Hjem

Utdanning

Bachelor

Kunst, bachelor, 3 år

  • Lengde3 År
  • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere. Utdanningens kjerne er utviklingen av egen kunstnerisk praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn. Kandidater med bachelorgrad i kunst har en grunnleggende og bred kunstnerisk kompetanse og kan håndtere kunstneriske prosesser. Programmet preges av tett kontakt mellom studenter og undervisere som er involvert i kunstnerisk utviklings-arbeid eller forskning. Fra studiestart møter studentene aktive kunstnere. Undersøkende læreprosesser står sentralt i undervisningen, og studentene får tidlig oppgaver som krever selvstendig og nyskapende arbeid.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Bachelorprogrammet er en fulltids utdanning med et omfang på 180 studiepoeng, tilsvarende tre års normert studietid. Bachelorgraden i kunst er et selvstendig avsluttet studium. Utdanningen kan - gjerne i kombinasjon med andre fag - brukes innenfor hele bredden av kunst- og kulturfeltet. Studiet forbereder for profesjonell virksomhet og danner grunnlag for å søke opptak til masterstudier.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført bachelorutdanning i kunst kan kandidaten

  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
  • utvikle og gjennomføre kunstneriske prosjekter
  • sammenligne og anvende relevante teorier om kunstens funksjon og betydning
  • kommunisere muntlig og skriftlig om kunstneriske problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø
  • orientere seg i relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og anvende kunnskap om dette i egen praksis
  • foreta faglig begrunnete valg og håndtere kunstneriske prosesser
  • identifisere egne læringsbehov og styre egen læring

arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre.

Oppbygging

Oppbygging

INNHOLD OG STRUKTUR

Bachelorprogrammet er en fulltids utdanning med et omfang på 180 studiepoeng, tilsvarende tre års normert studietid. Bachelorgraden i kunst er et selvstendig avsluttet studium. Utdanningen kan - gjerne i kombinasjon med andre fag - brukes innenfor hele bredden av kunst- og kulturfeltet. Studiet forbereder for profesjonell virksomhet og danner grunnlag for å søke opptak til masterstudier.

Bachelorprogrammet bygger på en progresjonsmodell hvor graden av selv-stendighet og fordypning øker i takt med at studentene utvider sin base av kunnskaper, holdninger, ferdigheter og kompetanse.

Utviklingen av egen praksis styrkes ytterligere gjennom dialog med andre faglige tilsatte, medstudenter og gjestelærere. Dialogen innad mellom studentene er vesentlig i utdanningen.

Kunstteori er integrert med kunstnerisk praksis gjennom hele studieløpet. Teoriundervisningen omfatter nyere kunsthistorie og relevant teori fra andre humanistiske og estetiske fagområder.

En nødvendig del av forberedelsene til en karriere som kunstner er å gjøre seg kjent med de forskjellige profesjonelle aspekter av denne rollen. Studentene kommer i løpet av studiet i kontakt med sentrale aktører i kunstfeltet, så som kunstnere, kuratorer, gallerister, teoretikere, kritikere og kunsthistorikere.

Bachelorstudiet i kunst (krav 180 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BAKU 1Bachelor kunst, 1. semester30-1
BAKU 2Bachelor kunst 2. semester30-2
BAKU 3Bachelor kunst, 3. semester30-3
BAKU 4Bachelor kunst, 4. semester30-4
BAKU 5Bachelor kunst, 5. semester30-5
BAKU 6Bachelor kunst, 6. semester30-6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Opptakskrav

Opptak til bachelorprogrammet i kunst er basert på realkompetanse. Denne vurderes på grunnlag av dokumentasjon av kunstnerisk arbeid (portfolio) og intervju.


Det legges spesielt vekt på arbeid som søkeren selv har initiert og gjennomført.


Opptakskomitéen foretar en helhetlig vurdering av den enkelte søker, med særlig vekt på hans eller hennes kunstneriske utviklingspotensiale. Søkerne blir vurdert ut fra en rekke kriterier, som inkluderer kreativitet, motivasjon, kunstnerisk modenhet, refleksjons- og formuleringsevne, samt evne til analytisk og konseptuell tenkning.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen