Hjem

Havteknologi (sivilingeniør), master, 5 år

Dette studiet gir deg brei kompetanse innan sentrale tema i havteknologi, der du kan fordjupe deg i marine målesystem. Du lærer å forstå havteknologi og å vidareutvikle havteknologi i framtida i samanheng med teknologi og samfunnsbehov.
 • Lengde5 År
 • Ordinær52,2
 • Primær49,5
 • Plassar

  22

 • OpptakskravSIVING
 • Studiepoeng300
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

 

Ny realfagstudent ved UiB

Produsent:
UiB

Vidareutvikling av havteknologi har grunnleggande betydning for blant anna: 

 • overvaking av tilstanden til havet (miljøovervaking) 
 • kartlegge havrommet og havbotn 
 • utvinne ressursar frå havet og havbotn på ein bærekraftig måte 

Den faglege profilen baserer seg på anvendt fysikk og teknologi, det vil seie at vi brukar vitskap til å løyse praktiske problem. Sentrale tema på studiet er fysikk med fokus på akustikk og optikk, matematikk, statistikk, dataprogrammering, måleteknologi og instrumentering. Studiet gir deg også kunnskap i teknologileiing, økonomi og nyskaping. Næringsliv og forskingsinstitusjonar i nærområdet bidrar med lærarar, praksisplassar og masterprosjekt. 

Meir informasjon under

Sivilingeniør i havteknologi

Produsent:
UiB

Jobb

Som utdanna sivilingeniør i havteknologi vil det vere behov for deg i uoverskodeleg framtid. Verdiskapinga er stor, og er venta å auke vidare i åra som kjem. 

Den marine industrien er variert, og både framstiller og bruker teknologi knytt til havet. 

Denne industrien inkluderer 

 • teknologiselskap som utviklar og lagar marine sensorar og marine observasjonsplattformer.  
 • subsea-selskap, som bruker fjernstyrte og autonome undervassrobotar (ROV/AUV) til inspeksjon og vedlikehald av havbotnsinstallasjonar.  
 • fiskeindustri som bruker akustiske sensorar til innhausting av marine ressursar 
 • havbruksnæring som bruker marin sensorteknologi til overvaking av produksjon og miljø.  
 • forskings- og utdanningsinstitusjonar og forvaltingsinstitusjonar som for eksempel Havforskingsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling.

Studiet gir eit godt fundament for vidare doktorgradsstudium i fagfeltet. 

Les meir om kva du kan jobbe med

Meir informasjon under

Oppbygging 

Det integrerte masterprogrammet i havteknologi er eit femårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle dei integrerte masterprogramma og bachelorprogramma ved UiB.   

Studiet har to komponentar: emnedel på 240 sp og individuell mastergradsoppgåve 60 sp. I andre semester kan du velje mellom to emne og slik tileigne deg kunnskap i anten innovasjon eller økonomi. Valemne knytta til sjølve oppgåva utgjer 30 studiepoeng. Desse vel du i samråd med fagleg rettleiar. Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp: 

Studiekvardagen 

Her blir du ein del av ein liten klasse (27 studieplassar) der de følger kvarandre gjennom studiet. Her møter du eit godt studentmiljø med tett oppfølging. 

Studiet er eit fulltidsstudium, og mange emne krev obligatorisk oppmøte gjennom semesteret. Dermed lar det seg ikkje kombinere med fulltidsjobbing utanom. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Ein del emne har krav om obligatorisk oppmøte og dei fleste emna har obligatoriske arbeidskrav.  

30 studiepoeng (altså tre emne) i studieplanen er valfrie. Dei fleste av desse studiepoenga vel du i samråd med rettleiaren for masterprosjektet ditt

I løpet av ei typisk veke på dette studiet vil du ha 20-25 timar med forelesningar, seminar og praktiske øvingar. I tillegg kjem praksis i periodar, og tid på lesesalen med pensumlitteratur.  

Undervisninga og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i studieplanen.  

Du får tidleg kontakt med og  ein smakebit på fagfeltet gjennom emnet HTEK101 i første semester. 

Du er i tett kontakt med næringslivet med praksis gjennom emnet HTEK102 i tredje eller fjerdesemester. Institutt for fysikk og teknologi skaffar praksisplassane. 

Vi er ein del av Institutt for fysikk og teknologi. Like i nærleiken ligg Realfagsbygget der det er læringssenter, bibliotek og lesesalar.  

Masteroppgåva du skal skrive er på 60 studiepoeng, altså eitt år. Dette gjer det mogleg å fordjupe seg i stoffet. Det er òg gode moglegheiter for masterprosjekt i samarbeid med ein bedrift. 

Meir informasjon under

Bli sivilingeniør i havteknologi

Mentor

Som ny realfagsstudent blir du med i ei gruppe, der du får to mentorar. Mentorane er meir erfarne studentar som studerer det same som deg. Du møter gruppa og mentorane gjennom heile det første året på universitetet.

På mentormøta blir du kjend med medstudentane dine. Du lærer kva det vil seie å studere på eit universitet og om korleis det er å vere student. Møta handlar om studieteknikk, eksamen- og stressmestring og life hacks for studentar. Les meir om mentorordninga ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet!

Meir informasjon under

Mentorordning for førsteårsstudenter

Produsent:
Arnt Brandseth

Studiestart

Som ny realfagsstudent blir du tatt imot av mentorane dine. Dei første tre dagane i studiestarten er obligatoriske, og du vil bruke tida på å bli kjend med medstudentane dine.

Les meir om studiestarten

 

Kva lærer du? 

Ein ferdig utdanna student på dette programmet:  

 • har inngåande kunnskap om havteknologi og kan drøfte sentrale utfordringar og moglegheiter i fagfeltet 
 • kan gjennomføre avanserte berekningar, målingar og analyser innan marine målesystem
 • har fagleg grunnlag for aktiv deltaking i nytenking- og innovasjonsprosessar basert på inngåande kunnskap om havteknologi generelt samt djupkunnskap

Sjå full liste over læringsutbytet på dette studiet.  

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i sjette semester. Dette studiet er så nytt at vi ikkje har tilrådde utvekslingsland ennå. Tilrettelagte utvekslingsavtalar kjem snart! 

Korleis søke om å reise på utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse og SIVING: Matematikk R1 (eller S1 og S2) + R2 + Fysikk 1.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her