Hjem

Geovitskap, bachelor, 3 år

Vil du lære meir om korleis vi kan leve på planeten vår på ein berekraftig måte? Vil du vere med på å finne løysingar på framtidas utfordringar? Vil du lære meir om geologi eller geofysikk?
 • Lengde3 år
 • OpptakskravREALR2
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

På bachelorstudiet i geovitskap lærer du å omsette teoretisk kunnskap til praksis. Du får ei brei kunnskap om den geologiske og geofysiske oppbygninga til jordkloden, og lærer å bruke kjemiske, fysiske, biologiske og geologiske prosessar til å forklare korleis jorda har utvikla seg gjennom milliardar av år og korleis ho endrar seg i dag.

Er du usikker på kva du skal studere, er geovitskap eit perfekt studium for deg. Fagfeltet er breitt og famnar om mange av dei store disiplinane i realfaga. Er du mest glad i geofag, kjemi og biologi? Da kan geologi være studieretninga for deg. Likar du betre matematikk, fysikk og programmering? Da kan kanskje geofysikk passe deg betre. Gjennom studiet vil du få praktisk erfaring frå laboratoriet, feltturar og ekskursjonar i tillegg til programmeringsferdigheiter relevant for geovitskap.

Dei tilsette du møter på faget arbeider med spanande problemstillingar innan geologi, geofysikk, geokjemi, geobiologi, klima, miljø, marin- og polar forsking. 

Eit viktig forskingsområde hos oss er korleis vi kan tilpasse oss eit grønare energiskifte. Andre spørsmål vi jobbar med er til dømes:

 • Årsaker til hyppigare og meir øydeleggjande geofarar som flaum og skred.
 • Å begrense klimaendringene vi i dag er vitne til.
 • Korleis vi kan tilpasse oss den aukande etterspørjinga etter ressursar.
 • Kva for energiformer vi kan benytte oss av i framtida.

Institutt for geovitskap leiar det nasjonale nettverket iEarth som tilbyr geofagleg utdanning med fokus på læringsmiljø og moderne undervisningsformer fordelt på fire lærestader i Noreg. Programmet har fleire gonger blitt kåra til eit av dei beste programma ved UiB, nettopp fordi studentane trivast med faget, med samhaldet og med dei vitskaplege.  I 2018 blei også programmet kåra til det beste geofagprogrammet i Norge (Nokut, 2018). Det er vi skikkeleg stolte av!

Dette studieprogrammet har ein del obligatorisk undervising, som laboratoriearbeid, øvingar og ekskursjonar. Vi har mange valfrie emne, så du har stor fridom til å velje dei faga du er interessert i. Geovitskap er eit internasjonalt fagfelt, så vi oppmodar deg til å reise på utveksling eit av semestera du studerer hos oss.

Meir informasjon under

Meir informasjon under

iEarth

Produsent:
iEarth

Jobb

Mange av studentane på bachelorgrad går vidare til ein mastergrad i geovitskap. Dagens og framtidas geovitarar skal vere med i arbeidet med å utvikle vegnett, jernbane og tunnelar, forstå kva område som er utsett for framtidige geofarar, sikre at vi byggjer bustadane våre på trygge stader, og forebygge at geofarar rammar menneska i landet vårt.  Geovitaren har derfor ei viktig rolle i dagens samfunn, og kan bidra inn mot mange problemstillinger i både

 • forvaltning (departemenet, kommune eller fylke)
 • forsking (universitet/høgskule)
 • energi- og ressursutvinning (Petroleums- eller energinæringa)
 • sikring og forebygging i statlige foretak (COWI, Statens Vegvesen, NVE, SWECO etc.)
 • transportbransjen (BANE NOR)

Les meir om kva du kan jobbe med

Meir informasjon under

Studieretningar

Oppbygging

Bachelorprogrammet i geovitskap er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex. Phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB.  

På bachelorprogrammet er dei fleste emna (faga) obligatoriske, men 50 studiepoeng av graden er heilt frie. Dette gir deg moglegheiter til å forme graden din ut i frå eigne interesser. 30 av desse studiepoenga kan du ta på utveksling, eller som valemne i Bergen. 

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på sida til kvart emne.

