Hjem

Utdanning

Bachelor

Språk og interkulturell kommunikasjon, bachelor, 3 år (utgått)

 • Lengde3 år
 • Studieplassar30
 • StudiestartUtgått
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Programmet utgår

Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet.

Introduksjon

Er globalisering ein kime til kulturelle konfliktar? Korleis kan stereotype oppfatningar påverke oss i kommunikasjon med andre? Kva meiner vi med kulturelle kodar?

Ein aukande del av kommunikasjonen mellom menneske og organisasjonar skjer på tvers av kultur-, språk- og landegrenser. Dette utvida og meir innfløkte kommunikasjonsbildet skaper nye utfordringar som krev høgt medvit om det særeigne ved kvart enkelt språk og kulturen det er ein del av.

For at fleirkulturelle møte skal vere prega av god kommunikasjon og toleranse, er det viktig at deltakarane kan tolke signal, kroppsspråk, ord og åtferd hos kvarandre. På studiet lærer du å kommunisere på eit framandspråk, og blir samtidig medviten om dei mange utfordringane som ligg i språk- og kulturmøte. Du får innsikt i kommunikasjon i ulike situasjonar og mellom ulike grupper. I tillegg for du trening i å tolke og omsette innan fagfelta økonomi, helse, offentleg forvalting og jus.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studiet gjer deg kvalifisert til å fylle ulike funksjonar i både offentleg og privat sektor. Kombinasjonen av språk- og kommunikasjonsdugleik gir eit godt fundament for mange typar språkarbeid. Programmet aleine kvalifiserer ikkje for tolking/omsetting på eit profesjonelt nivå, men dannar eit særs godt grunnlag for studentar som ønsker å satse på desse yrka.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i språk og interkulturell kommunikasjon.

Vidare studium

Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i det faget du har spesialisert deg i.

Forsking

Omsetting, tolking, terminologi og interkulturell kommunikasjon er forskingsfelt som er i rask vekst over heile verda, og studiet opnar for mange spennande forskingsspørsmål. Både UiB og NHH har eit aktivt og produktivt forskingsmiljø innanfor dette feltet

Sjå også desse studia

Språkfag, litteraturvitskap, retorikk, sosialantropologi,­ lektorutdanning med master i framandspråk eller nordisk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:
Etter fullført studium: 

Kunnskapar
Kandidaten

 • har kunnskap om utfordringar som ligg i interkulturell kommunikasjon generelt og om tilhøvet mellom norsk og valt framandspråk spesielt.
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonssituasjonar, inkludert fagspråkleg kommunikasjon.
 • har innsyn i etiske og juridiske problemstillingar som kan kome opp i tolke- og omsetjingssituasjonar.

Dugleik
Kandidaten

 • kan hente inn og kritisk vurdere dokumentasjon
 • kan bruke relevante IKT-verkty.
 • kan tolke og omsetje enklare tekstar innan m.a. økonomi, helse, offentleg administrasjon og juss.
 • kan ta stilling til situasjonar der deira integritet som profesjonsutøvar blir utfordra.
 • kan reflektere over eigne val i tolkings- og omsetjingsprosessen, og greie ut om og argumentere for desse.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar.
 • har auka dugleik i valt framandspråk.
 • har ei profesjonell haldning til dei situasjonane dei vil møte i yrkeslivet.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne, 90 studiepoeng med interkulturell kommunikasjon og 60 studiepoeng med språkemne/valemne. I løpet av studiet vil du spesialisere deg i interkulturell kommunikasjon, og du vil i tillegg ha moglegheit til å få ei tilleggsspesialisering i det framandspråket du har valt. Programmet har eit eige førstesemesteremne som gir studentane ei innføring i interkulturell kommunikasjon allereie frå studiestart.

Under kan du sjå korleis studiet er bygd opp. Det blir ikkje anbefalt å ta dette bachelorstudiet som deltidsstudent.

Semester Innhald Studiepoeng

1. semester Examen philosophicum Examen facultatum Språk og interkulturell kommunikasjon: Introduksjon 10 10 10

2. semester Spesialisering i interkulturell kommunikasjon Framandspråksemne 15 15

3. semester Spesialisering i interkulturell kommunikasjon Framandspråksemne 15 15

