Hjem

Utdanning

Bachelor

Visuell kommunikasjon, bachelor, 3 år

  • Lengde3 År
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

I bachelorstudiet i visuell kommunikasjon vektlegges faglig bredde, med muligheter for fordypning innenfor de enkelte kommunikasjonsområdene mot slutten av studiet.

Faget har sin styrke og egenart i forståelsen av sammenhengen mellom de ulike virkemidler, arenaer og medier. Det legges vekt på at studentene får en helhetlig forståelse av fagfeltet. I fordypningen i deler av fagfeltet, bringer studenten med seg en forståelse av et designprosjekts helhet.

Gjennom studiet utvikles både tekniske og formale, konseptuelle og metodiske ferdigheter. Studentene utvikler designløsninger både for trykte, bevegelige og interaktive medier. Mye av teoriundervisningen og undervisningen i metode, tegning, form og farge er integrert i kurs og prosjekter.

Det arbeides med visuell kommunikasjon gjennom skrift og bilder over et bredt spekter, for ulike medier og brukssammenhenger og for ulike kommunikasjonsflater. Identitetsdesign er en sentral del av undervisningstilbudet og er grunnleggende for den helhetlige designforståelse som studiet skal utvikle. Visuell kommunikasjon sees på som en kombinasjon av kommunikasjon, kultur, teknologi og næringsliv.

Opplegget er preget av prosjektbasert undervisning med både gruppearbeid og individuelle prosjekter. Disse kan både ha en eksperimentell karakter og være mer realistiske og virkelighetsnære i form av mulige designoppdrag, gjerne med eksterne samarbeidspartnere, innen både samfunn og næring.

Studentene arbeider med prosjekter der de enten utvikler konseptene selv eller utvikler løsninger ut fra oppgitte konsepter. I mer komplekse oppgaver integreres ofte ulike medier, disipliner og kommunikasjonsflater, innenfor en strategisk ramme. Dette skal gjøre studentene i stand til å utvikle løsninger som er funksjonelle/tilpasset oppgavens krav, ut fra en analyse av brukssituasjon og målgruppe.

Prosjekter er rettet både mot det private og offentlige rom. Det arbeides også med faget i en større tverrfaglig sammenheng, i prosjekter som utvikles i samarbeid med studentene ved møbel- og romdesign/interiørarkitektur.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Bachelorstudiet i design er et selvstendig, avsluttet studium. Bachelorgraden kan være utgangspunkt for ulike former for designrelatert yrkesutøvelse, eventuelt i kombinasjon med andre fag. Det danner grunnlag for å søke opptak til masterstudiet som fullfører profesjonsutdanningen.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studieprogrammet for bachelorgraden i design har et omfang på 180 studiepoeng, tilsvarende 3 års normert studietid. Programmet tilbyr en generell Bachelorgrad i design eller anledning til fordypning i visuell kommunikasjon eller møbel- og romdesign/interiørarkitektur.

Bachelorstudiet i design har som mål å gi studentene en grunnleggende og bred designfaglig kompetanse rettet mot å løse komplekse designoppgaver. Studentene skal utvikle holdninger, tilnærmingsmåter og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre designoppgaver preget av selvstendighet og samarbeid, systematiske arbeidsmåter, nytenkning og kreativitet. Videre legges det vekt på å skape bevissthet om faglig og etisk integritet.

Studentene har ansvar for egen læring og skal aktivt søke og bruke kunnskap. Gjennom studiet skal de også utvikle evnen til å formidle egne prosjekter. Studentene skal utvikle tekniske og estetiske ferdigheter, og kunne foreta konseptuelle og strategiske analyser av brukerens, oppdragsgiverens og samfunnets behov.

Gjennom studiet skal studentene opparbeide faglig trygghet, et viktig utgangspunkt for samarbeid og dialog med utøvere fra andre fagområder. Studiet skal gi kunnskap og innsikt som gjør studentene i stand til å forstå egen designfaglig virksomhet i en større sammenheng, for å kunne imøtekomme fremtidens behov og utfordringer. Utviklingen innen internasjonal design vil stå sentralt.

Oppbygging

Oppbygging

Første studieår

Målsettingen med første studieår er å gi innsikt og innføring i de ulike deler av faget, samt å skape en felles holdning og helhetsforståelse for fagfeltet visuell kommunikasjon. Studentene får undervisning i både teoretiske, tekniske og formale basisfag, tegning, form og farge samt sentrale dataprogrammer. Første studieår er preget av kortere øvelser, med vekt på formale aspekter og metodikk.

Andre og tredje studieår

Målsettingen med andre og tredje studieår er å gi studentene større faglige kunnskaper og ferdigheter innen de ulike deler av fagområdet. Kompleksiteten i fagområdet blir synligere i et mer prosjektorientert studieopplegg, der problemstilling, analyse, konseptutvikling og strategi vektlegges. Studentene har allerede i andre studieår anledning til å velge fordypning innen fagområdet. Denne muligheten utvides i tredje år. I dette siste studieåret kan studentene i tillegg ha et praksisopphold på et designkontor.  

Visuell kommunikasjon (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BAV 1Bachelor visuell kommunikasjon, 1. semester30-1
BAV 2Bachelor visuell kommunikasjon, 2. semester30-2
BAV 3Bachelor visuell kommunikasjon, 3. semester30-3
BAV 4Bachelor visuell kommunikasjon, 4. semester30-4
BAV 5Bachelor visuell kommunikasjon, 5. semester30-5
BAV 6Bachelor visuell kommunikasjon, 6. semester30-6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen