Hjem

Utdanning

Årsstudium

Norsk som andrespråk, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar20
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student på årsstudium i norsk som andrespråk!

Studiet ditt startar i januar 2018 (veke 2). Du treng berre å takke ja til studieplassen din hos Samordna opptak og møte til studiestart i januar. Tid og stad for informasjonsmøta i januar finn du på nettsidene våre frå 1. desember.

Dersom du ønsker å ta emne i andre fag hausten 2017, er du velkommen til å gjere det. Då finn du orienteringsmøte for emne du vil ta ved å gå inn på emnesidene og vidare følgje lenka til Timeplan.

Du finn meir ellers informasjon om studiestarten på Ny student-sidene våre .

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Infosenteret ved HF, eller sende en e-post til studierettleiar@hf.uib.no.

Introduksjon

Introduksjon

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Kvifor slit så mange med å få til dei same språktrekka, og kor mykje har morsmålet deira å seie for kor vanskeleg det er å lære språket? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte?

Eit årsstudium i norsk som andrespråk er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng. Faget ber i seg ei mengd ulike tema frå fleire faglege disiplinar. Faget tek opp psykologiske, sosiale og språklige sider knytt til språklæringa. Samtidig blir det òg lagd vekt på pedagogiske utfordringar med tanke på å undervise i norsk til personar med andre morsmål.

Ein fellesnemnar er at norsk språk blir sett utanfrå, frå perspektivet til dei som kjem flyttande med ein annen språk- og kulturbakgrunn. Dette perspektivet kan også gi personar med norsk som morsmål ny innsikt i eige språk og kultur.

Studiet gjev grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål. Studiet er dermed retta både mot undervisning i skulen og i vaksenopplæringa. Undervisninga i skulen kan skje i eigne undervisningstilbod for desse elevane, i den ordinære norskundervisninga og i undervisninga i andres skulefag. Studiet er også aktuelt for alle andre som har interesse eller behov for grunnleggjande kunnskap om norsk som andrespråk.

NB: Studiet startar i januar.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld fem emne. Du startar studiet om våren, og tar 30 studiepoeng kvart semester.

Vår

NORAN101 (15 stp.) - Norsk språk som andrespråk

NORAN104 (15 stp.) - Andrespråkslæring og -undervisning

Haust

NORAN115 (15 stp.) - Litteratur og tekst i eit andrespråksperspektiv

NORAN107 (10 stp) Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv

NORAN109 (5 stp) Testing og vurdering av språkferdigheiter

Årsstudium, norsk som andrespråk (krav 60 SP)
Årsstudium, norsk som andrespråk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NORAN101Norsk språk som andrespråk 151–42
NORAN104Andrespråkslæring og -undervising151–42
NORAN107Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv101–43
NORAN109Testing og vurdering av språkferdigheiter51–43
NORAN115Litteratur og tekst i eit andrespråksperspektiv151–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i norsk som andrespråk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184911

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no

Telefon: 55 58 93 70 (10-14)