Hjem

Utdanning

Bachelor

Romdesign, bachelor, 3 år

  • Lengde3 År
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

I bachelorstudiet legges det vekt på faglig bredde. Studentene arbeider med prosjekter innenfor de forskjellige deler av fagfeltet, med like stor vekt på rom- og møbeldesign. Mot slutten av studiet åpnes det for større fordypning innenfor ett av de to hovedområdene.

Fagområdet har sin styrke og egenart i forståelsen av sammenhengen mellom rommet og de møbler og andre produkter som inngår i dette. Det vil si at møbler og produkter skal fungere både visuelt og funksjonelt i forhold til omgivelsene de befinner seg i og i forhold til brukerne. Rommet skal tilsvarende danne en visuell og funksjonell ramme rundt møblene og produktene, samt menneskene som bruker rommet.

Innen romdesign/interiørarkitektur arbeider studentene eksperimentelt, både fristilt fra og med utgangspunkt i konkrete, realistiske prosjekter i private og offentlige miljøer, i ute- og innerom. Det legges vekt på konseptutvikling hvor funksjon, estetisk utforming og tekniske løsninger danner en enhet. Oppgaver og problemer skal defineres, analyseres og løses både teoretisk og praktisk.

Innen møbeldesign arbeides det med design av møbler som enkeltstående produkter, som produktfamilier og som hele kolleksjoner for verkstedsproduksjon, men også for industriell produksjon. Det arbeides også med utvikling av ulike typer konstruksjoner og produkter av fastmontert eller flyttbar karakter som relaterer seg til rommet og dets funksjoner.

I kurs og prosjekter arbeider studentene med møbelmodeller og innredningskomponenter i full målestokk. Integrert i kursperiodene inngår emner som teknikk, konstruksjon og materiallære, i tillegg til markedsføring og metodikk. Utvikling av prosjekter er også knyttet til identitets- og profileringsdesign, med rom og produkter som deler av en totalprofilering av en virksomhet.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Bachelorstudiet i design er et selvstendig, avsluttet studium. Bachelorgraden kan være utgangspunkt for ulike former for designrelatert yrkesutøvelse, eventuelt i kombinasjon med andre fag. Det danner grunnlag for å søke opptak til masterstudiet som fullfører profesjonsutdanningen.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Bachelorstudiet i design skal gi studentene en grunnleggende og bred designfaglig kompetanse rettet mot å løse komplekse designoppgaver, og med anledning til fordypning i fagområdene visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Studiet spenner fra teknisk beherskelse av ulike disipliner til utvikling av strategiske ferdigheter og nytenkning innen designfagene. Samtidig vektlegges tekniske fag og markedsforståelse.

Studiet er preget av at designavdelingen er en del av en kunsthøgskole, med vekt på estetiske fag og tverrfaglig samarbeid. Studiet er forankret i fagtilbudet ved Avd. for design, men gir også den enkelte student anledning til å kombinere dette med elementer fra det samlede fagtilbudet ved KHiB.

Problemløsning basert på funksjonsanalyser for ulike brukssituasjoner og brukergrupper er det grunnleggende utgangspunktet for studieopplegget. Helhetstenkning og konseptutvikling er viktige aspekter ved den designfaglige tilnærmingen. Den praktiske virksomheten kobles tett opp mot aktuell teori, bl.a. for å utvikle studentenes evne til å reflektere kritisk over egen virksomhet og se den i en større samfunnsmessig, kulturell og designhistorisk sammenheng. Etiske og økologiske aspekter står sentralt.

Studiet er progresjonsrettet og for en stor del prosjektbasert. I første del av studiet vektlegges faglig bredde, etter hvert åpnes det for fordypning og individuelle valg. Designstudiet forholder seg til et designfelt og profesjoner i stadig utvikling, og er åpent for nye faglige kombinasjoner. Et grunnleggende krav til den enkelte students studieløp er at det skal danne en funksjonell helhet.

Studieprogrammet for bachelorgraden i design har et omfang på 180 studiepoeng, tilsvarende 3 års normert studietid. Programmet tilbyr en generell Bachelorgrad i design eller anledning til fordypning i visuell kommunikasjon eller møbel- og romdesign/interiørarkitektur.

Bachelorstudiet i design har som mål å gi studentene en grunnleggende og bred designfaglig kompetanse rettet mot å løse komplekse designoppgaver. Studentene skal utvikle holdninger, tilnærmingsmåter og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre designoppgaver preget av selvstendighet og samarbeid, systematiske arbeidsmåter, nytenkning og kreativitet. Videre legges det vekt på å skape bevissthet om faglig og etisk integritet.

Studentene har ansvar for egen læring og skal aktivt søke og bruke kunnskap. Gjennom studiet skal de også utvikle evnen til å formidle egne prosjekter. Studentene skal utvikle tekniske og estetiske ferdigheter, og kunne foreta konseptuelle og strategiske analyser av brukerens, oppdragsgiverens og samfunnets behov.

Oppbygging

Oppbygging

Første studieår

Første studieår er et basisår med korte kurs som gir en introduksjon til fagområdene, med opplæring i tegneteknikk, oppmåling, verkstedsbruk og konstruksjon. Tegning, form, farge og dataopplæring er en del av dette. I korte prosjektperioder arbeides det med grunnleggende forhold innen rom- og møbeldesign. Det legges vekt på faghistorie og holdninger til faget og til fremtidig virke. Målsetningen er å gi studentene innsikt i fagområdene og en begynnende oversikt over det totale fagfeltet.

Andre studieår

Andre studieår er prosjektorientert. Studentene arbeider i lengre perioder med oppgaver i offentlige og private miljøer. Tverrfaglighet prioriteres gjennom en rekke felles prosjekter. Miljø og ergonomi vektlegges i flere av oppgavene. Målsetningen er å gi studentene kunnskaper og ferdigheter som gir faglig trygghet, for å kunne fungere og argumentere med faglig tyngde i team og tverrfaglige arbeidsgrupper.

Tredje studieår

Også tredje studieår er prosjektorientert. Det legges vekt på resultater av realistiske oppgaver, utarbeidet i samarbeid med brukere. I tilknytning til dette får studentene innføring i regler og lover, bygningslovverk, etc. Tredje studieår vil i større grad være preget av fordypning i ett av fagområdene. I eksamensperioden gis det mulighet for å vektlegge enten møbeldesign eller interiørarkitektur/romdesign. Studentene skal være i stand til selvstendig å føre et realistisk prosjekt fram til et faglig nivå hvor helhetsforståelsen kommer til uttrykk.

Møbel-og romdesign/interiørarkitektur (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BAR 1Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester30-1
BAR 2Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 2. semester30-2
BAR 3Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 3. semester30-3
BAR 4Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester30-4
BAR 5Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 5. semester30-5
BAR 6Bachelor møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 6. semester30-6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen