Hjem
Utdanning

Studieplan for BAKUNST Bachelorprogram i kunst, haust 2023

Omfang og studiepoeng

Bachelorprogrammet er en treårig fulltidsutdanning som omfatter seks semestre og utgjør 180 studiepoeng

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningsspråk

Norsk.

Studiestart - semester

Høst. Det er obligatorisk oppmøte ved semesterstart.

Mål og innhald

Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere. Utdanningens kjerne er utviklingen av egen kunstnerisk praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn. Kandidater med bachelorgrad i kunst har en grunnleggende og bred kunstnerisk kompetanse og kan håndtere kunstneriske prosesser. Programmet preges av tett kontakt mellom studenter og undervisere. Og fra studiestart møter studentene aktive kunstnere.

Bachelorprogrammet har et vesentlig innslag av selvstyrt læring, som også inkluderer ansvar for å tilegne seg et bredt og relevant kunnskapsgrunnlag for utviklingen av egen praksis. Veiledning, individuelt og gruppe, står sentralt i undervisningen. Samtidig er det en forutsetning at studentene deltar aktivt i felles fora for diskusjon, kritikk og erfaringsutveksling. Gjennom studiet lærer studentene å presentere og reflektere over eget og andres kunstneriske arbeid.

Læringsmiljøet ved Kunstakademiet støtter arbeidsprosesser som tar utgangspunkt i undersøkende og eksperimentelle tilnærminger. Instituttet forholder seg til et kunstfelt som er i stadig bevegelse og forandring, og legger vekt på kritisk dialog om tendenser og utviklingstrekk i kunst, kultur og samfunn. Den løpende kunstsamtalen foregår både ved Instituttet og på arenaer hvor Fakultet for kunst, musikk og design samarbeider med eksterne partnere, lokalt, regionalt og internasjonalt. Utdanningen er forankret i undervisningstilbudet ved Kunstakademiet, og kan suppleres med emner fra det samlete undervisningstilbudet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Kunstakademiets faglige og tekniske kompetanse omfatter fotografi, grafikk, installasjon, keramikk og leire, lyd, maleri, performance, skulptur, tegning, tekstil, video og det digitale. Bachelorprogrammet åpner også for kunstneriske praksiser som ikke er knyttet til bestemte medier og materialer. Verksteder og laboratorier representerer en metodebasert tilnærming til kunstnerisk praksis. Her tilbys faglig ekspertise og individuell veiledning. Studentene får støtte i arbeidet med å gi sine kunstneriske idéer og intensjoner form. Samtidig får de kunnskap om materialets og mediets betydning i kunstnerisk praksis.

Bachelorstudentene ved Kunstakademiet skal få kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i kunstnerens særlige erfaring og refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnerisk grunnlag, i form av kunstneriske resultater, så vel som tekst og andre medier.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avsluttet program ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap og ferdigheter:

 • Utvikle og gjennomføre kunstneriske prosjekter
 • Forståelse og bruk av fagkunnskap og underliggende prinsipper
 • Har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen fagområdet
 • Har kunnskap om historie, tradisjoner og egenarten til fagområdet og hvilken plass det har i samfunnet
 • Sammenligne og anvende relevante teorier om kunstens funksjon og betydning
 • Kommunisere muntlig og skriftlig om kunstneriske problemstillinger, også med målgrupper utenfor eget fagmiljø
 • Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet
 • Foreta faglig begrunnete valg og håndtere kunstneriske prosesser.

Generell kompetanse:

 • Arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • Identifisere egne læringsbehov og styre egen læring
 • Orientere seg i relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og anvende kunnskap om dette i egen praksis
 • Realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå.

Opptakskrav

Opptak til bachelorprogrammet i kunst er basert på oppnådd generell studiekompetanse (GSK), samt en helhetlig vurdering av kunstnerisk arbeid (portfolio), motivasjonsbrev og intervju.

Kunstakademiet legger spesielt vekt på arbeid som søkeren selv har initiert og gjennomført.

