Hjem
Utdanning

Studieplan for ÅRHF-FILO Filosofi, årsstudium, vår 2024

Omfang og studiepoeng

60 studiepoeng.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.

Studiestart - semester

Haust og vår.

Mål og innhald

Filosofien har ein lang tradisjon og mange sentrale berøringspunkt med andre vitskapar, samstundes som den og tek opp meir allmenne spørsmål som til dømes tilhøvet mellom vitskap, teknologi og kultur, tru og viten, språket og verda, individ og samfunn, makt og legitimitet osb. Det er eit særskild kjenneteikn ved filosofi som fag at god innsikt i dets eige historie er ein sentral del av faget sjølv. Gjennom arbeid med grunnleggjande filosofiske problemstillingar like frå antikken til vår ega tid vil studentane få forståing av filosofien sin eigenart, med tema frå både teoretisk filosofi (kunnskapsteori, metafysikk, vitskapsfilosofi med meir) og praktisk filosofi (etikk, politisk filosofi, estetikk med meir).

Årsstudiet er særleg retta mot lærarar i den vidaregåande skulen som skal undervise i faget "Historie og filosofi" og mot lærarstudentar som ynskjer eit år med filosofi i utdanninga si.

Studiet vil og høve godt for dei som ynskjer ei innføring i filosofi, men som ikkje er interessert i å ta ein full bachelorgrad.

Studenten vil få trening i å lese og fortolke filosofiske originaltekstar. Samstundes står oppøving av skriftleg og munnleg formidling sentralt.

Årsstudium i filosofi gjev grunnlag for opptak til praktisk pedagogisk utdanning - PPU.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ein student med fullført årsstudium i filosofi skal ha

 • oversikt over og innsikt i sentrale klassiske filosofiske originaltekstar frå antikken til våre dagar
 • forståing for filosofien sin eigenart og for den rolla filosofihistoria spelar i filosofien
 • oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar i samtidsfilosofien
 • grunnleggjande kjennskap til formal logikk

Dugleik:

Ein student med fullført årsstudium i filosofi skal kunne

 • løyse ei gjeven problemstilling på ein sjølvstendig måte innan ein avgrensa periode
 • raskt trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur for å handsame gjevne oppgåver
 • lese og fortolke filosofiske originaltekstar som går utover pensum samt kunne seg i relevant sekundærlitteratur
 • formidle avgrensa filosofiske problemstillingar både skriftleg og munnleg

Kompetanse:

 • Årsstudiet i filosofi gir erfaring med kritisk analyse og drøfting av komplekse problem, ofte på høgt abstraksjonsnivå. Dette ein kompetanse som er nyttig f.eks. i utgreingsarbeid innanfor offentleg og privat administrasjon, næringsliv og organisasjonar.
 • I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer årsstudiet for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Examen Philosophicum

Obligatoriske emne

Årsstudiet i filosofi har eit omfang på 60 studiepoeng (1 år). 40 av studiepoenga er følgjande obligatoriske emne:

 • FIL120 (Filosofihistoria frå antikken til opplysingstida - 10stp.)
 • FIL124 (Introduksjon til praktisk filosofi - 10stp.)
 • FIL128 (Innføring i etikk - 10stp.)
 • LOG110 (Introduksjon til formallogikk - 5stp.)
 • LOG112 (Introduksjon til filosofisk logikk - 5stp.)

Dei 20 valfrie studiepoenga i årsstudiet kan veljast frå følgjande emne:

 • FIL106 (Innføring i miljøetikk - 10stp.)
 • FIL107 (Innføring i politisk idéhistorie - 10stp.)
 • FIL116 (Innføring i moderne politisk teori - 10stp.)
 • FIL121 (Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet - 10stp.)
 • FIL125 (Introduksjon til teoretisk filosofi - 10stp.)
 • FIL129 (Filosofiske klassikarar - 10stp.)
 • FIL217 (Wittgensteinstudiar - 10stp.)
 • FIL218 (Estetikk - 10stp.)
 • FIL219 (Vitskapsfilosofi - 10stp.)
 • FIL220 (Metafysikk - 10stp.)
 • FIL228 (Tema i moralfilosofi - 10stp.)
 • FIL231 (Ope emne - 10stp.)
 • FIL233 ( Filosofien i antikken - 10stp.)
 • FIL235 (Tema i sinnsfilosofi - 10stp.)
 • FIL236 (Tema i miljøetikk - 10stp.)
 • FIL241 (Rettsfilosofi - 10stp.)
 • FIL245 (Språkfilosofi - 10stp.)
 • FIL246 (Kontinental filosofi - 10stp.)
 • FIL247 (Epistemologi - 10stp.)
 • FIL249 (Politisk filosofi - 10stp.)
 • LOG111 (Deduksjon og metalogikk - 10stp.)

Rekkefølgje for emne i studiet

Ein kan byrje på årstudiet i både haust- og vårsemester. Anbefalt progresjon i studiet:

Arbeids- og undervisningsformer

Programmet omfattar ulike undervisningsformer; til dømes forelesingar, seminar, individuell rettleiing og grupperettleiing.

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.

Vurderingsformer

Gjennom programmet blir studentane prøvd på ulike måtar, eksempelvis ved skuleeksamen, heimeeksamen, rettleia oppgåve og munnleg prøve.

Sjå emneplanen for det einskilde emnet.

Grunnlag for videre studium

Årsstudiet tilsvarer den obligatoriske delen av spesialiseringa i en bachelorgrad i filosofi.

Relevans for arbeidsliv

Årsstudiet i filosofi gjev gode allmennkunnskapar som kan nyttast i ei rekkje yrke.

Programmet er særskild retta mot lærarar i faget "Historie og filosofi" i den vidaregåande skulen, men i kombinasjon med eit eller fleire andre sentrale skulefag, vil ein og kunne gå inn som undervisar på ulike trinn i skuleverket.

Meir generelt gjer programmet deg skikka til å analysere og tolke tekstar og dokument. Du blir øvd opp til å argumentere og til å gje munnlege og skriftlege presentasjonar der du ser ei sak frå fleire sider.

Evaluering

Spesialiseringa og dei einskilde emna vert evaluerte med jamne mellomrom.

Programansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudiar

Adminstrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier