Hjem
Bachelor

Kjønnsstudium, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar15
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Som den verdsomspennande "#metoo"-kampanjen om kvinner sine opplevingar av seksuell trakassering har vist, kan problemstillingar knytte til kjønn og seksualitet vere ein nøkkel til å forstå menneske og samfunn. Kjønnsstudiet undersøker ei rekke historiske og samtidige tydingar av kjønn i ein global samanheng. Nokre sentrale spørsmål ein stiller, er korleis kjønn blir forstått i ulike kulturelle kontekstar, og korleis dominerande forståingar av kjønn endrast over tid.

Kjønnsstudium vil gi deg overblikk over idear om kjønn sett frå ulike teoretiske perspektiv, slik som feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori, psykoanalyse, feministisk vitskapsfilosofi, globalisering og likestilling. Kjønnsstudiet har eit stort fokus på samspelet mellom kjønn og maktstrukturer i samfunnet, i forhold til seksualitet, rase, sosial klasse og etnisitet.

Studer kjønnsstudium

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med ein utdanning innan kjønnsstudiar får du både allmennkunnskapar og spesialkunnskap som kan nyttast i ei rekke jobbsamanhengar. Kjønnsstudiar gir ei god og allsidig breddeutdanning, samt spesialkunnskap som i aukande grad vert etterspurd i utdanningssektoren, personaladminisntrasjon, media, arbeids- og inkluderingsfeltet, offentleg forvaltning og i næringsliv.

Tidlegare studentar jobbar med kommunikasjon og formidling, for eksempel på teater eller bibliotek . Nokre tidlegare studentar går vidare med forsking, eller jobbar som lærarar. Dersom du vil bli lærar, avheng undervisningskompetansen din av kva for fag du vel å spesialisere deg i.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i det faget du har spesialisert deg i. Ved påbygging til ein mastergrad kvalifiserer du deg for vidare studium og til forsking, formidling og undervisning på høgare nivå. Ein kan også velje å ta master i kjønnsstudium ved andre institusjonar.

Forsking
Spørsmål kring kjønn står sentralt i mange fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. På Senter for kvinne- og kjønnsforsking blir det blant anna forska på forholdet mellom kjønn, demokrati og fridom i ei teknologisk og globalisert verd. Sentrale tema er migrasjon, religion, byplanlegging, ulike maktomgrep, ulike førestillingar om kropp og seksualitet, likestilling og mangfald. Det blir óg forska på tydinga av kjønssskilnader i biologien og i filosofien samt feministisk og skeiv motstand.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten

 • har ei generell oversikt over dei sentrale problemstillingane i faget
 • har brei kunnskap om idear om kjønn sett frå ulike teoretiske perspektiv, som til dømes feministisk teori, skeiv teori, maskulinitetsforsking og postkolonial teori
 • kjenner til dei viktigaste teoritradisjonane innanfor kjønnsstudiet og kan setje dei i global og historisk samanheng
 • kan sjølv oppdatera kunnskapen sin innan fagfeltet
 • kjenner til hovudtrekka i den moderne kjønnstenkinga si historie og utviklinga av kjønnsstudiar som eige fagfelt
 • har brei kunnskap om kjønn som analytisk omgrep, og kan setje det i samanheng med andre sentrale analytiske omgrep i faget, som til dømes seksualitet og interseksjonalitet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk og analytisk kring sentrale kjønnspolitiske og teoretiske problemstillingar
 • kan nytte kjønnsteoretiske omgrep til å analysere problemstillingar innanfor spesialiseringa si og til å belyse aktuelle problemstillingar i samfunnet elles
 • kan reflektere kritisk kring ulike teoritradisjonar i kjønnsstudiet, og over eigen fagleg praksis, samt justera denne under rettleiing
 • kan formulere ei sjølvstendig problemstilling og grunngje val av emne og analytisk innfallsvinkel

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle ulike måtar å tenkje om kjønn på i skriftleg og munneleg form
 • kan arbeide sjølvstendig med ei sjølvvald problemstilling og presentere resultatet av denne i skriftleg og munnleg form
 • kan drøfte kjønnsteoretiske problemstillingar med andre, og slik bidra til utvikling av god praksis innanfor faget
 • kjenner til etiske retningsliner for akademisk arbeid
 • kan nytte sin kombinasjon av obligatoriske emne, fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.), 60 studiepoeng kjønnsemne og 90 studiepoeng med spesialisering.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i kjønnsstudium (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KVIK100Innføring i kjønnsstudier101–61
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Programemne (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KVIK101Kjønn i det moderne151–62
KVIK102Likestilling og mangfald151–63
KVIK201Kjønnsteori151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–62
KUVI106Kjønn, seksualitet, kultur151–62
SOS111Familien i endring151–62
Spesialiseringar (krav 90 SP)
Spesialisering i litteraturvitskap (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV111Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse151–64
ALLV112Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken151–64
ALLV113Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til mellomkrigstida151–65
ALLV114Allmenn litteraturvitkap: Moderne litteratur og litteraturteori151–65
Spesialisering i litteraturvitskap - veival 200-nivå
Litteraturteoretisk bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV251Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve151–66
KVIK253Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve151–66
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV202Allmenn litteraturvitskap: Litterært særemne151–66
ALLV252Litterært særemne med bacheloroppgåve151–66
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–66
Litterær bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV252Litterært særemne med bacheloroppgåve151–66
KVIK253Litteratur, kjønn og kultur med bacheloroppgåve151–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ALLV201Allmenn litteraturvitskap Litteraturteoretisk særemne 151–66
ALLV251Litteraturteoretisk særemne med bacheloroppgåve151–66
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–66
RET206Litteraturvitskapleg retorikk151–66
RET256Litteraturvitskapleg retorikk med bacheloroppgåve151–66
Spesialisering i engelsk (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG114Engelsk grammatikk I101–64
ENG115Engelsk fonetikk og fonologi51–64
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
ENG107Engelsk grammatikk II51–65
ENG118Utvalt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk51–65
ENG119Utvalt emne i engelsk språkvariasjon51–65
ENG122Amerikansk litteratur og kultur 151–65
Spesialisering i engelsk - veival 200-nivå
ENG261 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG261Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
ENG262 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG262Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
ENG263 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG263Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk: moderne engelsk101–66
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG224Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
ENG264 som bacheloroppgåve (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG264Semesteroppgåve i engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
ENG222Engelskspråkleg litteratur og kultur101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG221Engelsk lingvistikk: språkhistorie101–66
ENG223Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk101–66
KVIK223Litteratur, kultur, kjønn101–66
Spesialisering i filosofi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–64
LOG110Introduksjon til formallogikk51–64
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–64
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–65
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–65
FIL129Filosofiske klassikarar101–65
FIL251Bacheloroppgåve i filosofi201–66
FIL231Ope emne101–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL218Estetikk101–64
FIL219Vitskapsfilosofi101–64
FIL220Metafysikk101–64
FIL233Filosofien i antikken101–64
FIL235Sinnsfilosofi101–64
FIL236Miljøetikk101–64
FIL241Rettsfilosofi101–64
FIL245Språkfilosofi101–64
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–64
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–65
HIS250Bacheloroppgåve i historie151–66
Vel minst tre emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder151–66
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–64
HIS111Oversikt over USAs historie151–64
HIS115Fordjuping i nyare historie151–64
HIS116Fordjuping i nyare historie151–64
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–64
EUR103Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi151–64
HIS113Fordjuping i eldre historie151–65
HIS114Fordjuping i eldre historie151–65
HIM103Islam og politikk151–65
HIM104Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000151–65
HIM201Fordjuping i Midtaustens historie151–65
Spesialisering i kulturvitskap (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI101Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitskapelege syn på verda151–64
KUVI104Forteljing og fortolking frå folkeeventyr til falske nyheiter151–65
KUVI105Tinga og vi. Materialitet og meining151–65
KUVI250Bacheloroppgåve i kulturvitskap151–66
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI103Migrasjon og mangfald151–6
KUVI108Museologi151–6
Spesialisering i nordisk (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–64
NOSPAN101Moderne norsk151–64
NOLI103Nordisk: Den eldre litteraturen151–65
NOSP105Nordisk: Språkhistorie og talemål101–65
NOSP106Nordisk: Den nordiske språkgreina51–65
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOLI250Nordisk: Litterær analyse og teori151–66
NOSP256Nordisk: Språkleg fordjupingsemne A med BA-oppgåve151–66
15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ISL103Islandsk grammatikk og fonetikk151–66
ISL104Islandsk språk og samfunn151–66
KVIK203Litteratur, kjønn og kultur151–66
NOFI101Norrønt språk 151–66
NOFI106Norrøn mytologi51–66
NOFI112Norrøn litteratur i omsetjing101–66
NORAN104Andrespråkslæring og -undervising151–66
RET205Nordisk retorikk151–66
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS101Klassisk og moderne sosiologisk teori151–64
MET102Samfunnsvitskapleg metode151–64
SOS103Samfunnsstrukturer i endring151–65
SOS201Sosiologisk teori: Nyare perspektiv151–66
SOS202Bacheloroppgåve i sosiologi151–66
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SOS105Arbeid under kapitalismen151–65
SOS106Økonomisk sosiologi151–65
SOS108Utdanning og samfunn151–65
SOS109Life courses in a Scandinavian welfare state151–65
SOS111Familien i endring151–65
SOS112Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner151–65
SOS113Velferd og ulikhet151–65
SOS115Miljøsosiologi151–65
SOS116Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet151–65
Spesialisering i sosialantropologi (krav 90 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SANT102Sosialt liv i globalt perspektiv151–64
SANT103Materialitet: miljø, stad og økonomi151–64
SANT104Culture, Meaning and Communication151–65
SANT105Makt: uttrykk og tilsløring151–65
SANT215Komparativ regional etnografi151–66
SANT260Bacheloroppgåve151–66
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Som del av graden kan du studere eitt semester i utlandet. UiB har mange avtalar med universitet over heile verda. For studentar som går på bachelorprogrammet i kjønnsstudium kan det for eksempel vere interessant å reise til Sør-Afrika.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i kjønnsstudium.

Opptakskrav

 Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

kjønnsstudium
Foto:
Nadzeya Husakouskaya

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184873

Les heile studieplanen

Kontakt

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00-14.00)