Hjem
Utdanning

Studieplan for ÅRHF-ENG Engelsk, årsstudium, haust 2020

Omfang og studiepoeng

Studiet har eit omfang på 60 studiepoeng og er normert til eitt år på full tid.

Fulltid/deltid

Fulltid

Om du vil ta heile eller delar av studiet som eit 50% deltidsstudium, kan du vende deg til studierettleiar.

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart - semester

Vår

Mål og innhald

Emna i årsstudiet skal gi studentane ei grunnleggjande innføring i engelsk språk, i britisk og amerikansk litteratur, og i kultur og samfunnstilhøve i Storbritannia og USA. Oppøving av praktisk dugleik i engelsk er ein viktig del av studiet. I tillegg til arbeid med fagstoffet tek studiet sikte på å utvikle både den analytiske evna til studentane og evna til å kommunisere best mogleg på engelsk.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

* har grunnleggjande kunnskap om:

- engelsk lingvistikk (fonetikk/fonologi og grammatikk)

- engelsk som globalt språk

- variantar av engelsk

* har eit omgrepsapparat som gjer han/henne i stand til å skildre sentrale aspekt ved det engelske språksystemet og teoretiske aspekt knytt til det engelske språket

* har grunnleggjande kunnskap om engelskspråkleg (hovudsakleg britisk og amerikansk) litteratur

* har grunnleggjande kunnskap om kultur og samfunnstilhøve i Storbritannia, USA og andre engelsktalandeland

* har kjennskap til- og forståing av hovudsjangrane innanfor engelskspråkleg litteratur gjennom eit utval av litterære verk frå ulike periodar og engelskspråklege land, samt kjennskap til litteraturvitskapleg terminologi og til ulike tradisjonar innan litteratur- og kulturstudium

Ferdigheiter

Kandidaten

* kan bruke sin kunnskap om engelsk lingvistikk til å analysere språkleg materiale

* kan analysere ulike typar engelskspråklege litterære tekstar og er i stand til å reflektere teoretisk over dei

* kan forstå og samanlikne dei ulike kulturelle og samfunnsmessige trekka i engelskspråklige land

* kan kommunisere på akademisk munnleg og skriftleg engelsk

Generell kompetanse

Kandidaten

* har innsikt i relevante faglege problemstillingar om lingvistikk, litteratur og kultur

* kjenner til nyskaping og nytenking om lingvistikk, litteratur og kultur

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar.

Obligatoriske emne

ENG114 Engelsk grammatikk I (10 stp) (V)
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi (5 stp) (V)
ENG125 Britisk litteratur og kultur (15 stp) (V)
ENG107 Engelsk grammatikk II (5 stp) (H)
ENG118 Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk (5 stp) (H)
ENG119 Utvalt emne i engelsk språkvariasjon (5 stp) (H)
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur (15 stp) (H)

Tilrådde valemne

Det er ingen valemne i årsstudiet.

Rekkefølgje for emne i studiet

Årsstudiet i engelsk utgjer 60 studiepoeng og er sett saman av emne innan språk, litteratur og kultur:

1. semester (vår)

ENG114 Engelsk grammatikk I (10 stp)

ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi (5 stp)

ENG125 Britisk litteratur og kultur (15 stp)

2. semester (haust)

ENG107 Engelsk grammatikk II (stp)

ENG118 Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk (5 stp)

ENG119 Utvalt emne i engelsk språkvariasjon (5 stp)

ENG122 Amerikansk litteratur og kultur (15 stp)

Delstudium i utlandet

Studentar på årsstudium har ikkje høve til å ta delstudiar i utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom ulike undervisingsformer får studentane moglegheit til å studere og nærme seg faget på ulike måtar. Undervisninga føreset aktiv deltaking frå studentane.

Arbeidsmetodar og undervisingsformer kan vere førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy.

For nærare informasjon, sjå dei einskilde emneplanane.

Vurderingsformer

Gjennom studiet møter studentane ulike vurderingsformer, som til dømes skriftleg skuleeksamen, rettleidd oppgåve, heimeeksamen og/eller mappevurdering.

Vurderingsformene er tilpassa læringsutbyttet i dei ulike emna.

For nærare informasjon om vurderingsformer, sjå dei einskilde emneplanane.

Karakterskala

Ved sensur av emna i programmet kan det bli nytta ein av to karakterskalaer:

- A-F, der F er stryk

- greidd/ikkje greidd

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.

Grunnlag for videre studium

Eit årsstudium kan normalt inngå i ein bachelorgrad, anten som del av spesialiseringa eller som frie studiepoeng.

Årsstudiet i engelsk kan i sin heilskap inngå som eitt år av spesialiseringa i bachelorprogram i engelsk.

Årsstudium i engelsk gir grunnlag for opptak til Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i engelsk. Meir informasjon om opptakskrava finn ein på www.uib.no/studieprogram/PRAPED

Relevans for arbeidsliv

Årstudiet i engelsk kvalifiserer for undervisning innanfor skoleverket og for anna arbeid både i offentleg og privat sektor der kunnskap om språk, litteratur og kultur er viktig, til dømes informasjonsarbeid, media, reiseliv, omsetjing og eksportretta verksemd.

Evaluering

Årsstudiet blir kontinuerelig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet

Adminstrativt ansvarleg

Institutt for framandspråk ved Det humanistiske fakultet har det administrative ansvaret for studieprogrammet.