Hjem
Utdanning

Studieplan for BAHF-NORAN Norsk som andrespråk, bachelor, 3 år, haust 2020

Namn på grad

Bachelor i norsk som andrespråk

Fulltid/deltid

Fulltid

Deltid etter søknad

Undervisningsspråk

Norsk (ev. dansk og svensk)

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Studiet i norsk som andrespråk skal gi ei brei orientering om dei spørsmåla som reiser seg når personar med andre førstespråk skal lære seg norsk språk. Studiet skal òg gi grunnlag for betre skrivedugleik i både bokmål og nynorsk.

Faget er i første rekkje tenkt for studentar som planlegg å undervise i norsk som andrespråk for elevar frå språklege minoritetar i ulike skuleslag.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har brei kunnskap om typiske trekk ved språket og utviklinga til andrespråksinnlærarar
 • har brei innsikt i andrespråkslæringsteori og språkdidaktiske spørsmål
 • har brei kunnskap om norsk lydlære, grammatikk og ordforråd
 • har kunnskap om moderne skriftspråkshistorie (bokmål og nynorsk)
 • har kunnskap om fleirspråklegheit på individ- og samfunnsnivå
 • har noko kunnskap om vurdering og testing av språkleg dugleik hos fleirspråklege personar
 • har kjennskap til bruken av ulike slag tekstar i andrespråkstileigning og -undervisning
 • har brei kunnskap om nordisk, særleg norsk, skjønnlitteratur, med vekt på 1900-talet
 • kjenner dei episke, lyriske og dramatiske hovudsjangrane og viktige undersjangrar av dei
 • kjenner sentrale nordiske forfattarskapar

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan skrive bokmål og nynorsk korrekt og godt
 • kan skrive velformulerte og samanhengande skildrande, resonnerande og argumenterande tekstar om andrespråksrelaterte og nordiskfaglege emne
 • kan analysere og drøfte problemstillingar innanfor norsk som andrespråk, og nordisk, på ein fagleg måte
 • kan hente inn fagleg informasjon innanfor norsk som andrespråk, og nordisk, og vurdere han kritisk

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan kommunisere med fagfolk og allmenta om faglege problemstillingar som gjeld nordisk, og særleg norsk som andrespråk og andrespråkstileigning og -undervisning
 • kan arbeide aktivt for å styrkje sine eigne kunnskapar og dugleikar i nordisk, og særleg norsk som andrespråk
 • kan planleggje og gjennomføre eit forskingsarbeid av avgrensa omfang innanfor norsk som andrespråk
 • kan gi opplæring og rettleiing i bruken av norsk som andrespråk
 • kan rettleie lærarar med elevar i norsk som andrespråk

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar og skriftlege ferdigheiter i bokmål og nynorsk, helst karakteren 4 eller betre frå vidaregåande skule.

Gode leseferdigheiter i engelsk.

Innføringsemne

Examen philosophicum (10 stp) (obligatorisk)

Examen facultatum: Språkkunnskap (10 stp) (sterkt tilrådd)

NORD100 Innføring i nordistikk (10 stp) (obligatorisk)

Obligatoriske emne

Obligatoriske emne

* NORD100 Innføring i nordistikk (10 studiepoeng)

* NOSPAN101 Moderne norsk (15 studiepoeng)

* NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv (5 stp)

* NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv (10 studiepoeng)

* NORAN107 Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv (10 studiepoeng)

* NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheiter (5 studiepoeng)

* NORAN104 Andrespråkslæring og -undervising (15 studiepoeng)

* NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgåve (15 studiepoeng)

* NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 (15 studiepoeng)

Spesialisering

* NOSPAN101

* NORAN105

* NORAN106

* NORAN107

* NORAN109

* NORAN104

* NORAN250

* NOLI102

Tilrådde valemne

Norsk som andrespråk kan til dømes kombinerast med eit framandspråk eller eit anna skulefag.

Rekkefølgje for emne i studiet

* 1. semester (haust): ex.phil., ex.fac. Språkkunnskap og NORD100

* 2. semester (vår): NOSPAN101, NORAN105 og NORAN106

* 3. semester (haust): NORAN104, NORAN107 og NORAN109

* 4. og 5. semester (vår og haust): frie studiepoeng

* 6. semester (vår): NORAN250 og NOLI102

Rekkjefølgja er tilrådd, ikkje obligatorisk.

Delstudium i utlandet

Det er mogleg å ta delar av studiet i utlandet, og universitetet har utvekslingsavtalar med mange institusjonar over det meste av verda. Det er viktig at ein finn ein institusjon med eit fagtilbod som passar for den einskilde studenten, og valet av utanlandsopphald blir gjort i samråd med studierettleiaren.

Det er tilrådd at eit utanlandsstudium blir lagt i 6. semester, slik at det inngår i spesialiseringa. Studierettleiar kan gi råd om andre ordningar.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga omfattar førelesingar og ulike former som legg til rette for studentaktivitet: seminar, oppgåveseminar, kollokvium.

På ein del emne skriv studentane oppgåver som dei får tilbakemelding på frå faglæraren, og på somme emne bidreg studentane til undervisninga ved å få ansvar for avgrensa delar av pensumet.

Vurderingsformer

* rettleidde oppgåver

* skriftlege skuleeksamenar

* munnlege eksamenar

* mappevurderingar

Karakterskala

Bokstavkarakterar på alle emne som inngår i spesialiseringa.

På andre emne kan «bestått» / «ikkje bestått» bli brukt.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i nordisk språk og litteratur.

Studentar som planlegg å søke opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), må sørge for å ha minimum 30 studiepoeng i nordisk litteratur til saman på bachelor- og masterstudiet.

Relevans for arbeidsliv

Kompetanse i språk og litteratur er etterspurd i mange ulike yrke og bransjar, både private og offentlege.

Generelt gir studiet ein praktisk og teoretisk tekst- og språkkompetanse som, kombinert med annan relevant kompetanse, kan kvalifisere for arbeid overalt der det krevst evne til språkleg formidling og til vurdering og utvikling av tekst, t.d. i undervisnings- og informasjonsarbeid, i forlag og kulturinstitusjonar, i offentlege etatar, private føretak og organisasjonar.

Minst 60 studiepoeng i norsk som andrespråk kan saman med ein mastergrad inngå i opptaksgrunnlaget til praktisk-pedagogisk utdanning og gi undervisningskompetanse i skuleverket.

Evaluering

Bachelorprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Programansvarleg

Programstyret i nordisk har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no.