Opptakskomitéen foretar en helhetlig vurdering av den enkelte søker, med særlig vekt på hens kunstneriske utviklingspotensial. Søkerne blir vurdert ut fra en rekke kriterier, som inkluderer kreativitet, motivasjon, kunstnerisk modenhet, refleksjons- og formuleringsevne, samt evnen til analytisk og konseptuell tenkning.

Det er rekkefølgekrav for emner i emnegruppen for kunstpraksis og medium/metode emner. Disse er definert i emnebeskrivelsene.

Innføringsemne

ART100 Introduksjon til Kunstpraksis og REF100 Activation.

Studenter må også velje ett av følgende medium/metode-emner: MEME101, MEME102, MEME103 eller MEME104.

Det samme gjelder ett av disse emnene: MEME105, MEME106, MEME107 eller MEME108.

Obligatoriske emne

Bachelorprogrammet i kunst bygger på en progresjonsmodell hvor graden av selvstendighet og fordypning øker i takt med at studentene utvider sin base av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. I tråd med de overordnete læringsmålene for bachelorprogrammet er det fastsatt spesifikke læringsmål for emnene. I avsluttende semester gjennomfører studentene et eksamensprosjekt, og blir til eksamen vurdert på grunnlag av de overordnete læringsmålene som er fastsatt for programmet, samt tilhørende vurderingskriterier for eksamen.

Emner i kunstpraksis:

Kunstpraksis er studieprogrammets spesialiseringsemner og disse er obligatoriske: ART100, ART110, ART200, ART210, ART220 og ART250.

Kjernen i kunstpraksis er å utvikle egen kunstneriske praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn. En nødvendig del av forberedelsene til en karriere som kunstner er å gjøre seg kjent med de forskjellige profesjonelle aspekter av denne rollen. Grunnlaget for profesjonalitet utvikles gjennom profesjonsforberedende undervisning.

Medium/metode emner:

Studenten velger i første semester ett av disse fire emnene: MEME101, MEME102, MEME103 eller MEME104. I tillegg må studenten i første semester også velge ett av disse fire emnene: MEME105, MEME106, MEME107 eller MEME108. I andre semester må studenten velge ett av disse fire emnene: MEME201, MEME202, MEME203 eller MEME204.

Dette er tekniske og metodiske støtteemner til kunstpraksisemnene. Studenten undervises i metodebaserte tilnærminger som støtte i arbeidet med å gi ideer og intensjoner form. Samtidig får studentene kjennskap og forståelse for materiale, medium og fagtradisjoner. Introduksjonsemnene er obligatoriske.

Refleksjon:

Obligatoriske emner er REF100, REF110, REF200 og REF220.

Dette er kontekstualiserende støtteemner til kunstpraksis. Gjennom ulike undervisningsformer for eksempel forelesninger, seminarer og gruppediskusjoner vil studenten utvikle et faglig begrepsapparat og en analytisk forståelse for kunst. Utvikling av skriftlige ferdigheter inngår som en gjennomgående del av studieopplegget. Undervisningen bidrar til å styrke studentenes evne til kritisk refleksjon og formidling.

Spesialisering

ART100, ART110, ART200. ART210, ART220 og ART250.

Tilrådde valemne

Det anbefales at studenten velger valgemner frå Fakultet for kunst, musikk og design sin emneportfolio.www.uib.no/kmd/155326/bachelorprogram-i-kunst-emnestruktur

Rekkefølgje for emne i studiet

Det er rekkefølgekrav for emner i emnegruppen for kunstpraksis og medium/metode emner. Disse er definert i emnebeskrivelsene.

Delstudium i utlandet

Alle studenter har rett til å ta en del av studiet som utvekslingsstudent ved en annen institusjon, og oppfordres til å bruke minst ett semester av bachelorstudiet til dette. Utvekslingsopphold er mulig å gjennomføre i tredje og fjerde semester i bachelorprogrammet.

Fakultet for kunst, musikk og design legger stor vekt på internasjonal kontakt og på å være i dialog med impulser fra de internasjonale kunst- og designarenaene. UiB har avtaler om samarbeid og studentutveksling med en rekke europeiske utdanningsinstitusjoner gjennom Erasmus- og Nordplusnettverkene.