På dette bachelorprogrammet vel du ei av tre studieretningar etter studiet har starta:  

1. Geologi 

 1. Semester – GEOV101, MAT101, KJEM100/110 (tilrådd valemne) 
 2. Semester – MAT102, GEOV102, Ex.phil. 
 3. Semester – GEOV103, GEOV107, valemne 
 4. Semester – GEOV104, GEOV109, GEOV111 
 5. Semester – GEOV110, GEOV114, valemne 
 6. Semester – Tre valemne eller utveksling 

2. Geofysikk, matematisk retning  

 1. Semester - MAT111, GEOV101, PHYS101 
 2. Semester - GEOV111, MAT121, Ex.phil.  
 3. Semester - GEOV112, GEOV113, valemne 
 4. Semester MAT131, MAT112, valemne 
 5. Semester - GEOV254, MAT212, valemne 
 6. Semester - GEOV276, to valemne 

3. Geofysikk, geologisk retning  

 1. Semester - MAT111, GEOV101, PHYS101 
 2. Semester - GEOV111, MAT121, Ex.phil.
 3. Semester - GEOV112, GEOV113, valemne 
 4. Semester - MAT131, GEOV102, valemne 
 5. Semester - GEOV272, GEOV107, enten GEOV103 eller GEOV254  
 6. Semester - GEOV104, to valemne 

Studiekvardagen 

Geovitskap er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester.  

I tillegg til sjølvstudium, kan ei typisk veke ha 15-20 timar med  

 • Forelesingar 
 • Seminargrupper 
 • Laboratorium og praktiske øvingar 
 • Feltkurs og vidare arbeid med rapport 

Feltekskursjonar og feltarbeid

For å få ei god grunnutdanning i geovitskap er det naudsynt å reise ut i naturen for å forstå prosessane som har danna landskapet vårt. Våre geovitarstudentar drar tidleg ut i felten, og mange vil delta på fleire ekskursjonar og feltkurs gjennom studiet sitt.

MatNat-fakultetet har veldig gode studieareal. Det splitter nye læringssenteret i Realfagbygget er skreddarsydd for både lesing og diskusjonar. I tillegg er det ein felles lesesal i 1. etasje i Realfagbygget som er ein stille lesesal. Mykje av arbeidet i geovitskap baserer seg på gruppearbeid, og det er derfor viktig for oss at du som student hos oss har tilgang på gode arbeidsareal. 

Noko av det studentane våre seier at det set pris på, er det gode læringsmiljøet. Dette programmet vil gi studentane tryggleik i faget, bygge kompetanse i eit bredt spekter av geofaget, og tilby ein moderne geofagleg utdanning. Studentane får også trene på problembaserte oppgavesett heilt frå oppstarten, og får derfor ei svært praktisk tilnærming til fagområdet.  

Samhaldet mellom studentane ved GEO er heilt unikt. Den store graden av samarbeid, både i undervisningsromma og i feltkursa gir studentane moglegheit til å knytte tette band seg i mellom, og å utvikle nære og gode venskap.  

Dei mange aktive læringsteknikkane gjev også tett kontakt mellom studentar og undervisarar, det er derfor mykje lettare å snakke direkte med undervisar tidleg studiet, nettopp fordi det er mange arenaer der det er naturlig å ha faglege diskusjonar både i seminargruppa eller i felt. 

Kva lærer du? 

Etter bachelorprogrammet kan du: 

 • arbeide sjølvstendig og i lag for å løyse faglege problemstillingar 
 • utføre laboratorie- og feltarbeid i samsvar med god HMS-praksis 
 • nytte vitskapleg metode og integrere, analysere, tolke og kritisk evaluere datasett for å teste hypotesar 

Sjå full liste over læringsutbytet på dette studiet. 

Utveksling 

Det er valfritt å reise på utveksling, men vi anbefaler alle studentar å vurdere å reise ut.  

Du kan reise på utveksling i det sjette semesteret. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Tsjekkia, Tyskland, Danmark, Sveits, Frankrike, Nederland eller Storbritannia, eller velje blant dei sentrale avtalane til Universitetet i Bergen. 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke om å reise på utveksling?

Korleis søke

Du søker opptak til ei av studieretningane, geologi eller geofysikk. Begge studieretningane har opptakskrav:

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her