Hjem

Religionsvitskap, bachelor, 3 år

Religiøst og kulturelt mangfald pregar både samtida vår og historia. Dette studiet gir deg nyanserte og nyttige innsikter i ulike religiøse tradisjonar og samfunn.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Milliardar av menneske identifiserer seg med ein religion. Dei religiøse handlingane, verdsoppfatningane og verdinormene spelar ei nøkkelrolle for forståinga av kulturar. Religionar er innvovne i kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgiving, etikk og underhaldning.

Gjennom dette studiet ser vi på religionar som menneskelege fenomen. Vi studerer dei både historisk og i notida. Tilnærminga er sekulær eller religiøst nøytral.

Nokre av spørsmåla vi studerer er:  

 • Korleis kan vi avgjere kva som er «religion»?
 • Kvifor er somme kristne opptatt av misjon?
 • Kven bestemmer kva som er lov i islam?  
 • Kva er opphavet til yoga og mindfulness?

Studiet passar for deg som har evne til kritisk analyse og sjølvstendig tenking, og er glad i å skrive og argumentere med utgangspunkt i ulike kjelder. Du er interessert i fag som religion og etikk, historie, samfunnsfag og geografi, språk, kunst og musikk.

Studiekvardag 

Bachelorprogrammet i religionsvitskap er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I tillegg til sjølvstudium, kan ei typisk veke innehalde både forelesningar og seminargrupper. Undervisninga og pensum er på både norsk og engelsk.  

Det vil variere litt frå semester til semester kor mange timar undervisning du har. Du vil typisk ha undervisning 6-8 timar i veka. I tillegg kjem sjølvstudium. 

Hos oss vil du møte engasjerte forelesarar med ei stor fagleg bredde. Fagmiljøet vårt har nasjonal og internasjonal spisskompetanse i ei rekke forskingsfelt, og fleire er redaktørar for leiande internasjonale tidsskrift, bokseriar og oppslagsverk.  

Våre forskarar står bak ReligionsOraklene, som driv innovativ og kreativ formidling om religion og religiøsitet. Via filmsnuttar og tematiske tekster fortel dei om religionar og religiøsitet i ulike deler av verda, frå antikken og fram til i dag.  

Tilgang til lesesal har du på Sydneshaugen skole, og på Bibliotek for humaniora. Lesesalane er felles for alle studentar på årsstudium og bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet. 

Du kan gå ut i praksis, gjennom emnet AHKR201 – praksis i arbeidslivet. Emnet varer seksten veker. Målet er at praktikantopphaldet utviklar den faglege kunnskapen din når det kjem til aktuelle samfunnsaktørar og arbeidsgivarar, og at du blir medveten om di eiga yrkesrolle. Du blir òg kjend med korleis det er å arbeide ved ei verksemd eller institusjon der utdanninga di er relevant.  

Vi har avtale med: 

Meir om studiekvardagen

Karriere 

På dette studiet lærer du om samhandling mellom ulike kulturar. Du får større forståing for det fleirkulturelle samfunnet og menneske med ulike bakgrunnar. Dette gjer deg attraktiv for mange arbeidsgivarar.  

Noko av det du kan arbeide innan, er:  

 • utdanning
 • offentleg forvaltning
 • internasjonale organisasjonar
 • innvandringsrelatert arbeid 
 • media 
 • reiseliv 

Nokre av våre tidlegare studentar arbeider innan politikk, i utanriksteneste og på museum. Du kan få jobb som lærar i ungdomsskolen, i den vidaregåande skolen eller i andre utdanningsinstitusjonar. 

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i religionsvitskap ved UiB. Dersom du kombinerer religionsvitskap med mastergrad og eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning. Du kan òg gå vidare med forsking på religionsfeltet både i Noreg og internasjonalt.  

Meir informasjon under

Kva lærer eg? 

Du lærer å forstå menneskeleg åtferd i ulike samfunn både frå fortida og i vår samtid. I dag kjem dei fleste i kontakt med fleire religiøse tradisjonar i kvardagen sin.  

Å ha kjennskap til det religiøse mangfaldet er viktig for å forstå den verda vi lever i og for å forstå historia. Vi møter på religion i alt frå kunst og underhaldning, til politikk, økonomi, krigføring og klimakrise.

 Du får kunnskap om eldre og nyare religionar og deira roller i ulike samfunn, og innsikt som gjer deg i stand til å drøfte kritiske spørsmål om religion og kultur.  

Sjå heile lista over læringsutbyte

Oppbygging 

Studiet skal innehalde ex.phil, 10–20 studiepoeng ex.fac. og ei spesialisering i religionsvitskap på 90 studiepoeng.  

Bachelorstudiet i religionsvitskap kan sjå slik ut: 

1. semester 

2. semester

3. semester 

4. semester

5. semester

6. semester 

Du kan òg velje ei anna rekkefølge på emna. Studierettleiaren for programmet kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Det er lagt til rette for utvekslingsopphald på eitt eller to semester i utlandet, og du får finansiering frå Lånekassa. UiB har utvekslingsavtalar over heile verda. For deg som tar religionsvitskap kan det til dømes vere interessant å reise til Danmark, Nederland, Tyskland, Ungarn.

Studierettleiar kan hjelpe med å sette opp ein plan for utveksling som passar deg.  

Les meir om utveksling

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her