjengelig på UiBs nettsider. Universitetsbiblioteket kan også hjelpe, se uib.no/ub, og på nettstedet sokogskriv.no kan du lese om informasjonskompetanse og god kildebruk. Studentsamskipnaden (Sammen) tilbyr også kurs, blant annet i studiemestring og eksamensforberedelse. Se: sammen.no. Dersom du er usikker på hvilke krav som stilles til akademisk redelighet og god kildebruk, kan du ta kontakt med underviser, studieveileder eller bibliotekar.