Hjem
Utdanning

Studieplan for 5MAMN-HTEK Havteknologi (sivilingeniør), master, 5 år, haust 2019

Namn på grad

Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)

Omfang og studiepoeng

Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) har eit omfang på 300 studiepoeng og er normert til 5 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Mål:
Utforsking, kartlegging og overvaking av marine miljø og ressursar er basert på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjonar, som har grunnleggjande betyding for utviklinga av fiskeri- og havbruksnæringen, for overvaking av marine miljø (havstrømmer, biomasse, økosystem, havbotntopografi og havbotnseigenskaper), for klima (havtemperatur, og ismasse i nordområda), for fornybar energi (bølgje- og offshore vindkraft), for Sjøforsvaret (aktive og passive overvakingsteknikkar), for petroleumsnæringen, samt ved utforsking av nye mineral- og bio-ressursar i djuphava.
Studieprogrammet har som mål å gje studentane avanserte kunnskapar innan sentrale tema i havteknologi med spesiell fokus på marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner. Programmet er bygd opp slik at kandidatane skal utvikle evne til å forstå eksisterande havteknologi samtidig som det er fokus på moglegheiter for vidareutvikling mot framtidig havteknologi. Innovasjon og nytenking vektleggjast. Studiets faglige profil baserer seg på anvendt fysikk og teknologi med sentrale tema som marin akustikk og optikk, marine konstruksjonar samt drift og vedlikehald av marine installasjoner. Verdiskapinga i den marine næringen i Norge er sterkt veksande og sentral for næringsutviklinga i årene framover. For å sikre ei god og framtidsretta utvikling treng den marine næringa tilsette med avanserte kunnskapar i sentrale tema i havteknologi, som er kjernen i studieprogrammet i havteknologi.

Innhald:
Studieprogrammet i havteknologi har fokus på «Marin måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» med spesialiserte kurs i akustikk/optikk og konstruksjon/drift og vedlikehald. I tillegg til grunnleggjande kurs i matematikk, fysikk, statistikk og dataprogrammering, inneheld studiet eit introduksjonskurs i havmiljø, eit kurs i teknologileiing, økonomi og nyskaping, samt praksisutplassering i en bedrift/ forskingsverksemd med arbeidsoppgåver relatert til havteknologi. I studieretninga «Marin måle- og styringsteknologi» inneheld studieprogrammet kurs i måleteknologi, robotikk og ei spesialisering i akustikk eller optikk. I studieretninga «Marine installasjoner» inneheld studieprogrammet kurs i termodynamikk, materiallære og hydrodynamikk og ei spesialisering i konstruksjonar eller drift og vedlikehald. Arbeidsforma er førelesningar, kollokvier, laboratoriearbeid, praksisopphald i bedrift/ forskingsverksemd og ekskursjonar, samt eit rettleia forskingsprosjekt i form av ei masteroppgåve. Studieprogrammet består av kurs ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på vestlandet.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta studieprogram ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten:
* har inngåande kunnskap om havteknologi og kan drøfte sentrale utfordringar og muligheiter i fagfeltet.
* har djupkunnskap innan eit av studie-programmets studieretningar; Marin måle- og styringsteknologi og Marine installasjoner, med avanserte kunnskapar innan valt spesialisering i akustikk eller optikk i studieretninga Marin måle- og styringsteknologi, eller innan konstruksjon eller drift og vedlikehald i studieretninga Marine installasjoner.
* har kunnskapar i fag som matematikk, fysikk, IKT og teknologifag, som gir grunnlag for kontinuerlig oppdatering og utviding av kompetansen i havteknologi.

Ferdigheiter
Kandidaten:
* kan analysere problemstillingar i havteknologi, og drøfte korleis disse kan utforskas på ved hjelp av teori og eksperimentelle metodar.
* kan gjennomføre avanserte berekningar, målingar og analyser innan marin måle- og styringsteknologi og marine installasjoner.
* kan handtere og presentere måledata, drøfte presisjon og nøyaktighet, og bruke programmeringsverktøy for å analysere og behandle måledata.
* kan utføre et rettleia forskingsprosjekt innan et tema relatert til Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner etter forskingsetiske normer på sjølvstendig grunnlag og initiativ.

