Hjem

Informatikk: Data Science (sivilingeniør), master, 5 år.

Digitalisering påverkar og endrar samfunnet i rekordfart. Vi utdannar ekspertar i data science, som kjem eit stort samfunnsbehov i møte.
 • Lengde5 År
 • Ordinær54
 • Primær52,2
 • Plassar20
 • OpptakskravSIVING
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

Introduksjon

Vi utdannar ekspertar i data science for å dekke behovet for digital fagkunnskap. Du kan spesialisere deg innan: 

 • Generell data science 

eller 

 • Medisinsk data science 

Studiet fokuserer på programmering, algoritmar, maskinlæring, statistikk, visualisering, prosjektleiing og bruk av ekte datasett. Seinare i studiet vel du ei spesialisering og får praksiserfaring frå arbeidslivet.

Meir informasjon under

Informatikk åpner en ny verden

Producer:
Joakim Birkelund

Kva lærer du? 

Data science er tverrfagleg, og du vil lære vitskaplege metodar, prosessar, algoritmar og system for å få kunnskap og innsikt frå store mengder data. 

Som sivilingeniør i data science vil du få teoretiske og praktiske ferdigheiter innan alle områder av data science. Til dømes maskinlæring, matematikk, statistikk, programutvikling, nettverk og visualisering. 

Du vil vere ekspert på å samle inn, førebu, behandle og analysere data. Du vil få erfaring i å leie prosjekt innan IT, og i løpet av studie, få nyttig praksiserfaring frå arbeidslivet. I tillegg lærer du å skrive rapportar og gi munnlege presentasjonar etter anerkjente vitskapelege metodar. 

Studiekvardag 

Institutt for informatikk har eit miljø av dyktige og aktive informatikk-studentar og anerkjente forskarar. Det er ofte faglege og sosiale events arrangert av instituttet eller linjeforeininga echo. 

Det integrerte masterprogrammet i data science er eit fulltidsstudium. Det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. 

I løpet av ei vanleg veke vil du ha seks forelesningar og tre seminargrupper. Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Vi held til på Høyteknologisenteret, der vi har eigne lesesalar for informatikkstudentar. Her kan du studere aleine eller saman med medstudentar. Du kan òg sitte på Realfagsbiblioteket

Kva kan du jobbe som? 

Alle sektorar har behov for folk med programmeringskompetanse, så du har stor valfridom når du skal velgje arbeidsplass. 

Som sivilingeniør i data science vil du kunne velje om du ynskjer å arbeide i ei bedrift som er dedikert til IT, eller om du vil jobbe i andre sektorar med deira IT utfordringar. 

Du kan jobbe innan 

 • forskingsinstitutt eller universitet 
 • helsesektoren 
 • store industriselskap 
 • FinTech (finansteknologi) 
 • høgteknologibedrifter 
 • offentleg forvaltning 
 • gründerverksemd 
 • konsulentbransjen 

Les meir om kvar våre tidlegare studentar jobber no.

Opptakskrav og søknadsfrist 

Generell studiekompetanse og SIVING:

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, sjølv om du ikkje har generell studiekompetanse, hvis du har

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligare ordningar).

Søknadsfristen er: 15. april.  Søk her

Studiets oppbygging

1.semester (haust)

Grunnkurs i matematikk I / Matematikk for naturvitskap - Innføring i programmering - Introduksjon til datatryggleik 

2. semester (vår)  

Lineær algebra - Diskrete strukturar - Objektsorientert programmering  

3.semester (haust)  

Grunnkurs i statistikk - Innføring i data science - Algoritmar, datastrukturar og programmering  

4. semester (vår)  

Databasar og modellering - Innføring i systemutvikling - Anvendt statistikk  

5. semester (haust)  

Generell Data Science: Signal- og systemanalyse - Modellering og optimering - 

Innovasjon ved designtenkning  

Medisinsk Data Science: Innovasjon ved designtenkning - Modellering og optimering - Ex.phil  

6. semester (vår)  

Generell Data Science: Ex.phil – valemne - valemne 

Medisinsk Data Science: Molekylmodellering - Grunnleggande bioinformatikk - Generell anatomi og fysiologi inkludert ernæring  

7. semester (haust)  

Algoritmar - Innføring i maskinlæring - Etikk i kunstig intelligens 

8. semester (vår)  

Praksis i data science - Dataorientert visuell berekning - valemne  

9. semester (haust)  

Generell Data Science: Data science prosjektstyring – valemne - valemne  

Medisinsk Data Science: Data science prosjektstyring - Datafordjupning (20sp)  

10. semester (vår)  

Masteroppgåve (DSC399K

Utveksling 

Benytt sjansen til å studere ved eit anna universitet i utlandet. Vel du retninga generell data science, tilrår vi at du reiser på utveksling i det sjette semesteret.  

Reiser du på utveksling er du sjølv ansvarleg for å leggje ein plan som mogleggjer at du får fullført alle dei obligatoriske emna i graden.  

Ta kontakt med studierettleier tidleg i studieløpet. 

Vidare studiemoglegheiter 

Etter fullført integrert mastergrad kan du søkje på lønna stilling som doktorgradsstipendiat (PhD) innan informatikk. 

Studieplan 

Les heile studieplanen