Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Havteknologi (sivilingeniør), master, 5 år

  • Lengde5 år
  • Poenggrense47,0 / 52,4
  • Plassar22
  • SpråkNorsk og engelsk.
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Videreutvikling og innovativ bruk av eksisterende marin teknologi er svært viktig for Norges marine fremtid. Den marine nærings- og forskningsaktiviteten i Norge har derfor behov for kandidater som har inngående kunnskap om utfordringene i den marine næringen i tillegg til avansert teknologisk kunnskap innen ett eller flere sentrale tema i havteknologi som kan nyttiggjøres både på eksisterende og nye anvendelsesområder.
Studieprogrammet i havteknologi gir deg bred kompetanse innen sentrale tema i havteknologi med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner. Studieprogrammet er bygd opp slik at du skal kunne utvikle evnen til å forstå nåværende og videreutvikle fremtidig havteknologi i sammenheng med tilliggende teknologi og samfunnsbehov. Videreutvikling av havteknologi har grunnleggende betydning for blant annet:
* overvåking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, havbunnstopografi og havbunnsegenskaper)
* fiskeri- og havbruk
* klima (havtemperatur, ismasse i nordområdene)
* utforskning av nye mineral- og bioressurser i dyphavene
* fornybar energi (bølge- og offshore vindkraft)
* sjøforsvaret (aktive og passive overvåkingsteknikker)
* petroleumsutvinning
 

Studiets faglige profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som fysikk, matematikk, statistikk, dataprogrammering, måleteknologi og instrumentering, robotikk og styringssystem, materialer for undervannsteknologi samt marine operasjoner. Studiet gir deg også kunnskap i teknologiledelse, økonomi og nyskaping.
Studieprogrammet i havteknologi er et faglig samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen. Næringsliv og forkningsinstitusjoner i nærområdet bidrar med eksterne lærerkrefter, praksisplasser og masterprosjekter til studentene.

Marine Spatial Planning Innovation Camp

Produsent:
UiB

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Norge har i dag en marin verdiskapning på ca 90 milliarder kroner. I 2050 antas det at verdiskapningen vil være økt til ca 550 milliarder kroner. Bergensområdet og Vestlandet står i dag for 56 prosent av norsk forskning og utdanning innen marine fag med en tilhørende variert marin industri som både er fremstiller og bruker av teknologi tilknyttet havet. Dette næringslivet inkluderer teknologiselskaper som utvikler og tilvirker marine sensorer og marine observasjonsplattformer. Det innbefatter subseaselskaper, som bruker fjernstyrte og autonome undervannsroboter (ROV/AUV) til inspeksjon og vedlikehold av havbunnsinstallasjoner. Det omfatter fiskeindustri som baserer innhøsting av marine ressurser på bruk av akustiske sensorer, og havbruksnæring som anvender marin sensorteknologi til overvåking av produksjon og miljø. I tillegg baserer en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner og statlige forvaltningsinstitusjoner i Bergensområdet sin marine datainnsamling og forskning på denne type teknologi.
Den store og brede aktiviteten innen havteknologi på Vestlandet og langs Vestlandskysten har behov for ulik kompetanse innen havteknologi i overskuelig fremtid. Kandidater fra studiet i havteknologi vil kunne gå inn i en rekke forskjellige teknologiske stillinger i industri, offentlig forvaltning og ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner relatert til miljøovervåkning, havbruk, fiskeri, utforskning av marine mineralressurser, olje- og gassutvinning m.m.

Vidare studium

Studieprogrammet i havteknologi, som gir deg graden Master i havteknologi (sivilingeniør), avsluttes med en masteroppgave på 60 studiepoeng som fortrinnsvis gjennomføres i studiets 9. og 10. semester. Masteroppgaven gir deg avanserte kunnskaper i et tema av betydning innen havteknologi relatert marin måle- og styringsteknologi eller marine installasjoner. Masteroppgaven gir deg også inngående kunnskap om fagfeltets vitenskapelige teori og metode. Det 5-årige studiet i havteknologi, inkludert arbeidet med masteroppgaven, gir et godt fundament for videre doktorgradsstudier i havteknologi.

Forskning
Marin forskning er ett av Universitetet i Bergens tre satsningsområder ved siden av «klima og energiomstilling» og «globale samfunnsutfordringer». Den marine tradisjonen ved Universitetet i Bergen strekker seg helt tilbake til 1800-tallet og havforskningen som ble gjort på Bergen Museum. Universitetet i Bergen er i dag Norges største marine universitet, med høy internasjonal kvalitet på forskning og utdanning og med flere forskningsmiljø i verdensklasse. Bergensregionen har til sammen Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø, og er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner.
Universitetet i Bergen er partner i Bergen marine forskningsklynge, et forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører innen marin forskning og utdanning i Bergensregionen, som også er et internasjonalt samlingspunkt for marine forskere.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta studieprogram ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten:
* har inngåande kunnskap om havteknologi og kan drøfte sentrale utfordringar og muligheiter i fagfeltet.
* har djupkunnskap innan eit av studie-programmets studieretningar; Marin måle- og styringsteknologi og Marine installasjoner, med avanserte kunnskapar innan valt spesialisering i akustikk eller optikk i studieretninga Marin måle- og styringsteknologi, eller innan konstruksjon eller drift og vedlikehald i studieretninga Marine installasjoner.
* har kunnskapar i fag som matematikk, fysikk, IKT og teknologifag, som gir grunnlag for kontinuerlig oppdatering og utviding av kompetansen i havteknologi.