Generell kompetanse
Kandidaten:
* kan analysere relevante faglige problemstillingar innan valt studieretning (Marin måle- og styringsteknologi eller Marine installasjoner), og diskutere og kommunisere disse både til fagspesialister og andre interesserte som ikkje har djupkunnskap i fagfeltet.
* kan med sine kunnskapar og ferdigheter arbeide sjølvstendig og i grupper med praktisk teknologiske og/eller vitskapelige oppgåver av høg kompleksitet.
* kan analysere problemstillinger relatert til havteknologi med fokus på yrkes- og forskingsetikk, samt vise respekt for verdier som etikk, åpenhet og pålitelighet i eget arbeid.
* har faglig grunnlag for aktiv deltaking i nytenking- og innovasjonsprosesser basert på inngåande kunnskap om havteknologi generelt samt djupkunnskap innan en av studieretningane «Måle- og styringsteknologi» og «Marine installasjoner» spesielt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse samt Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.
Opptakskode: SIVING

Tilrådde forkunnskapar

Gode forkunnskaper i matematikk er ein føremon. Vi tilrår matematikk på 3. klasse nivå frå vidaregåande skule.

Innføringsemne

EX.PHIL. og HTEK101

Obligatoriske emne

Studiet har to komponentar: emnedel på 240 sp og individuell mastergradsoppgåve 60 sp.
Studieplan for studieretningane og spesialiseringane i studieprogrammet vert synt under. Alle emne som er oppført med emnekode er obligatoriske. Desse utgjer 200 sp. Valemne utgjer 40 sp der du vel 30 i samråd med rettleiar.

Studieplan for studieretning Marin måle- og styringsteknologi - spesialisering akustikk

10. semester (vår): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
9. semester (haust): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
8. semester (vår): Valemne (10 sp) - valemne (10 sp) - valemne (10 sp)
7. semester (haust): PHYS328 (10 sp) - PHYS371 (10 sp) - ELE108* (10 sp)
6. semester (vår): PHYS227 (10 sp) - PHYS271(10 sp) - MAS116* (10 sp)
5. semester (haust): PHYS225 (10 sp) - PHYS116 (10 sp) - valemne (10 sp)
4. semester (vår): MAT121 (10 sp) - PHYS114 (10 sp) - Ex.Phil (10 sp)
3. semester (haust): STAT110 (10 sp) - PHYS112 (10 sp) - HTEK102 (10 sp)
2. semester (vår): MAT102 eller MAT112 (10 sp) - PHYS111 (10 sp) - ING101* (10 sp)
1. semester (haust): MAT111 (10 sp) - INF100 (10 sp) - HTEK101 (10 sp)
* Undervises ved Høgskulen på Vestlandet

Studieplan for studieretning Marin måle- og styringsteknologi - spesialisering optikk

10. semester (vår): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
9. semester (haust): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
8. semester (vår): Valemne (10 sp) - valemne (10 sp) - valemne (10 sp)
7. semester (haust): PHYS328 (10 sp) - PHYS263 (10 sp) - ELE108* (10 sp)
6. semester (vår): PHYS227 (10 sp) - PHYS264(10 sp) - MAS116* (10 sp)
5. semester (haust): PHYS225 (10 sp) - PHYS116 (10 sp) - Valemne (10 sp)
4. semester (vår): MAT121 (10 sp) - PHYS114 (10 sp) - Ex.Phil (10 sp)
3. semester (haust): STAT110 (10 sp) - PHYS112 (10 sp) - HTEK102 (10 sp)
2. semester (vår): MAT102 eller MAT112 (10 sp) - PHYS111 (10 sp) - ING101* (10 sp)
1. semester (haust): MAT111 (10 sp) - INF100 (10 sp) - HTEK101 (10 sp)
* Undervises ved Høgskulen på Vestlandet

Studieplan for studieretning Marine installasjoner - spesialisering drift og vedlikehold
10. semester (vår): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
9. semester (haust): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
8. semester (vår): Valemne (10 sp) - valemne (10 sp) - valemne (10 sp)
7. semester (haust): PHYS225 (10 sp) - MOM252* (10 sp) - MAS121* (10 sp)
6. semester (vår): MAS119* (10 sp) - Valemne(10 sp) - MAS116* (10 sp)
5. semester (haust): MAS128* (10 sp) - MAS113* (10 sp) - MAS117* (10 sp)
4. semester (vår): MAT121 (10 sp) - PHYS114 (10 sp) - Ex.Phil (10 sp)
3. semester (haust): STAT110 (10 sp) - PHYS112 (10 sp) - HTEK102 (10 sp)
2. semester (vår): MAT102 eller MAT112 (10 sp) - PHYS111 (10 sp) - ING101* (10 sp)
1. semester (haust): MAT111 (10 sp) - INF100 (10 sp) - HTEK101 (10 sp)
* Undervises ved Høgskulen på Vestlandet

