Hjem
Utdanning

Studieplan for ÅRHF-KUN Kunsthistorie, årsstudium, haust 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar/ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

-har brei kunnskap om sentrale utviklingstrekk innan biletkunst, arkitektur og visuell kultur i perioden frå antikken til i dag.

-kjenner til fagområdet si historie, til utvikling av metodikk, dessutan sentrale forskarar som har sett preg på praksis innan faget.

-har òg kunnskap om korleis forsking, museumsvesen og visningspraksis har endra seg gjennom historia.

Dugleikar/Ferdigheiter:

Kandidaten

-kan analysere, tolke og drøfte ulike verk i ein kunsthistorisk kontekst, og syne kva for geografisk tilhøyring, datering og attributering ulike kunstverk frå perioden har.

-kan kjenne att karakteristiske trekk, og kunne formulere ei grunngjeving og argumentasjon for desse.

-kan finne, vurdere og vise til kjelder, bruke dette til å belyse problemstillinger, dessutan ha eit medvite forhold til eiga fagleg utøving.

Generell kompetanse:

Kandidaten

-kjenner faget si historie og utvikling, dessutan verktøy for bilettolking og arkitekturanalyse.

-kan planlegge og gjennomføre eit arbeid som pågår over tid, både aleine og i samarbeid med andre.

-kan presentere problemstillinger, argumentere for ulike løysinger både skriftleg, munnleg og gjennom ulike medium.

Innføringsemne

Ingen

Obligatoriske emne

Studenten må velje fire av følgjande seks emner:

KUN131 - Kunst, arkitektur og visuell kultur i antikken

KUN132 - Kunst, arkitektur og visuell kultur i mellomalderen

KUN135 - Kultur- og kunsthistorie i tidleg nytid (1400-1750)

KUN144 - Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1900

KUN145 - Kunst, arkitektur og visuell kultur 1900-1970

KUN146 - Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur

Vurderingsformer

Studentane vil bli prøvd på ulike måtar, til dømes med skuleeksamen, heimeoppgåve og munnleg presentasjon. Ein viser til studieplanane for dei enkelte emna for nærare informasjon.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Grunnlag for videre studium

Årsstudiet kan byggjast på til bachelorgrad med fordjuping i kunsthistorie og andre valfrie studieemne

Evaluering

Bachelorprogrammet blir kontinuereig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret for kunsthistorie har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet

Adminstrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultetet v/ Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@lle.uib.no

Tlf 55 58 24 00

Mål og innhald

Årsstudiet i kunsthistorie skal gi føresetnader for å forstå kunsten som eit estetisk, historisk og sosialt fenomen. Eit årsstudium i kunsthistorie omfattar historia til biletmedia frå antikken til i dag - måleri, skulpturar, moderne sjangrar som fotografi, film og elektroniske bilete, samt arkitekturhistorie og bygningsvern. Studiet gir ei ålmenn innføring i den historiske utviklinga av biletkunst, arkitektur og anna visuell kultur frå antikken og fram til vår eiga tid i Europa, og frå nyare tid også i USA.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisning

Undervisninga vert gitt i form av førelesingar og seminar. Dersom ressursane tillet det, vil det bli organisert kollokviegrupper leia av timelærarar eller undervisingsassistentar.

Vurdering / Eksamensformer

Studentane vil bli prøvd på ulike måtar, til dømes med skuleeksamen, heimeoppgåve og munnleg presentasjon. Ein viser til studieplanane for dei enkelte emna for nærare informasjon.

Yrkesvegar

Eit årsstudium i kunsthistorie gjev fagleg bakgrunn for museumsarbeid, formidling og kulturarbeid t. d. i kulturskular og offentleg forvaltning.

Læremiddelomtale

Litteraturlister for emna i programmet finn du på uib.no under det einskilde emnet. Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.01 for det komande semesteret.

Oppstart

Haust.

Planforslag

Eit årsstudium i kunsthistorie er bygd opp av fire emne på 100-nivå. Kvart valemne er på 15 studiepoeng. I det første semesteret tek studentane to av følgjande tre emne: KUN 135, KUN 145, KUN146. I det andre semesteret tek studentane to av emna KUN131, KUN132, KUN144.

Årsstudiet i kunsthistorie inngår i spesialiseringa i kunsthistorie på BA-nivå.

Om våren går desse emna:

KUN131 - Kunst, arkitektur og visuell kultur i antikken

KUN132 - Kunst, arkitektur og visuell kultur i mellomalderen

KUN 144 - Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1900

Om hausten går desse emna:

KUN135 - Kultur- og kunsthistorie i tidleg nytid (1400-1750)

KUN145 - Kunst, arkitektur og visuell kultur 1900-1970

KUN146 - Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur

Vår

Velg to av tre:

KUN131, Kunst, arkitektur og visuell kultur i antikken (15 SP),

KUN132, Kunst, arkitektur og visuell kultur i mellomalderen (15 SP),

KUN144 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1900 (15 SP)

Høst

Velg to av tre:

KUN135, Kultur- og kunsthistorie i tidleg nytid 1400-1750 (15 SP),

KUN145, Kunst, arkitektur og visuell kultur 1900-1970 (15 SP),

KUN146, Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur (15 SP)