Hjem
Bachelor

Informatikk: Datavitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense37.9 / 53.3
 • Studieplassar23
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

På datavitskap lærer du å programmere i Java og Haskell, men du lærer også matematikken som ligg til grunn for mange av dagens teknologiske løysingar. Du tileignar deg ein sterk teoretisk kompetanse innanfor programmeringsspråk, algoritmar, og modellering ved hjelp av matematikk. Utvikling av avanserte datasystem krev presis formulering og modellering av problemstillingar, og ei evne til å finne fram til kjernen av problemet uansett om det dreier seg om klimamodellering, aksjehandel, medisinsk bildebehandling, eller eit nytt strategispel.

Sjølv om teknologi forandrar seg, vil kompetansen og forståing for teknologi som du tileignar deg i løpet av studiet vere tidlaus. Datavitskap gir grunnlag for nye løysingar i forsking og utvikling i andre fagfelt, både i naturvitskap, samfunnsfag og medisin. Slik kan studiet fungere som eit springbrett for masterstudium, andre gradar, eller kan tilpassast ved hjelp av valfag til ein frittståande og teoretisk sterk bachelorgrad i programutvikling.

Som student hos oss lærer du å jobbe både aleine og saman med andre programmerarar. Du blir ein del av eit aktivt og inkluderande fagmiljø, der du har gode moglegheiter for å bli kjent med framtidige arbeidsgivarar alt undervegs i studieløpet. Fagutvalet organiserer jamlege bedriftspresentasjonar, og kvar veke er det dataorakel der ein kan få svar på spørsmål og ete vaflar med forelesarane.

Du kjem til å ha teoretiske emne som bygger forståing av problemstillingar og løysingar, og i tillegg praktiske emne med øvingar på datalab. Her vil studentar som har komme lenger i utdanningsløpet, rettleie og hjelpe deg til å bli en god programmerar og problemløysar. Studieplanen inneheld ein del grunnleggande matematikkemne, og du kan også velje å gå vidare med tyngre matematikk eller supplere med andre fag som interesserer deg. I løpet av studiet tar du også minst eitt fag som er del av mastergradane i informatikk, slik at du får ein smakebit eller tjuvstart på ein framtidig mastergrad.

IT-utdanning ved UiB

1/6

Informatikk åpner en ny verden

Produsent:
Joakim Birkelund
2/6

Informatikk gir spennende jobber

Produsent:
Joakim Birkelund
3/6

Studer informatikk ved Universitetet i Bergen

Produsent:
Pina Kingman
4/6

Dette er medisinsk visualisering

Produsent:
Joakim Birkelund
5/6

What is an algorithm?

6/6

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Du kan bli gründer, prosjektleiar, programmerar, systemarkitekt, forskar og lærar. Du blir kvalifisert til spennande og varierte jobbar innanfor IT-bransjen.

Informatikarar er etterspurde også i finans- og bankvesen, oljeindustrien, ny energi, forsikring og konsulentverksemd - og nær sagt alle samfunnsområde.

Med bachelorgrad i datavitskap har du kompetanse til å utføre eit vidt spekter av arbeidsoppgåver og grunnlag for undervisningskompetanse i informatikk for skuleverket. Gjennom heile studiet blir du trena til problemløysing på ulike område, som vil komme godt med uansett kva du vel å jobbe med.

For å utvikle djupare kompetanse, anbefaler vi deg å gå vidare med ein mastergrad.Studieprogrammet kvalifiserer til opptak på masterprogramma i informatikk og programutvikling.

Vidare studium

 • Bachelor

I det treårige studiet inngår emne som for eksempel datanett, lineær algebra, statistikk og algoritmar, datastrukturar og programmering.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informatikk eller programutvikling.

 • Forsking

Forskingsaktiviteten i fagmiljøet er delt opp i seks grupper: algoritmeteori, bioinformatikk, optimering, programutviklingsteori, sikker kommunikasjon og visualisering.

 • Sjå også desse studia

Datateknologi, informatikk-matematikk-økonomi, informasjonsvitskap, informasjons- og kommunikasjonsvitskap, kognitiv vitskap.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Kandidaten

- har brei kunnskap om både informatikk og matematiske metodar som nyttast for å utvikle avanserte datasystem.
- har god kjennskap til og erfaring med verktøy og teknikkar som nyttast i moderne systemutvikling.
- kan på eigenhand utvide sin kunnskap.
- kjenner informatikken sin relevans for og rolle i samfunnet.

 Ferdigheiter
Kandidaten

- kan utvikle programvare.
- kan analysere, fornye og vidareutvikle eksisterande programvare.
- kan formulere og løyse problemstillingar på ein logisk presis måte innan mange områder som er dekt av informatikkfaget, som algoritmar, tryggleik, programmering og nettverk.

Generell kompetanse
Kandidaten

- har eit kritisk og analytisk blikk på eige og andre sitt arbeid.
- kan kommunisere med andre yrkesutøvarar om tema innanfor informatikk
- kan arbeide både sjølvstendig og i grupper.
- kan vurdere yrkesetiske sider ved arbeidet.

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i datavitskap er ei spesialisering på til saman 110 studiepoeng. I tillegg må du ta 60 valfrie studiepoeng.

Krav til sammensetning av valfrie studiepoeng:
- 10 studiepoeng veljast blant valfrie matematikkemne,
- 20 studiepoeng er heilt valfrie,
- 30 studiepoeng veljast blant valfrie informatikkemne (INF109 og INF207 kan ikkje veljast), minst 10 av desse må være på 200- eller 300-tallsnivå.

Valemne gjev deg mogelegheita til sjølv å sette saman graden din fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra under fana "Kva lærer eg".

Bachelor i datavitenskap (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 10 SP)
Seminarmodellen på ex.phil er primært eitt tilbod til 1.semesterstudentane
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
Spesialisering i datavitenskap (krav 110 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
INF101Objektorientert programmering101–62
MAT121Lineær algebra101–62
MNF130Diskrete strukturar101–62
INF102Algoritmar, datastrukturar og programmering101–63
INF122Funksjonell programmering101–63
MAT221Diskret matematikk101–63
INF142Datanett101–64
INF227Innføring i logikk101–64
STAT110Grunnkurs i statistikk101–65
Matematikkval (krav 10 SP)
Du vel sjølv eit matematikkemne (10 SP)
Informatikkval (krav 30 SP)
Du kan ikkje velgje INF109 og INF207. 10 Sp må være på 200- eller 300 tallsnivå
Valfritt emne (krav 20 SP)
INF109 kan ikkje inngå som eit valemne
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi har i dag avtalar med blant anna Vienna University of Technology (Austerrike), Third University of Rome (Italia) og Charles University, Praha (Tsjekkia). Universitetet i Bergen har dessutan mange andre utvekslingsavtalar.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i datavitskap. Studiekode i Samordna opptak: 184300.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Bachelorprogrammet i datavitskap bygger på matematikk R1+R2 og gode matematikkunnskapar er derfor anbefalt.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre finn du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Bachelorprogram i informatikk: datavitskap

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184300

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30