Hjem

Utdanning

Master

Arabisk, master, 2 år (utgått)

  • Lengde2 år
  • Studieplassar4
  • SpråkNorsk/engelsk/arabisk
  • StudiestartHaust.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Mål og innhald

NB! Master i arabisk ved Universitetet i Bergen er vedtatt nedlagt frå hausten 2018. Kontakt UiO for informasjon om deira master i Asia- og Midtausten-studier.

Mastergraden i arabisk skal gi studentane djupare fagleg og metodisk innsyn, dels gjennom eit utvida studium av språket og dels gjennom eit djupare studium av eit avgrensa område, der studentane får rettleiing. Det problemet som masteroppgåva konsentrerer seg om, kan til dømes vere språkvitskapleg, litteraturvitskapleg, historisk, religionshistorisk, resepsjonshistorisk, osb. Det kan òg liggja innanfor andre disiplinar som til dømes økonomi, politikk, jus, utviklingsstudiar, sosionomi, med meir, når studenten kan presentera gode grunnar for det. I slike høve vil studenten kunna få ein siderettleiar frå eit relevant institutt eller senter. I oppgåva skal en vise at en har førstehandskjennskap til kjeldematerialet, kritisk overblikk over tidlegare forsking og evne til å bruke vitskapleg synsmåte og metode.

Opplegget skal både kontrollera og utdjupa dei allmenne språkkunnskapane og teoretiske kunnskapane som studentane vil trenga for å bruka arabisk som forskingsreiskap. Oppgåva skal vise at studentane har førstehandskjennskap til kjeldematerialet, kritisk overblikk over tidlegare forsking og evne til å bruke vitskapleg synsmåte og metode. 

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Masterprogrammet i arabisk kvalifiserer for arbeid der kunnskap i arabisk er etterspurt, for eksempel i institusjonar i Noreg som har kontakt med arabisktalande land. Innanfor media og journalistikk trengst det folk med kunnskap om arabisktalande land og arabisk språk og litteratur, og internasjonale organisasjonar og delar av næringslivet som rettar seg mot marknader i Midtausten har tidvis bruk for konsulentar, ekspertar og hjelpearbeidarar med arabisk språk- og kulturkompetanse. Utdanninga kan også brukast til undervisning og forsking ved universitet, høgskolar og forskingsinstitutt.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studentane skal oppnå kompetanse til å arbeide med vitskaplege problemstillingar som er relatert til arabisk språk, litteratur eller kulturhistorie. Grunnlaget for masterstudiet er den kompetansen studentane har fått gjennom bachelorstudiet sitt. I masterprogrammet blir det lagt vekt på å kunne arbeide kritisk, metodisk og sjølvstendig med primære og sekundære kjelder for studiar innan den arabisktalende verda.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Etter godkjend søknad, kan studentane skifta ARA301 og ARA302 ut med kurs ved ein utanlandsk institusjon. Dessutan kan, etter avtale med rettleiaren, ARA350 skrivast i utlandet.

Korleis søke

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak til masterstudiet er 90 studiepoeng i arabisk, eller tilsvarande. Studentar som ønskjer å søkje opptak til masterprogram i arabisk på anna grunnlag enn det som er oppgitt å vere godkjend spesialisering i arabisk (sjå studieplanen for det aktuelle faget), må søkje om godkjenning på førehand, seinast innan 1. mars. Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og omtale av dei emna søkjaren meiner skal koma i staden for ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i arabisk (krav 120 SP)
Masterprogram i arabisk - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARA301Fellespensum i arabisk151–41
ARA302Særpensum151–41
ARA303Metodologi 1 i arabisk151–42
ARA304Metodologi 2 i arabisk151–42
Masterprogram i arabisk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i arabisk
Masterprogram i arabisk - oppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARA350Arabisk mastergradsoppgåve601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

hf-arabisk.jpg

Bilde av marked med orientalske tepper i sandfarger
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?