Hjem
Utdanning

Namn på grad

Bachelor i naturvitskap

Omfang og studiepoeng

Bachelorprogrammet i datateknologi har eit omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart - semester

Haust

Mål og innhald

Programmet gjev ein grundig innføring i prinsipp, teknikkar, og metodar for utvikling av programvare, og gjev trening i kreative og analytiske ferdigheiter og problemløysing, samt teknikkar for å forenkle kompliserte problem og system slik at dei kan handterast av menneske og maskinar. Studiet gjev eit praktisk og teoretisk grunnlag innan forskjellege teknikkar for programmering, testing og utvikling av større datasystem. Det leggast vekt på å handtere samfunnsrelaterte utfordringar, sikkerheit og høgintegritetsprogramvare.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten

- har brei kunnskap om både informatikk og matematiske metodar som nyttast for å utvikle avanserte datasystem
- har god kjennskap til og erfaring med verktøy og teknikkar som nyttast i moderne systemutvikling
- kan på eigenhand utvide sin kunnskap
- kjenner informatikken sin relevans for og rolle i samfunnet

Ferdigheiter
Kandidaten

- kan utvikle programvare
- kan analysere, fornye og vidareutvikle eksisterande programvare
- kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk og presis måte innan mange områder som er dekt av informatikkfaget, som algoritmar, tryggleik, programmering og nettverk

Generell kompetanse
Kandidaten

- har eit kritisk og analytisk blikk på eige og andre sitt arbeid
- kan kommunisere med andre yrkesutøvarar om tema innanfor informatikk
- kan arbeide både sjølvstendig og i grupper
- kan vurdere yrkesetiske sider ved arbeidet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og MATRS

Tilrådde forkunnskapar

Gode forkunnskapar i matematikk er eit føremon. Det er ikkje naudsynt med IT frå vidaregåande (Informasjonsteknologi 1 og 2) eller tidlegare erfaring med datateknologi og programmering.

Innføringsemne

Ex.phil (4. semester)

Obligatoriske emne

Følgjande emne er obligatoriske i studieprogrammet: MAT101/MAT111, INF100, INF140, MNF130, INF101, INF115, INF122, INF102, INF113, INF222, INF112, Ex.phil., INF226, INF214.

Spesialisering

Spesialiseringa i bachelorprogrammet i datateknologi er på til saman 130 studiepoeng som består av følgjande emne:
1. semester: INF100, MAT111/MAT101, INF140
2. semester: INF115, INF101, MNF130
3. semester: INF122, INF102, INF113
4. semester: INF222, INF112
5. semester: INF226, INF214

Tilrådde valemne

INF250 Dataorientert visuell berekning anbefalast som valemne i 6. semester for dei som ikkje drar på utveksling.
INF219 Informatikkprosjekt I
INF234 Algortimer anbefalast som valemne for studenter som vurderer master i algoritmer.

Studieprogrammet i datateknologi har 40 studiepoeng med valemne.
10 av desse må være innan matematikk/statistikk på 100- eller 200-nivå.

For opptak til masterprogram ved Institutt for informatikk er det krav om minst 20 studiepoeng matematikk.

Rekkefølgje for emne i studiet

Tilrådd rekkefølje for emna er oppgitt under spesialisering. Ex.phil ligg i fjerde semester.

Delstudium i utlandet

Studieprogrammet har lagt til rette for at studentane kan ta delar av studiet ved lærestader i utlandet.

Det er satt av plass i 6. semester.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i hovudsak i form av førelesningar og grupper. Undervisningsformer for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Vurderingsformer

Vurderinga skjer i hovudsak i form av skriftleg og munnleg eksamen. Vurderingsformer for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Karakterskala

Ved UiB er det to typar karakterskalaer: bestått/ikkje bestått og bokstavkarakterar på skalaen A-F.

Karakterskala for kvart emne som inngår i bachelorprogrammet er omtalt i emnebeskrivinga.

Vitnemål og vitnemålstillegg

Vitnemål på norsk med vitnemålstillegg (Diploma supplement) på engelsk blir utstedt når kravene til graden er fullført.

Grunnlag for vidare studium

Bachelorstudiet gjev grunnlag for masterstudiar innan relevant fagområde.

For opptak til masterprogram i informatikk er fagleg minstekrav karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget (60 studiepoeng informatikk og 20 studiepoeng matematikk).

Relevans for arbeidsliv

Du blir kvalifisert for mange ulike datarelaterte jobbar både i privat verksemd og offentleg forvalting. Aktuelle arbeidsplassar kan vere IT-bedrifter, men du kan òg arbeide i til dømes finans- og bankvesen, oljeindustrien, forsikring og konsulentverksemder. Arbeidsoppgåvene ein er skikka til å jobbe med spenner vidt, men nokre typiske eksempel er programmering, internett, datatryggleik og oppgåver knytt til undervisningskompetanse i informatikk for skoleverket.

Evaluering

Bachelorprogrammet vert kontinuerlig evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål: Studierettleiar@ii.uib.no