Studieoppholdet skal godkjennes av hovedveileder. Studieadministrasjonen vil i samråd med hovedveileder bistå studenten i å finne en relevant utvekslingsinstitusjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir utpekt en hovedveileder for den enkelte bachelorstudent for alle emner i kunstpraksis. Hovedveileder er studentens faglige hovedkontakt. Hovedveileder er en kritisk støttespiller i studentens utvikling av egen kunstnerisk praksis, og har ansvar for å vurdere studentens progresjon. Den løpende samtalen med hovedveileder er avgjørende og obligatorisk. Veiledningen vil fokusere på studentens helhetlige utvikling av kunstpraksis. Refleksjon over, og kunnskap om konseptuelle, metodologiske, tekniske og teoretiske aspekter står sentralt.

I kunstpraksisemner setter studenten sammen sin egen, individuelle plan i samråd med hovedveileder. Emnet fokuserer på studentens utvikling og gjennomføring av egne kunstneriske prosjekter. Studiet forutsetter evne til å arbeide selvstendig, og studentene er i stor grad ansvarlige for egen progresjon. Studentene styrer selv egne kunstneriske arbeidsprosesser, og velger - i samråd med sin hovedveileder - hvilken form for faglig fordypning som er nødvendig og hensiktsmessig i deres praksis. Hovedveileder organiserer gruppeveiledninger. I gruppeveiledningene forventes at studenten deltar aktivt. Det forventes at studenten skal ha veiledning med andre faglige ansatte, og dialog med medstudenter og gjestelærere.

I medium/metodeemnene læres og utvikles praktiske/metodiske/medium ferdigheter. Her vi demonstrasjoner, praktisk eksperimentering og utprøvelse være sentrale arbeidsformer. Det blir og gitt seminar/forelesninger.

Helhetsforståelse for kunstnerisk virksomhet utvikles gjennom deltakelse, arbeid, og dialog, hvor praktiske eksempler og refleksjon bidrar til erfaring og læring. Refleksjon er integrert med kunstnerisk praksis gjennom hele studieløpet. Refleksjonsemne omfatter nyere kunsthistorie og relevant teori fra andre humanistiske og estetiske fagområder. Refleksjons emne bidrar til å styrke studentenes evne til kritisk refleksjon og formidling, samt støtte studentenes arbeid med utforming av prosjektbeskrivelser mm. Det legges vekt på både skriftlig og muntlig presentasjon. Forelesninger, seminar, er vanlige undervisningsformer.

Vurderingsformer

Kunstakademiet støtter aktive læringsprosesser som tar utgangspunkt i undersøkende og skapende tilnærminger. En rekke vurderingsformer vil derfor brukes for å vurdere studentens læringsutbytte. En utstrakt vurderingsform inkluderer mappevurderinger, som kan bestå av skriftlige og muntlige komponenter, men studenter kan også gjennomgå vurderingsformer slik som skriftlige hjemmeoppgaver, muntlige presentasjoner, arbeidsøvelser, teknikk- og metodeøvelser og gruppeoppgaver.

Bachelorprogrammet avsluttes med endelig bachelorprosjekt i sjette semester.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Fullført og bestått studium gir Bachelorgrad i kunst, eller Bachelor of Fine Arts. Bachelor-graden gir grunnlag for å søke opptak til Masterprogrammet i kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Relevans for arbeidsliv

Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til profesjonelle kunstnere. Utdanningens kjerne er utviklingen av egen kunstnerisk praksis, sett i sammenheng med kunstens plass i kultur og samfunn. Kandidater med bachelorgrad i kunst har en grunnleggende og bred kunstnerisk kompetanse, kan håndtere kunstneriske prosesser og prosjekt gjennomføring, alene eller sammen med andre.

Evaluering

Bachelorprogrammet blir kontinuerelig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret ved Kunstakademiet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design, v/Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

studierettleiar.kmd@uib.no. Tlf 4755587300