Hjem

Engelsk, bachelor, 3 år

Engelsk er antakeleg det mest utbreidde språket nokosinne. Når vi treff nokon med eit anna morsmål kommuniserer vi oftast på engelsk, uansett kva det handlar om: internasjonal politikk og diplomati, handel, forsking, kultur mm.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på bachelorprogrammet i engelsk ved Det humanistiske fakultet.  

Frammøte: Studiestart er måndag 15.august kl 09.00. Her finn du oppmøtestad 

Ta med: Ta gjerne med matpakke, og noko å drikke. 

ProgramProgram for velkomstveka ved Det humanistiske fakultet 

Bli klar som student: Meir informasjon om alt du treng å vite før studiestart, får du når du får tilgang til UiBtreet frå 27. juli. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 93 70 eller studieveileder@hf.uib.no.  

Velkommen til UiB
Foto/ill.:
Foto: UiB

På bachelorstudiet vil du få ei innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklege og kulturelle mangfaldet i den engelskspråklege verda frå mellomalderen til i dag. Du lærer om ulike vitskaplege tilnærmingar til dette mangfaldet, og får fordjupe deg i eit tema du er interessert i.   

Vi diskuterer spørsmål som: 

 • Korleis fungerer det engelske språket? 
 • Kva type endringar skjer i det engelske språket i dag?   
 • Korleis kan vi forstå kultur og historie gjennom litteraturen, og vice versa?  

Engelskstudiet gir god innsikt i det engelske språket og i engelskspråklege litteraturar og kulturar. Du studerer engelsk grammatikk og uttale og får ei innføring i ulike regionale og sosiale variantar av språket. Gjennom tolking av ulike tekstar får du kunnskap om sambandet mellom litteratur og samfunnsforhold i USA og Storbritannia og andre engelskspråklege land

Les meir om engelskfaget ved UiB 

Meir informasjon under

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Karriere 

Med denne utdanninga får du ein dobbelkompetanse: God og presis språkføring og kunnskap om kulturen og samfunnet i landet/området.  

Skolen, staten, næringslivet, kulturlivet, media m.fl. treng folk med denne kompetansen.  

Studentar med språkutdanning finn du i mange ulike yrke: 

 • lærar 
 • i offentleg forvaltning (gjerne innan administrasjon/høgare utdanning), 
 • kommunikasjonsmedarbeidar/informasjonsmedarbeidar 
 • tolk/omsettar 
 • i frivillige organisasjonar.  

Etter fullført bachelorgrad i engelsk kan du søke deg vidare til masterprogrammet i engelsk. 

Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning? 

Meir informasjon under

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i engelsk er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex.phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.   

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.  

Slik er studiet lagt opp:  

1. Semester, haust   

 • ex.phil. (10 studiepoeng)  
 • ex.fac. (EXFAC00SK tilrådd) (10 studiepoeng)   
 • ENG100 (10 studiepoeng)  

2. semester, vår

 • ENG114 – Engelsk grammatikk I (10 studiepoeng)  
 • ENG115 – Engelsk fonetikk og fonologi (5 studiepoeng)  
 • ENG125 – Britisk litteratur og kultur (15 studiepoeng)  

3. Semester, haust

 • ENG107 – Engelsk grammatikk II (5 studiepoeng)  
 • ENG118 – Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk (5 studiepoeng)  
 • ENG119 – Utvalt emne i engelsk språkvariasjon (5 studiepoeng)  
 • ENG122 – Amerikansk litteratur og kultur (15 studiepoeng)  

4. Semester, vår

Vel ei spesialisering: 

Spesialisering i moderne lingvistikk:

 • ENG221 Språkhistorie (10 studiepoeng)  
 • ENG263  Semesteroppgåve i moderne lingvistikk (10 studiepoeng)  
 • Enten ENG222 Britisk* litteratur og kultur (10 studiepoeng)  eller ENG224 Amerikansk* litteratur og kultur (10 studiepoeng)  

Spesialisering i språkhistorie: 

 • ENG223 Moderne lingvistikk (10 studiepoeng)  
 • ENG261 Semesteroppgåve i språkhistorie (10 studiepoeng)  
 • Enten ENG222 Britisk* litteratur og kultur (10 studiepoeng)  eller ENG224 Amerikansk* litteratur og kultur (10 studiepoeng)   

Spesialisering i britisk litteratur og kultur:  

 • ENG224 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 studiepoeng)  
 • ENG262 Semesteroppgåve i britisk* litteratur og kultur (10 studiepoeng)  
 • Enten ENG221 Språkhistorie (10 studiepoeng)  eller ENG223 Moderne lingvistikk (10 studiepoeng)  

