Hjem
Bachelor

Kjemi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Plassar35
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Kan nye kjemiske sambindingar løyse utfordringar knytte til medisin, industri og energi? Kan fargestoff vi finn naturleg i bær og planter, ha ein krefthemmande verknad? Kan såpe auke utvinninga frå oljefelt?

Kjemi er læra om stoffa som alle ting er bygde opp av, om strukturen til desse stoffa, eigenskapane deira og kvar dei finst. Faget er svært viktig for å kunne forstå den fysiske verda, både tinga i dagleglivet, naturen og store delar av det teknisk baserte næringslivet vårt.

Kjemi er livsviktig. Utan dagleg bruk av tusenvis av kjemikaliar kan ikkje samfunnet vårt eksistere. Sjølv om bruk av kjemikaliar i somme tilfelle kan vere risikofylt, må vi lære oss å leve med denne risikoen dersom vi vil ha fordelane av å kunne nytta moderne produkt innan mat, helse, kroppspleie og vareproduksjon.

Forureining er berre ei av dei mange problemstillingane som dagleg minner oss om desse motsetnadene, og derfor treng vi dyktige kjemikarar som ikkje berre kan løyse problem når dei oppstår, men som òg kan bidra til å finne nye løysingar.

Studiestart Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1/3

Framtidens drivstoff utvikles av Kjemisk institutt

Produsent:
UiB/Nydal film
2/3

Kjemi

3/3

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ei kjemiutdanning kan dekke heile spennet frå praktisk til teoretisk arbeid. Du vil blant anna kunne arbeide innanfor følgande bransjar: kjemisk industri, petroleumsindustri, matvareindustri, helsesektoren, forsking, undervisning, offentlege kontrollorgan innan HMS og miljø.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i naturvitskap.

Vidare studium

 •  Bachelor

Det treårige studiet gir grunnleggjande praktiske og teoretiske kunnskapar i kjemi støtta av breiddekunnskap innan fysikk og biologiske fag, og dannar grunnlag for vidare studium av kjemiske fenomen og prosessar i naturen. Bachelorstudiet i kjemi er godkjent som ein Eurobachelor.

 • Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i kjemi. Studiet kan også kvalifisere for masterprogram i molekylærbiologi, nokre retningar i petroleumsteknologi, nokre retningar i biomedisin og nokre retningar i geovitskap.

 • Forsking

Moderne medisin, fornybare drivstoff, nanokjemi, petroleumskjemi, antioksidanter - alt dette er eksemplar på kva vi forskar på ved Kjemisk institutt på UiB! Forskinga innan kjemi dekker eit breitt spekter av tema. Vi driv med alt frå teoretisk kjemi med datamodellering av atom og molekyl til praktisk laboratoriearbeid der vi lagar nye stoff. Du omgir deg med mange kjemiske produkt i kvardagen, og kjemisk forsking er derfor svært viktig for samfunnet. Denne forskinga er også viktig for dei store globale utfordringane som miljø- og klimaspørsmålet og berekraftig utvikling.

 • Sjå også desse studia

Geologi, geofysikk, molekylærbiologi, petroleum- og prosessteknologi samt lektorutdanning i naturvitenskap og matematikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført bachelorgrad i kjemi skal kandidaten kunne:

Kunnskapar

 • Grunnleggjande prinsipp, omgrep og teoriar innan kjemi.
 • Greie ut om grunnstoffa sine karakteristiske eigenskapar og bindingstypar ut frå deira oppbygging og plassering i det periodiske system.
 • Gjere greie for teoriar om tilstanden til stoffa, og oppbygginga til atom og molekyl ut frå ei kvantemekanisk forståing.
 • Bruke kjemisk terminologi og skildre grunnleggjande reaksjonstypar, stoffklassar og eigenskapane deira.
 • Gjere greie for kjemiske likevekter, enkle reaksjonsmekanismar og vanlege strukturtypar i organisk og uorganisk kjemi.
 • Nytte denne kunnskapen til å løyse kjente kvantitative og kvalitative problemstillingar innan kjemi.

Ferdigheiter

 • Handtere kjemiske stoff på ein trygg måte basert på deira eigenskapar og moglege risikofaktorar i bruk, og kunne utføre ei risikovurdering for bruk av gitte kjemiske stoff.
 • Utføre syntesar av organiske og uorganiske stoff.
 • Bruke vanlege analytiske teknikkar til å identifisere og kvantifisere organiske og uorganiske stoff.
 • Undersøke og dokumentere kjemiske eigenskapar til eit gitt system på ein systematisk og reproduserbar måte, og tolke resultata i forhold til relevante teoriar.
 • Tolke, evaluere og samanlikne kjemisk informasjon og data.
 • Kunne presentere resultat frå undersøkingar munnleg og skriftleg.

Generell kompetanse

 • Bruke gode prinsipp for måleteknikk
 • Nytte og evaluere resultat.
 • Planlegge og utføre praktisk laboratoriearbeid inkludert instrumentering.

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i kjemi inneheld 100 studiepoeng (vel 1½ års studium) spesialisering innan kjemi. Dei resterande 80 studiepoenga inkluderer obligatoriske emne innan matematikk/statistikk/informatikk, fysikk og molekylærbiologi. Programmet har òg valfrie emne.

Når du har fullført studieprogrammet, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av studiet på: uib.no/studieprogram/BAMN-KJEM

Programmets oppbygging gjennom 6 semester:

Bachelorprogram i kjemi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i kjemi (krav 100 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM001HMS og laboratorietryggleik I01–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
KJEM120Grunnstoffenes kjemi101–63
KJEM123Eksperimentell uorganisk kjemi101–64
KJEM130Organisk kjemi101–62
KJEM131Organisk syntese og analyse101–63
KJEM140Molekylær fysikalsk kjemi101–64
KJEM210Kjemisk termodynamikk101–65
KJEM250Analytisk kjemi101–66
KJEM290Vitskapeleg formidling på engelsk51–66
KJEM298Bachelorprosjekt i kjemi 151–66
Obligatoriske emner i graden (krav 30 SP)
MOL100, eit PHYS-emne og eit MAT/STAT/INF- emne er obligatorisk. MAT102 er tilrådd.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF100Innføring i programmering101–62
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–62
MAT121Lineær algebra101–62
STAT101Elementær statistikk101–63
STAT110Grunnkurs i statistikk101–63
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–61
PHYS102Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk101–62
PHYS111Mekanikk 1101–62
PHYS112Elektromagnetisme I101–61
Valfrie emne (krav 30 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan bruke valfridommen i programmet til eit utanlandsopphald. Kjemisk institutt har i dag avtaler med fleire universitet i blant anna Tyskland, Danmark og England. Her kan du ta eit delstudium som blir integrert i graden din.

Finn inspirasjon og nyttig informasjon om delstudiar i utlandet her:

http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/studier-i-utlandet

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er
søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar
med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til
bachelorprogrammet i kjemi, studiekode i Samordna opptak: 184860.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Vi anbefaler at du har kunnskapar som tilsvarar Kjemi 1+2.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Bachelorprogram i kjemi

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184860

Les heile studieplanen

Kontakt

Kjemisk institutt

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30