Studieplan for studieretning Marine installasjoner - spesialisering konstruksjon
10. semester (vår): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
9. semester (haust): HTEK399 (masteroppgåve) (30 sp)
8. semester (vår): Valemne (10 sp) - valemne (10 sp) - valemne (10 sp)
7. semester (haust): PHYS225 (10 sp) - MOM252* (10 sp) - MAS121* (10 sp)
6. semester (vår): MAS119* (10 sp) - Valemne(10 sp) - MAS101* (10 sp)
5. semester (haust): MAS114* (10 sp) - MAS113* (10 sp) - MAS117* (10 sp)
4. semester (vår): MAT121 (10 sp) - PHYS114 (10 sp) - Ex.Phil (10 sp)
3. semester (haust): STAT110 (10 sp) - PHYS112 (10 sp) - HTEK102 (10 sp)
2. semester (vår): MAT102 eller MAT112 (10 sp) - PHYS111 (10 sp) - ING101* (10 sp)
1. semester (haust): MAT111 (10 sp) - INF100 (10 sp) - HTEK101 (10 sp)
* Undervises ved Høgskulen på Vestlandet

Tilrådde valemne

40 studiepoeng i graden er valfrie emne. Ein vel 30 studiepoeng av desse i samråd med rettleiar

Liste med tilrådde valemne:
Universitetet i Bergen
GEOF105, GEOF232, GEOF343, GEOF346, GEOV101, KJEM110, MAT212, PHYS205, PHYS227, PHYS231, PHYS263, PHYS264, PHYS271, PHYS272, PHYS328, PHYS371, PHYS373, PHYS374, SDG214

Høgskulen på Vestlandet
MAS101, MAS102, MAS109, MAS113, MAS116, MAS119, MAS126, MAS127, ELE106, ELE127, ELE133, ELE114, MOE251, MOM221, MOM252, MOM270

I tillegg kan emne somav HVL er klassifisert som "tekniske spesialiseringsemne" og som inngår i studieprogramma i maskin og elektro inngå som valfrie emne.

Sjøkrigsskolen
TI2070, TE2080

Rekkefølgje for emne i studiet

Tilrådd rekkefølje for emna finn du under overskrifta «Obligatoriske emne».

Delstudium i utlandet

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane kan ta delar av studiet ved lærestader i utlandet.

Undervisningsmetodar

Undervisingsformene i studiet inkluderer: forelesingar, seminar/ kollokvium, gruppearbeid, ekskursjonar, laboratorieøvingar, regneverksted, oppgåvegjennomgang, erfaringslæring (brettspel/ simuleringsspel), kontakttime, orakel og praksis-utplassering i bedrift.
Masteroppgåva er et sjølvstendig vitskapleg arbeid, som vert gjennomført med fagleg rettleiing.

Vurderingsformer

Vurderingsformene i studiet inkluderer: skriftleg eksamen (3, 4 og 5 timar), munnleg eksamen, munnleg prosjektpresentasjon, midtvegseksamen, fleirvalseksamen, semesteroppgåve, laboratoriejournalar og mappevurdering.
Studiet avsluttas med ein munnleg mastergradseksamen etter at masteroppgåva er levert inn, vurdert og godkjend.

Karakterskala

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: «bestått/ikkje bestått» og bokstavkarakterar på skalaen A-F.
For masteroppgåva nyttas bokstavkarakter.
Karakterskala for kvart emne som inngår i masterprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma supplement) på engelsk vert utstedt når krava til graden er oppfylte.

Grunnlag for vidare studium

Masterstudiet gir grunnlag for opptak til forskarutdanninga (ph.d.-grad).
For å vere kvalifisert for opptak til forskarutdanninga må gjennomsnittskarakterane på emna i spesialiseringa i bachelorgraden, emna i mastergraden samt masteroppgåva vere C eller betre-
Ein må normalt vere tilsett i ei stilling som stipendiat for å få opptak.

Evaluering

Masterprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for studieprogrammet.
Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: studie.htek@uib.no

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: studie.htek@uib.no