Ferdigheiter
Kandidaten:
* kan analysere problemstillingar i havteknologi, og drøfte korleis disse kan utforskas på ved hjelp av teori og eksperimentelle metodar.
* kan gjennomføre avanserte berekningar, målingar og analyser innan marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner.
* kan handtere og presentere måledata, drøfte presisjon og nøyaktighet, og bruke programmeringsverktøy for å analysere og behandle måledata.
* kan utføre et rettleia forskingsprosjekt innan et tema relatert til Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner etter forskingsetiske normer på sjølvstendig grunnlag og initiativ.

Generell kompetanse
Kandidaten:
* kan analysere relevante faglige problemstillingar innan valt studieretning (Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner), og diskutere og kommunisere disse både til fagspesialister og andre interesserte som ikkje har djupkunnskap i fagfeltet.
* kan med sine kunnskapar og ferdigheter arbeide sjølvstendig og i grupper med praktisk teknologiske og/eller vitskapelige oppgåver av høg kompleksitet.
* kan analysere problemstillinger relatert til havteknologi med fokus på yrkes- og forskingsetikk, samt vise respekt for verdier som etikk, åpenhet og pålitelighet i eget arbeid.
* har faglig grunnlag for aktiv deltaking i nytenking- og innovasjonsprosesser basert på inngåande kunnskap om havteknologi generelt samt djupkunnskap innan en av studieretningane «Måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» spesielt.

Oppbygging

Oppbygging

I Det integrerte masterprogrammet i havteknologi, kan ein velje mellom to studieretningar Marin måle- og styringsteknologi og marine installasjonar

  Studieretning Marine installasjonar 

1. semester (haust):
MAT111, INF100, HTEK101

2. semester (vår):
MAT102/MAT112 , PHYS111, ING101

3. semester (haust):
STAT110, PHYS112, HTEK102

4.semester (vår):
MAT121, PHYS114, EXPHIL-MNSEM

5.semester (haust):
MAS114/MAS128, MAS113, MAS117

6. semester (vår):
MAS116, MAS101/MAS119, valgfritt emne

7. semester (haust):
MOM252, PHYS225, MAS121

8.semester (vår):
Tre valfrie studieretningsemne

9.semester (haust):
Masteroppgave

10.semester (vår):
Masteroppgave

Studieretning Marin måle- og styringsteknologi

 1. semester (haust):
MAT111, INF100, HTEK101

2. semester (vår):
MAT102/MAT112 , PHYS111, ING101

3. semester (haust):
STAT110, PHYS112, HTEK102

4.semester (vår):
MAT121, PHYS114, EXPHIL-MNSEM

5.semester (haust):
PHYS225, PHYS116, valfritt emne

6. semester (vår):
PHYS227, PHYS271/PHYS264, MAS116

7. semester (haust):
PHYS328, PHYS371/PHYS263, ELE108 

8.semester (vår):
Valfritt studieretningsfag

9.semester (haust):
Masteroppgave

10.semester (vår):
Masteroppgave

Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) (krav 300 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–71
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–74
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–74
Spesialisering i havteknologi (Sivilingeniør) (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
Teknologiledelse, økonomi og nyskaping (HVL)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK101Introduksjon til havmiljø101–61
INF100Innføring i programmering101–61
PHYS111Mekanikk 1101–82
HTEK102Praksisutplassering i havteknologi101–83
PHYS112Elektromagnetisme I101–83
STAT110Grunnkurs i statistikk101–83
MAT121Lineær algebra101–84
PHYS114Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk101–84
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–82
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–82
Masteroppgave (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HTEK399Masteroppgåve i havteknologi608–108
Valemne (krav 40 SP)
Fordjupning spesialisering (krav 80 SP)
Studieretning marin måle- og styringsteknologi (krav 80 SP)
Fellesemner marin måle- og styringsteknologi (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
Robotikk
Hydrodynamikk
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS116Signal- og systemanalyse101–105
PHYS225Måleteknologi101–105
PHYS227Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering101–106
PHYS328Utvalde emne innan måleteknologi101–106
Fordjupning spesialisering
Spesialisering akustikk (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS271Akustikk101–106
PHYS371Utvalde emne i undervannsakustikk101–107
Spesialisering optikk (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS264Atmosfærisk og marin optikk101–106
PHYS263Laboratoriekurs i optikk 101–107
Studieretning i marine installasjonar (krav 80 SP)
Fellesemne i marine installasjonar (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
Materiallære
Hydrodynamikk
Termodynamikk
Marintekniske analysar
Materialer for undervannsteknologi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS225Måleteknologi101–107
Fordjupning spesialisering
Studieretning i marine installasjonar - konstruksjon (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
3D-Modellering og elementmetode
Marine stålkonstruksjonar
Studieretning i marine installasjonar - drift og vedlikehald (krav 20 SP)
Obligatorisk emne
Drift og vedlikehaldsleiing (drift og vedlikehald)
Instrumentering og kontrollsystem (drift og vedlikehald)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider (http://www.samordnaopptak.no) Søk opptak til Universitetet i Bergen og til Integrert master i havteknologi (siv.ing). 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og SIVING:

Matematikk R1 (eller S1 og S2) + R2 + Fysikk 1.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. Studieprogrammet integrert master i havteknologi (siv.ing) er ikkje ope for overgang frå andre studieprogram.

Havobservasjon
Foto:
Havforskningsinstituttet og Statoil

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184765

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fysikk og teknologi

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30