Hjem
Bachelor

Religionsvitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar30
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Betraktar ein religion utanfrå, er det først og fremst det religiøse mangfaldet som er slåande. Milliardar av menneske definerer seg ut frå kva for religion dei høyrer til. Religion er voven inn i kunst og politikk, arbeid og krigføring, økonomi og lovgiving, etikk og underhaldning.

Globalisering og fleirkulturelle samfunn fører dei fleste i kontakt med andre religionar enn sin eigen. At religion er ein viktig ingrediens i konfliktar i verda i dag, er tydeleg. Dette skapar behov for betre og oppdaterte kunnskapar om religion og ikkje minst tenking om korleis politiske myndigheiter og andre skal handtere religiøst mangfald. Dette gjer religionsvitskap til eit høgaktuelt fag.

Religionsvitskap er eit historisk fag som utforskar dei lange linjene i religionane, men det er også eit studium som samanliknar ved å avdekke fellestrekk og sjå skilnader på tvers av kulturar og religionar. Du får ein omfattande kjennskap til dei viktigaste religionane i dag og opp gjennom historia. Du blir betre i stand til å forstå korleis religion er bygd opp og korleis religion blir avgrensa i forhold til andre delar av kulturen.

Velkommen til innføringsemnet RELV100 – Religion, kultur og samfunn

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ei utdanning i religionsvitskap opnar for mange ulike typar arbeid. Utdanninga gir deg ein viktig kulturell kompetanse som gjer deg eigna til å jobbe i verksemder som for eksempel utanriksteneste, bistand, innvandringsrelatert arbeid, media eller reiseliv. Det gir deg allmenn kompetanse for administrativt arbeid, og nokre av våre tidlegare studentar arbeider innan offentleg forvaltning, organisasjonsliv, politikk og museum. Du kan også få jobb som lærar i ungdomsskolen, i den vidaregåande skolen eller i andre utdanningsinstitusjonar. Eller du kan gå vidare med forsking på religionsfeltet både i Noreg og internasjonalt.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i religionsvitskap.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer religion med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Religionsvitskap ved UiB representerer internasjonal spisskompetanse på ei rekke forskingsfelt. Tema som blir forska på er blant anna religionar i antikken, buddhisme, gnostisisme, hinduisme, islam, kristendom, nyreligiøsitet, samisk religion, sikhisme, zoroastrisme, systematisk religionsforsking, og religion sett i samanheng med ulike tema som sex, kjønn, menneskerettar og populærkultur.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om eldre og nyare religionar og deira roller i samfunn og kultur i historie og notid
 • har kunnskap om sentrale vitskaplege forskingsperspektiv på religion og ulike forståingar av religion
 • har innsikt i sentrale religionsvitskaplege omgrep og teoriar

Ferdigheiter

Kandidaten  

 • kan kritisk drøfte religionsvitskaplege problemstillingar
 • kan kritisk analysere religionshistoriske kjelder
 • kan sjå samanheng mellom teori og data frå ulike kontekstar
 • kan sjølvstendig teoretisk tenking

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forstå menneskeleg åtferd i sine kulturelle og religiøse kontekstar
 • kan handsame store informasjonsmengder
 • kan argumentere munnleg og skriftleg med utgangspunkt i dokumentasjon og vitskapeleg forsking
 • kan utvikle perspektiv på religion og samfunn som ikkje tar det eurosentriske verdssynet for gitt
 • kan nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde ex.phil, 10-20 studiepoeng ex.fac. og ei spesialisering i religionsvitskap på 90 studiepoeng. Det er anbefalt å ta RELV100 - Relgion, kultur og samfunn parallelt med ex.phil og ex.fac før ein tar til på spesialiseringa. Du kan velje alle eller delar av dei siste studiepoenga i graden frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i religionsvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV100Religion, kultur og samfunn101–61
Spesialisering i religionsvitskap (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV101Kva er religionsvitskap?151–62
RELV102Kristendommen, jødedommen og islam151–63
RELV103Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar151–63
RELVI250Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
RELV105Midtaustens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion151–62
RELV202Spesialiseringsemne151–64
RELV202SEMSpesialiseringsemne med semesteroppgåve151–64
RELV213Religion og vitskap151–63
RELV221Nyreligiøsitet151–64
RELV222Religionar i antikken151–63
RELV223Buddhisme og jainisme151–64
RELV224Hinduisme151–63
RELV230Religion og media151–63
RELV231Religion og turisme151–64
RELV232Verdsfilosofiar151–63
RELV233Religion og kunst151–64
RELV234Religion og musikk151–64
RELV235Islam og muslimars religion151–63
RELV236Reformasjonar i Europa151–63
RELV237Religion and the City151–64
RELV228Religion and Politics151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan integrere eit studieopphald i utlandet i bachelorgraden din i religionsvitskap, enten ved å ta religionsrelaterte emne, eller ved å ta andre fag som frie studiepoeng i graden din. Religionsvitskap har ulike samarbeids­avtalar med andre universitet. Anbefalte samarbeidsuniversitet som kan nemnast er Aarhus Universitet, Universität Bremen, Syddansk Universitet, University of Groningen og SOAS, University of London.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i religionsvitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Indiske menn og kvinner i fargerike klær på vei opp en trapp til et tempel

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184929

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no
55 58 93 70 (10.00-14.00)