Hjem
Utdanning
Studieretning

Geologi

 • Lengde3 år
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • Plassar57
 • Studiepoeng180

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Mål

Bachelorprogrammet skal formidle ei brei og grunnleggjande forståing av geologiske metodar og tenkemåtar slik at kunnskapen kan nyttast til undervisning i geologi, arbeid i felt og laboratorium, vidare studiar i geologi eller tilgrensande fag som geofysikk.

Innhald

Bachelorprogrammet gjev ei oversikt over den faste jord si samansetning og korleis jorda har utvikla seg i tid og rom på global, regional og lokal målestokk. Programmet baserer seg i stor grad på direkte observasjonar og beskrivingar av bergartar og lausmasser i naturen, samt innsamling og analyse av feltdata.

Studiet tek opp tema som er aktuelle for notida og framtida, som korleis naturressursar vert danna og utvunne, kva for konsekvensar dei geologiske prosessane har for miljø og klima, samspelet mellom naturlege og menneskeskapte endringar, og naturkatastrofar som til dømes jordskjelv, flaum, ras, skred og vulkanutbrot.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Ved å studere geovitskap vil du få kvalifikasjonar som bedrifter søker etter. Du vil tileigne deg gode samarbeidsevner, vere strukturert og ha god forståing for problemløysing.

Studiet gir derfor kunnskap og kompetanse som kvalifiserer for mange ulike yrke. Sentrale arbeidsområde er for eksempel ressursforvaltning, leiting og utvinning av olje og gass, og geotekniske studiar i samband med bygging av vegar, tunnelar og bruer. Du kan også jobbe med klima og miljø. Dei seinare åra har det blitt større etterspørsel for geologar og geovitarar med kunnskap og erfaring med ras- og skredkompetanse.

Kandidatar i geovitskap er etterspurde innan forsking, petroleumsindustrien, private bedrifter, konsulentverksemder, offentleg forvaltning og skuleverket.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar,

ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kjenner fundamentale omgrep innan geologisk terminologi
 • kan gjere greie for geofaget sin eigenart og utvikling
 • kan greie ut om jorda si oppbygning og dynamikk, samt dei indre og ytre prosessane som former jordskorpa
 • kan gje ei oversikt av hovudtrekka i jorda si geologiske utvikling frå prekambrium til notid
 • kan gjere greie for vanlege geologiske undersøkingsmetodar og prinsippa for desse
 • kan gjere greie for vanlege mineral, bergartar, og fossilgrupper, samt forklare ein bergart si danning og utviklingshistorie

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan bruke bibliotek og vitskaplege databasar til å hente inn relevant informasjon
 • kan presentere skriftleg og munnleg om geologiske tema
 • kan identifisere og beskrive metamorfe, magmatiske og sedimentere bergarter
 • kan tolke sedimentære avsetningar og strukturar i høve til paleomiljø
 • kan anvende grunnleggande feltmetodar for å framstille geologiske kart
 • kan lage sedimentologiske loggar og geologiske profil på grunnlag av eigne observasjonar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig og i lag for å løyse faglege problemstillingar
 • kan formidle faglege konsept
 • kan nytta vitskapleg metode og integrere, analysere, tolke og kritisk evaluere datasett for å teste hypotesar
 • kan utføre laboratorie- og feltarbeid i samsvar med god HMS-praksis

Oppbygging

Oppbygging

Krav til bachelorgraden i geovitskap er ei spesialisering på til saman 90 studiepoeng. Med ei hovudretning i geologi vil studiet ha følgjande oppbygging:

Geologi:

1. semester: Examen Philosophicum, matematikk og kjemi

2. semester: Geologi (innføring, ekskursjon) og matematikk

3. semester: Geologi (mineralogi, paleontologi) og valemne

4. semester: Geologi (tektonikk, geokjemi) og geofysikk

5. semester: Geologi (sedimentologi, marin- og kvartærgeologi) og valemne

6. semester: Valemne, ev. utveksling

Bachelorprogram i geovitenskap (krav 180 SP)
Studieretning
Studieretning i geologi (krav 180 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT105Matematikk for naturvitskap101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i geologi (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
GEOV101Innføring i geologi101–61
GEOV102Ekskursjoner og øvelser i geologi101–62
GEOV103Innføring i mineralogi og petrografi101–63
GEOV104Innføring i strukturgeologi og tektonikk101–64
GEOV107Innføring i sedimentologi101–63
GEOV109Innføring i geokjemi101–64
GEOV110Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi101–65
GEOV111Geofysiske metodar101–62
GEOV114Innføring i geobiologi101–65
INF100Innføring i programmering101–62
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM100Kjemi i naturen101–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
Utveksling (krav 30 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er fristen for å søkje 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søkjer gjennom Samordna opptak (SO).

Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i geovitenskap, studieretning Geologi, studiekode i Samordna opptak: 184859

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA:

Matematikk R1 (eller S1+S2) og i tillegg anten:

Matematikk R2 eller

Fysikk 1 + 2 eller

Kjemi 1 + 2 eller

Biologi 1 + 2 eller

Informasjonsteknologi 1 + 2 eller

Geofag 1 + 2 eller

Teknologi og forskningslære 1 + 2

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for geovitenskap

Ta kontakt med studierettleiar på:

studierettleiar.mnfa@uib.no

55 58 30 30