Spesialisering i amerikansk litteratur og kultur:   

 • ENG222 Engelskspråkleg litteratur og kultur (10 studiepoeng)  
 • ENG264 Semesteroppgåve i amerikansk* litteratur og kultur (10 studiepoeng)  
 • Enten ENG221 Språkhistorie (10 studiepoeng)  eller ENG223 Moderne lingvistikk (10 studiepoeng)  

*Emna konsentrerer seg normalt om enten britisk eller amerikansk engelsk, men andre språkvariantar kan òg vere aktuelle. 

5. Semester, haust  

6. Semester, vår

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Bachelorstudiet i engelsk er eit studium på fulltid, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I løpet av ei typisk veke på dette studiet vil du ha rundt 10 timar undervisning, som forelesningar og seminargrupper. I tillegg vil du bruke tid på lesesalen med pensumlitteratur. Undervisninga og litteraturen er på engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag) i studieløpstabellen.  

Engelskfaget høyrer til Det humanistiske fakultetet på Sydnes i Bergen sentrum. Det er lesesalar på Sydneshaugen skole, og mange vel å sitte på Bibliotek for humaniora. Vi har også mange kollokvierom tilgjengeleg som du kan reservere og bruke gjennom heile semesteret.  

Hos oss møter du forelesarar frå ulike land. Vi har til dømes ein Fulbright-professor, som kjem frå eit amerikansk universitet for å undervise i Noreg i eitt år av gangen.  

I det andre semesteret kan du bli med på studietur til Det norske studiesenteret i York, for ein smakebit på korleis det er å studere ved eit engelsk universitet.  

Det er òg mogleg å skrive semesteroppgåva (det fjerde semesteret) i utlandet. Vi har ein særs god avtale med Det norske studiesenteret i York, der du kan ta alle emna som høyrer til på 200-nivået.  

Totalt 90 studiepoeng av grada er obligatorisk spesialisering i engelsk. Her tar du emne innanfor disiplinane engelskspråkleg litteratur/kultur og lingvistikk. I løpet av spesialiseringa vel du kva disiplin du vil fordjupe deg litt ekstra i. Du må skrive ei større, sjølvstendig oppgåve innanfor den disiplinen som interesserer deg mest.   

I tillegg er innføringsemna ex.phil. og ex.fac. obligatorisk i studiet.  

Det er òg 60 valfrie studiepoeng. Her kan du ta andre opne emne ved UiB, og på denne måten skreddarsy grada di inn mot framtidig karriere eller interesse. Kva har du lyst å kombinere språkutdanninga di med? Dette er ein måte å skaffe seg ei heilt unik utdanning på, med ei emnesamansetning og fordjuping ingen andre har.  

Dersom du vil ha praksis i løpet av studiet, kan du ta emnet SAP100-Språkstudentar i arbeidspraksis med praksis i utlandet som en del av frie studiepoeng.

Du kan også velge emnet PRAKTINF – Praktisk informasjonsarbeid. Dette emnet tar sikte på å trene studentane i å arbeide med praktiske kommunikasjons- og informasjonsoppgåver med praksis i løpet av semesteret du tar emnet.  

Vi tilrår òg sterkt å reise på utveksling som del av dei valfrie studiepoenga.  

Som engelskstudent lærer du så mykje meir enn språket, lingvistikken og litteraturen. Du lærer òg å både lese og tenke kritisk, og å bygge opp eigne argument og forsvare desse.  

Kva lærer du? 

Med denne utdanninga: 

 • får du brei, forskingsbasert kunnskap om engelsk språk, engelsk lingvistikk og engelskspråklege litteraturar/kulturar 
 • får du ei vitskapleg tilnærming til språket og litteraturar/kulturar 
 • utviklar du sjølvstendig, kritisk tenking, samt å analysere og utvikle eigne argument 

Sjå heile lista over læringsutbyte

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i eitt eller to semester. Dette kan skje i det fjerde, femte eller sjette semesteret. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Storbritannia, USA, Canada, Australia eller Sør-Afrika.

Vi vil framheve det langvarige samarbeidet vårt med Norwegian Study Centre i York. Reiser du hit, blir kursa du tar automatisk godkjent som tilsvarande våre kurs på 200-nivå, noko som gjer planlegginga av studieopphaldet enkel og grei. 

Korleis søke om å reise på utveksling? 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Opptak

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 20. april. 

Søk her