4. semester Framandspråksemne/valfritt emne 30

5. semester Spesialisering i interkulturell kommunikasjon 30

6. semester Spesialisering i interkulturell kommunikasjon 30

Bachelorprogram i språk og interkulturell kommunikasjon (krav 180 SP)
BAHF-SPIK - Førstesemester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
SPIK100 Språk og interkulturell kommunikasjon: introduksjon (NHH)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Fremmedspråk
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet . Vi føreset at du er kjent med dei krava som gjeld.
BAHF-SPIK - ENGELSK (krav 150 SP)
Valfritt
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
SPIK101 Interkulturell kommunikasjon (NHH)
Minst 15 studiepoeng
Alternative engelsk emner ved NHH: ENG010
Alternative engelskemner ved NHH: ENG011
Valfritt
Utveksling 1 semester
Obligatorisk emne
SPIK102 Fagspråk og terminologi (NHH)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG101Engelsk lingvistikk I151–62
SPIK250Fordjuping i interkulturell kommunikasjon151–63
TOLKHFTolketeori, -teknikk, -etikk og -praksis151–65
TRANSHFOmsetjing151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG125Britisk litteratur og kultur 151–64
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
Vel minst eit av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSP210Nordisk: Språkbruksanalyse151–66
NOSP250Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve151–66
PRAKTINFPraktisk informasjonsarbeid151–66
Minst 15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG106Engelsk lingvistikk II151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG211Engelsk lingvistikk III151–64
ENG251Semesteroppgåve i engelsk lingvistikk151–64
BAHF-SPIK - FRANSK (krav 150 SP)
Valfritt
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
SPIK101 Interkulturell kommunikasjon (NHH)
Valfritt
Utveksling 1 semester
Obligatorisk emne
SPIK102 Fagspråk og terminologi (NHH)
Minst 15 studiepoeng
Alternative franskemner ved NHH: FRA011 og FRA012
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN101Fransk grammatikk 151–62
SPIK250Fordjuping i interkulturell kommunikasjon151–63
TOLKHFTolketeori, -teknikk, -etikk og -praksis151–65
TRANSHFOmsetjing151–66
Minst 15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN102Fransk litteratur151–63
FRAN114Omsetjing norsk-fransk og fonetikk og samfunnskunnskap (med vekt på munnleg fransk)151–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN201Fordjuping i fransk grammatikk, tekstlingvistikk og omsetjing151–64
FRAN253Fordjuping i fransk litteratur151–64
NOSP210Nordisk: Språkbruksanalyse151–66
NOSP250Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve151–66
PRAKTINFPraktisk informasjonsarbeid151–66
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN103Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk151–64
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
BAHF-SPIK - SPANSK (krav 150 SP)
Valfritt
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
SPIK101 Interkulturell kommunikasjon (NHH)
SPIK102 Fagspråk og terminologi (NHH)
Minst 15 studiepoeng
Alternative spanskemner ved NHH: SPA011 og SPA012
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA101Spansk språk I151–62
SPIK250Fordjuping i interkulturell kommunikasjon151–63
TRANSHFOmsetjing151–65
TOLKHFTolketeori, -teknikk, -etikk og -praksis151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA201Fordjuping i spansk språk151–64
SPLA203Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap151–64
SPLA251Fordjuping i spansk språk med bacheloroppgåve151–64
SPLA253Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve151–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSP210Nordisk: Språkbruksanalyse151–66
NOSP250Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve151–66
PRAKTINFPraktisk informasjonsarbeid151–66
Minst 15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA104Kultur og samfunn i Latin-Amerika151–63
SPLA105Spansk språk II151–63
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA103Latinamerikansk historie151–64
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
BAHF-SPIK - TYSK (krav 150 SP)
Valfritt
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Obligatorisk emne
SPIK101 Interkulturell kommunikasjon (NHH)
Minst 15 studiepoeng
Alternative tyskemner ved NHH: TYS011 og TYS012
Obligatorisk emne
SPIK102 Fagspråk og terminologi (NHH)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS111Grunnemne i tysk språk I151–62
SPIK250Fordjuping i interkulturell kommunikasjon151–63
TOLKHFTolketeori, -teknikk, -etikk og -praksis151–65
TRANSHFOmsetjing151–66
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS201Fordjuping i tysk språk 151–64
TYS251Fordjuping i tysk språk med semesteroppgåve151–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSP210Nordisk: Språkbruksanalyse151–66
NOSP250Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgåve151–66
PRAKTINFPraktisk informasjonsarbeid151–66
Minst 15 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS113Grunnemne i tysk språk II 151–63
TYS114Tyskspråkleg litteratur151–63
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
TYS112Tyskspråkleg kultur151–64
NOSP102Nordisk: Moderne språk151–64
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det er lagt opp til at du kan velje utanlandsopphald i det fjerde semesteret. Faga engelsk, fransk, spansk og tysk har ei rekke avtaler med universitet i og utanfor Europa.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon her: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i språk og interkulturell kommunikasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i språk og interkulturell kommunikasjon krev gode forkunnskapar i framandspråket frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@if.uib.no

55 58 93 70