Hjem

Energi (sivilingeniør), master, 5 år

Energisituasjonen i verda er i rask endring. Korleis kan energiforsyning og energibruk leggjast om, slik at vi klarer å halde oss under 2-gradersgrensa? Og kva fornybare energikjelder kan sikre global energiforsyning på sikt?
 • Lengde5 år
 • Ordinær50,6
 • Primær52,3
 • Plassar

  24

 • OpptakskravSIVING
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

I studiet vil du få innsikt i teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvensar av vår bruk av ulike energikjelder. 

Du lærer om energiressursar, og korleis dei blir omforma og brukte. Nokre energikjelder er i rask vekst, som for eksempel vindenergi, solenergi og biodrivstoff. Andre teknologiar er i liten grad tatt i bruk, men har stort potensial, som bølgjeenergi, tidevassenergi, geotermisk energi. Slike nye, fornybare energikjelder vil gi nye utfordringar til energisystemet vårt med tanke på leveringssikkerheit.  

Gjennom studiet opparbeider du deg solid kompetanse i grunnleggande realfag. Dette gir deg evne til å følge med i den hurtige energiomstillinga. I tillegg får du en breiddekunnskap som hjelper deg å sette energi inn i eit samfunnsmessig perspektiv. 

Studiet gir deg moglegheit til både å velje grunnleggande naturvitskapelege fag og meir praktisk orienterte fag. Dette får vi til blant anna ved å samarbeide med Høgskulen på Vestlandet. I studiet er det òg lagt inn tid til praksis i ei bedrift. 

Studiet gir deg sivilingeniørkompetanse. Det betyr at du i tillegg til dei grunnleggande realfaga òg får kunnskap innanfor fag som programmering, teknologileiing og økonomi og miljøfag. Masteroppgåva er eittårig, det gir deg moglegheit for fordjuping. Her kan du velje ei rein naturvitskapeleg, ei teknologisk eller ei meir samfunnsorientert oppgåve. 

Les meir om klima og energiomstilling. 

Meir informasjon under

Sivilingeniør i energi

Jobb

Studiet gir sivilingeniørkompetanse med ein solid forståing av energiressursar og energibruk, slik at du kan forstå og vere med i den hurtige energiomstillinga. Dette opnar for ei stor breidde i framtidige arbeidsstader og oppgåver. 

Det vil vere behov for denne kompetansen  

 • I offentleg sektor (kommunar, fylke og stat) og  
 • I privat sektor (energiselskap, konsulentselskap m.m.)  
 • Innanfor undervising og forsking.  

Studiet gir eit godt fundament for vidare doktorgradsstudium innan fagfeltet. 

Les meir om kva du kan jobbe med

Oppbygging 

Vi ber deg være merksam på studieprogrammet er under revisjon, og at endringar i oppbygging kan forekome fram til desember.

Det integrerte masterprogrammet i energi (sivilingeniør) er eit femårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle dei integrerte masterprogramma og bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:  

1. semester (haust):  

2. semester (vår):  

3. semester (haust):   

4.semester (vår):  

5.semester (haust):  

6. semester (vår):  

7. semester (haust):  

8.semester (vår):  

9.semester (haust):  

10.semester (vår):  

Studiekvardagen 

Her blir du ein del av ein liten klasse (24 studieplassar) der de følger kvarandre gjennom studiet. Her møter du eit godt studentmiljø med tett oppfølging. 

Det integrerte masterstudiet er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I løpet av ei typisk veke på dette studiet vil du ha 20-25 timar med forelesningar, seminar og praktiske øvingar. I tillegg kjem praksis i periodar, og tid på lesesalen med pensumlitteratur.  

Undervisinga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i studieplanen.  

Du er i kontakt med næringslivet med praksis gjennom emnet ENERGI Praksisutplassering i sjette semester. Geofysisk institutt(lenke) skaffar praksisplassane. 

Vi held til på Realfagsbygget, der det er læringssenter, bibliotek og lesesalar.  

Masteroppgåva er på 60 studiepoeng, altså eitt år. Dette gjer det mogleg å fordjupe seg i stoffet. Du kan velje mellom ulike oppgåvetema: 

 • Geotermi og havenergi med vekt på matematikk  
 • Geotermi med vekt på geovitskap  
 • Sikkerheit i energiproduksjon  
 • Havenergi med vekt på geofysikk, vind, sol, miljøkonsekvensar og klimaeffektar. 
 • Energianalyse og optimering  

Desse tema vil igjen ha betydning for kva valfrie emne du bør ta. Du har 70 studiepoeng valfrie emne.  

Kva lærer du? 

Ein ferdig utdanna student på dette programmet:  

 • har solide, vitskapeleg funderte kunnskapar om ulike energiressurser, deira utnytting og ulemper 
 • har spesialisert kunnskap innan eitt eller fleire felt slik som, vindenergi, marin fornybar energi, solenergi, vasskraft, geotermisk energi, energilagring, systemanalyse, optimering og miljøkonsekvenser 
 • kan, innan sitt spesialfelt, foreta avanserte analyser av til dømes ressurser, nyttbar energi, systemverknad og miljøkonsekvensar 

Sjå full liste over læringsutbytet på dette studiet.  

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i eitt eller to semester i 4. eller 5. studieår. Du kan reise ut for å ta avanserte emne eller jobbe med masteroppgåva. 

Dette studiet er så nytt at vi ikkje har tilrådde utvekslingsland ennå. Ei avtale med DTU i Danmark er på plass, og fleire tilrettelagte utvekslingsavtalar kjem snart. 

Korleis søke om å reise på utveksling?  

Korleis søke?

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og SIVING: Matematikk R1 (eller S1 og S2) + R2 + Fysikk 1

Søknadsfristen er 15. april. 

Mer om studieprogrammet og opptak