Hjem
Bachelor

Digital kultur, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense36.5/Alle
 • Studieplassar45
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHøst
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

På digital kultur utforskar ein viktige spørsmål som korleis vi skal stille oss til personvern og overvaking i vår tid, og om kva som skjer når litteratur, kunst og spel blir digitale. Ein stiller også spørsmål om korleis sosiale medium verkar inn på kommunikasjonen vår og kva store mengder data gjer med menneskesynet vårt.

Digital kultur er studiet av forholdet mellom teknologi og kulturen vår. Du vil få ei djupare forståing av ei breiare samfunns- og kulturutvikling som er uløyseleg knytt til teknologi. Innanfor digitale sjangrar har vi særleg fokus på elektronisk litteratur, men studiet av dataspel og digital kunst er også ein del av faget.

Praktisk læring er ein viktig og sentral del av utdanninga. Du lærer grunnleggande nettdesign, og du får erfaring med å kommunisere i digitale sjangrar både visuelt og tekstleg. Du får anledning til å skape digital kunst eller litteratur og til å jobbe med digitale forskingsmetodar. Gjennom studiet får du kunnskap om korleis vi bruker digitale metodar i humanistisk forsking.

Bachelorprogram i digital kultur

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med utdanning i digital kultur kan du jobbe med kommunikasjon i mange ulike former. Tidlegare studentar har fått jobbar som programutviklar eller spelutviklar, eller innan formidling eller kommunikasjon som kulturarbeidar, journalist eller nettutviklar.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i digital kultur. Du vel spesialisering i samråd med rettleiar. Noverande studentar skriv blant anna om e-bøker, selfies, spel og læring, piratkopiering og digital poesi.

Forsking
Fagmiljøet tilknytt digital kultur ved UiB er anerkjent blant anna for forsking på elektronisk litteratur, sosiale medium og digitale humaniora.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar 
Kandidaten

 • har brei kunnskap om viktige tema, teoriar og metodar innan digital kultur, og om sentrale digitale verktøy
 • har kunnskap om digitale uttrykksmåtar, artefaktar, praksis og samhandlingsformer
 • kan oppdatere sin eigen kunnskap om digital kultur
 • har kunnskap om digital kultur si tverrfaglege historie, tradisjonar, kultur, eigenart og plass i samfunnet

Dugleikar
Kandidaten

 • kan nytte den akademiske kunnskapen og relevante forskingsresultat om digital kultur til å løyse praktiske og teoretiske problem innan design, koding og evaluering av informasjonssystem, identitetsutvikling, lese- og skrivedugleikar og estetikk, og vidare løyse utfordringar knytt til nettaktørar si sjølvforståing
 • kan finne, evaluere og referere til informasjon om digital kultur på ein fagleg relevant måte
 • kan meistre relevante faglege verktøy og kommunikasjonsformer innan digital kultur

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan nytte sin kombinasjon av fag i spesialiseringa og i dei valfrie emna i vidare utdanning eller yrkesplanar.
 • har innsikt i etiske spørsmål som er relevante for forsking innan digital kultur
 • kan planleggje og utføre varierte oppgåver innan koding, utvikling av prosjekt innan digital formidling og leiing og utvikling av slike over tid, åleine eller som del av ei gruppe
 • har skrive- og formidlingskompetanse innan ramma av digitale plattformar
 • kan kommunisere om viktige akademiske teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg
 • er kjend med ny tenking og innovasjon innan feltet digital kultur

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i digital kultur. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil også vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet blant anna ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Bachelorprogram i digital kultur (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT101Formidling i digitale medium101–61
Spesialisering i digital kultur (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT103Digitale sjangrar: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill151–62
DIKULT104Datateknologi: Historie, teori og praksis151–62
DIKULT105Webdesign I151–63
DIKULT106Kritiske perspektiv på teknologi og samfunn151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT205Webdesign II151–64
DIKULT203Elektronisk litteratur151–65
DIKULT207Praktisk forskingstrening i digital humaniora151–65
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
DIKULT250Fordjuping i digital kultur med bacheloroppgåve151–64
DIKULT251Kritiske innfallsvinklar til teknologi og samfunn med bacheloroppgåve151–64
DIKULT252Nordic Digital Culture Network-emne med BA-oppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Som bachelorstudent i digital kultur kan du studere eitt eller to semester i utlandet. UiB er eit internasjonalt universitet som har utvekslingsavtalar med universitet i heile verda. Digital kultur er dessutan med i Nordplus Nordic Digital Culture Network, som opnar for studieopphald i Danmark, Finland og Sverige.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

 
Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i digital kultur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Digital kultur illustrasjonsbilde

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184472

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70